, ()

Obrázky

25 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

O Hrad na Slovensku nes??a??me
SME, 19. december 2008
Hrad uzavr?
SME, 24. máj 2007
Hradn? lanovku chc? da? mestu
SME, 5. október 2005
Lanovka na hrad m? by? o rok
SME, 3. október 2005

Okolité hrady

Biely Kameň, Čeklís, Devín, Dračí hrádok, Eberhard, Gerulata, Pajštún, Rusovský hrad

Slovensk? n?rodn? m?zeum - Historick? m?zeum

Tel.: +421 2 54411444
Fax: +421 2 54414981
Mail: komora@snm-hm.sk
Web: http://www.snm.sk/?lang=svk&org=4§ion=home
Historick? m?zeum je v?znamnou s??as?ou komplexu ?pecializovan?ch m?ze? SNM. Jeho z?kladn?m poslan?m je cie?avedom? z?skavanie, ochra?ovanie, vedeck? a odborn? spracovanie, vyu??vanie a spr?stup?ovanie m?zejn?ch zbierok, dokladuj?cich v?vin spolo?nosti na Slovensku od stredoveku po s??asnos?. V tomto kontexte m?zejnej ?pecializ?cie m? celo?t?tnu p?sobnos?. Buduje, spravuje a sprac?va tie? numizmatick? zbierku od najstar??ch ?ias po s??asnos?, zbierky dokumentuj?ce hist?riu a etnokult?rny v?voj Slov?kov v zahrani?? ako aj kult?ru obyvate?ov chorv?tskej n?rodnosti v Slovenskej republike. Historick? m?zeum opatruje bohat? fond zbierkov?ch predmetov. ?as? zbierok prezentuje m?zeum vo v?stavn?ch a expozi?n?ch priestoroch hradn?ho pal?ca. V s??asnosti s? tu vystaven? najm? kolekcie historick?ho n?bytku, v?tvarn?ho umenia, hod?n, historick?ho skla, porcel?nu a keramiky, m?dne doplnky a predmety zo striebra. S?dlom Historick?ho m?zea je Bratislavsk? hrad.
Otv?racie hodiny:
utorok ? nede?a 09:00 - 17:00

Slovensk? n?rodn? m?zeum - Hudobn? m?zeum

Fax: +421 2 54413349
Mail: musica@stonline.sk
Web: http://www.snm.sk/?lang=svk&org=18§ion=home
Hudobn? m?zeum je dokumenta?n?m, vedeckov?skumn?m a metodick?m m?zejn?m pracoviskom s celo?t?tnou p?sobnos?ou, ktor? cie?avedome z?skava , ochra?uje, vedecky a odborne spracov?va, vyu??va a spr?stup?uje m?zejn? zbierky hudobnej povahy, dokumentuj?ce oblas? hudobnej kult?ry na Slovensku od najstar??ch ?ias po s??asnos?. P?sob? aj v sieti medzin?rodn?ch hudobno-dokumenta?n?ch in?tit?ci? (IAML ? International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres), je centr?lnym pracoviskom pre evidenciu a spracovanie zachovan?ch hudobn?ch prame?ov na ?zem? Slovenska a n?rodnou centr?lou medzin?rodn?ho s?pisu hudobn?ch prame?ov (RIMS ? R?pertoire International des Sources Musicales). Hudobn? m?zeum, ktor? vzniklo za?iatkom roku 1991, nadv?zuje na v?sledky pr?ce a aktivity hudobn?ho oddelenia Historick?ho m?zea SNM. Jeho pracovne a depozit?re sa nach?dzaj? na 3. posch. Bratislavsk?ho hradu a v Dolnej Krupej, expozi?n? a v?stavn? priestory v hradnom pal?ci na I.posch., v ba?te Luginsland v are?li Bratislavsk?ho hradu a v Dolnej Krupej.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990