Komentáre:

#15818
andrejzm
registrovaný

01.02.2016 09:51
IP:195.80.177.168
V?etci priaznivci hradu G?me? maj? op?? mo?nos? podpori? z?chranu hradu darovan?m 2% zo svojich dan? ob?ianskemu zdru?eniu CASTRUM GHYMES. Objem pr?c na hrade ka?d?m rokom rastie, Va?a pomoc je preto znovu ve?mi potrebn?. Tieto zdroje pou?ijeme nadch?dzaj?cu sez?nu napr?klad na pokra?ovanie san?cie kaverny v obvodovom m?re delov?ho basti?nu, ?i rekon?trukciu hospod?rskej budovy na hornom hrade.

Aj v?aka Va?ej podpore je rozdiel vidie?...
http://hrad-gymes.rajce.idnes.cz/Vysledky_prac_-_sezona_2015/

Detaily pre pouk?zanie 2% z dane:
N?zov: CASTRUM GHYMES
Pr?vna forma: Ob?ianske zdru?enie
I?O: 42207789
S?dlo: Hurbanova 18, 92701 ?a?a

Vyplnen? vyhl?senie pre pouk?zanie 2% z dane pre zamestnancov n?jdete tu:
http://files.gladioly-peter-lader.webnode.sk/200001169-e70b5e8056/vyhlasenie_2015.rtf

?al?ie tla?iv? pre pouk?zanie 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Postup krokov pre pouk?zanie 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
#15720
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 15:53
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15696
andrejzm
registrovaný

29.07.2015 09:40
IP:195.80.177.168
Inform?cie o akcii:
http://jelenec.sk/aktuality/1436475115/v2.jpg
Len upozorn?m, ?e akcia sa tento rok neuskuto?n? na hrade ale v obci...
#15695
lokotatko
neregistrovaný

26.07.2015 12:08
IP:78.98.122.203
Poprosil by som,kto by vedel poveda? kedy je tento rok sv?t? om?a na hrade pri pr?le?itosti sviatku sv.Ign?ca s Loyoly,
#15535
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 07:09
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15456
andrejzm
registrovaný

18.03.2015 11:15
IP:195.80.177.168
Opravujem linky:
Vyplnen? vyhl?senie pre pouk?zanie 2% z dane pre zamestnancov n?jdete tu:
http://files.gladioly-peter-lader.webnode.sk/200000704-496bb4a653/vyhlasenie_2014.rtf

?al?ie tla?iv? pre pouk?zanie 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Postup krokov pre pouk?zanie 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
#15455
andrejzm
registrovaný

18.03.2015 11:14
IP:195.80.177.168
D?vame na zn?mos?, ?e aj tento rok maj? v?etci priaznivci hradu G?me? mo?nos? darova? 2% zo svojich dan? ob?ianskemu zdru?eniu CASTRUM GHYMES. Ve?mi si v??ime v?etky dary z predch?dzaj?cich sez?n, aj v?aka nim sme mohli na hrade vykona? mno?stvo pr?ce. Tento rok n?s na G?me?i ?ak? najn?ro?nej?ia sez?na v hist?rii zdru?enia, ktor? v?ak, ako d?fame, prinesie nielen mno?stvo ?silia, ale aj v?sledkov. Ver?me preto, ?e si Va?u priaze? zachov?me aj nasleduj?cu sez?nu, a ?e n?s v na?om ?sil? op?? podpor?te.

Detaily pre pouk?zanie 2% z dane:
N?zov: CASTRUM GHYMES
Pr?vna forma: Ob?ianske zdru?enie
I?O: 42207789
S?dlo: Hurbanova 18, 92701 ?a?a

Vyplnen? vyhl?senie pre pouk?zanie 2% z dane pre zamestnancov n?jdete tu:
http://files.gladioly-peter-lader.webnode.sk/?/vyhlasenie_2?

?al?ie tla?iv? pre pouk?zanie 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazat?/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Postup krokov pre pouk?zanie 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
#15376
hradman
neregistrovaný

07.07.2014 10:26
IP:78.99.38.88
OZ Forgach de Ghymes v spolupr?ci s Obcou Jelenec a Farnos?ou Jelenec V?s poz?va d?a 2. augusta 2014 na 5. ro?n?k obnovenej starod?vnej trad?cie - p?? na hrad G?me?, kde sa o 11. hodine uskuto?n? sv?t? om?a k sviatku patr?na hradu sv. Ign?ca z Loyoly. T?to trad?ciu p?t? zalo?il biskup Pavol Forg?ch v polovici 18. storo?ia, pri?om zaviedol aj zvyk v?tania host? tzv. lopatov?m tancom, t.j. ?tyrmi ?dermi lopatou po zadnej ?asti tela. I?lo o psychologick? moment,aby si ka?d? zapam?tal, ?e tam bol. Trad?ciu, ktor? sa praktizovala do za?iatku 19. storo?ia obnovilo OZ Forgach de Ghymes po 200 rokoch v roku 2010. Na hrad G?me? sa turisti m??u dosta? viacer?mi cestami, preto je v?stup individu?lny a nie je riaden? ako procesiov? p?? z obce. Vyvrcholen?m je pr?ve sv. om?a priamo pred hradom. Podujatie obohatia ?lenovia dobov?ho spolku Hereditas Patrum z Topo??ian a jedine?n? hudobn? s?bor Musicantica Slovaca z Mojm?roviec. N?v?tevn?kom bude prezentovan? i kniha Zabudnut? hrdinovia protitureck?ch bojov, z pera Miroslava Eli??a, rodov?ho historika Forg?chovcov. Spolu??astn? bud? i po?ovn?ci z Jelenca, s ktor?mi si pripomenieme 160. v?ro?ie vypustenia danielej zveri v Tribe?i. Po n?v?teve hradu neob??te M?zeum rodu Forg?ch v jeleneckom ka?tieli.
#15333
NoirOrioN
neregistrovaný

