, ()

Obrázky

23 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Po sez?ne sa bud? pamiatky opravova?
SME, 18. október 2005

Okolité hrady

Kuchyňa, Pezinok, Plavecký hrad, Smolenický zámok

Slovensk? n?rodn? m?zeum - M?zeum ?erven? Kame?

Tel.: +421 33 6905803 - poklad?a / cash desk
Mail: objednavky-mck@snm.sk
Web: http://www.hradcervenykamen.sk
M?zeum ?erven? Kame? je ?pecializovan? m?zeum dokumentuj?ce v?voj bytovej kult?ry ??achty a me?tianstva na Slovensku s d?razom na umelecko-historick? charakter zbierkov?ch predmetov a dejiny hradu ?erven? Kame?. V r?mci uvedenej ?pecializ?cie z?skava, ochra?uje , odborne spracov?va, vyu??va a spr?stup?uje m?zejn? doklady v?voja bytovej kult?ry ??achty od 16. do za?iatku 20. storo?ia a v?voja vojenskej techniky na slovensk?ch hradoch. Bohat? a ve?mi cenn? zbierkov? fond via?uci sa k uvedenej profil?cii m?zeum prezentuje predov?etk?m v st?lych expoz?ci?ch a pr?le?itostn?ch v?stav?ch. S?dlom m?zea je n?rodn? kult?rna pamiatka Hrad ?erven? Kame?, ktor? svojou v?hodnou polohou a unik?tnymi zbierkami patr? k najnav?tevovanej??m hradom na Slovensku.

Podujatia na hrade ?erven? Kame? v roku 2009

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990