, ()

Obrázky

25 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Do zbierky b?bok v Modrom Kameni pribudlo 57 marionet rodiny Dubsk?ch
MY sie? region?lnych nov?n, 11. október 2006
V?stup na 101 hradov a z?mkov
Region?lne noviny, 24. október 2005

Okolité hrady

Bzovík, Čabraď, Haličský zámok, Stará hora

M?zeum b?bkarsk?ch kult?r a hra?iek

Adresa: 992 01 Modr? Kame?
Tel.: +421 47 4870218
Fax: +421 47 4870194
Mail: muzeum@procomp.sk
Web: http://www.snm.sk/
M?zeum b?bkarsk?ch kult?r a hra?iek hrad Modr? Kame? je ?pecializovan? m?zeum s celoslovenskou p?sobnos?ou zameranou na dokument?ciu dej?n a s??asnosti b?bkov?ho divadla, dejiny a v?voj detskej hra?ky, ako aj dejiny regi?nu, v ktorom sa m?zeum nach?dza. Kult?rno-umeleck?, historick?, archeologick? a n?rodopisn? zbierky, ktor? m?zeum v r?mci svojej ?pecializ?cie nadob?da, odborne spracov?va a ochra?uje s? spr?stupnen? v expoz?ci?ch, na v?stav?ch a tie? formou r?znorod?ch kult?rnych aktiv?t te?iacich sa ve?kej ob?ube n?v?tevn?kov najm? z radov det? a ml?de?e. Zauj?mavos?ou je historick? expoz?cia zubnej techniky, ktor? v priestoroch m?zea dlhodobo predstavuje Slovensk? komora zubn?ch technikov a je ojedinelou svojho druhu v stredoeur?pskom meradle. Hradn? objekt tvoria zr?caniny star?ho gotick?ho hradu a budova barokov?ho ka?tie?a, v ktorom je s?dlo m?zea.
Otv?racie hodiny:
m?j - okt?ber: pondelok - nede?a 9:00 - 17:00
november - apr?l: pondelok - piatok 8:00 - 15:00

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990