07.03.2014 10:58
IP:212.5.222.197
SMUTN?...: http://vas.cas.sk/clanok/9437/dalsi-mizne-z-mapy-slovenska-ak-si-myslite-ze-vidite-to-najhorsie-z-hradu-gymes-ste-na-omyle.html?utm_source=cas.sk&utm_medium=homepage&utm_campaign=cross&utm_content=clanok
#15309
andrejzm
registrovaný

23.01.2014 13:32
IP:213.160.189.114
V??en? priatelia hradu G?me?,

aj tento rok m?te mo?nos? darova? 2% z Va?ich dan? ob?ianskemu zdru?eniu CASTRUM GHYMES. Ka?d? sez?nu sa sna??me spravi? pre z?chranu hradu st?le viac, k ?omu v?ak potrebujeme aj Va?u pomoc. Ka?d? vyzbieran? cent investujeme do hradu, v roku 2013 sme z?skan? prostriedky pou?ili napr?klad na n?kup p?len?ho v?pna, stavebn?ho dreva ?i le?en?rskych spojok. Aj v?aka takto investovan?m peniazom sa n?m okrem in?ho podarilo sanova? kavernu v p?te plenty severn?ho hradbov?ho m?ru, konzervova? z?klenok a muriv? v kaplnke sv. J?na, uskuto?ni? archeologick? v?skum v ba?te renesan?n?ho predbr?nia a v polohe vstupu b?valej gotickej ve?ovej br?ny a v neposlednom rade aj obnovi? klenby na prvom a druhom podla?? ve?ovej br?ny. V nasleduj?cej sez?ne sa budeme zameriava? na pokra?ovanie v?skumov a konzerv?cie ve?ovej br?ny a ba?ty renesan?n?ho predbr?nia, tak?e aj vyzbieran? peniaze bud? smerova? pr?ve do t?chto pr?c. Vopred ve?k? v?aka za Va?u podporu.

Detaily pre pouk?zanie 2% z dane:
N?zov: CASTRUM GHYMES
Pr?vna forma: Ob?ianske zdru?enie
I?O: 42207789
S?dlo: 92701 ?a?a, Hurbanova 18

Vyplnen? vyhl?senie pre pouk?zanie 2% z dane pre zamestnancov n?jdete tu:
http://files.gladioly-peter-lader.webnode.sk/200000241-327cc33781/vyhlasenie_2013.rtf

?al?ie tla?iv? pre pouk?zanie 2% z dane n?jdete tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Postup krokov pre pouk?zanie 2% z dane (aktualizovan? bude v najbli??ej dobe):
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
#15308
andrejzm
registrovaný

23.01.2014 13:27
IP:213.160.189.114
http://hrad-gymes.rajce.idnes.cz/Gymes_6.1.2014_-_letecke_zabery/
http://hrad-gymes.rajce.idnes.cz/Gymes_januar_2014/
#14582
andrejzm
registrovaný

02.08.2013 14:07
IP:213.160.189.114
http://nitra.sme.sk/c/6884538/pivnica-bola-kedysi-vyznamnou-vstupnou-branou-do-hradu-potvrdil-vyskum.html
#14581
andrejzm
registrovaný

02.08.2013 08:56
IP:213.160.189.114
http://nitra.iden.sk/novinky/na-hrade-gymes-objavili-povodnu-goticku-vstupnu-branu/
#14572
andrejzm
registrovaný

29.07.2013 11:28
IP:213.160.189.114
http://www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/obnova-hradu-gymes-pokracuje-aj-v-tomto-roku
#14432
andrejzm
registrovaný

11.03.2013 12:37
IP:213.160.189.114
Kontaktova? n?s m??te aj na mailovej adrese:
castrum.ghymes(zavin??)gmail.com
#14401
andrejzm
registrovaný

25.01.2013 10:49
IP:213.160.189.114
Hrad G?me? potrebuje Va?u pomoc! Darujte 2 percent? zo svojich dan? ob?ianskemu zdru?eniu Castrum Ghymes.

Na?e ?daje:
N?zov: CASTRUM GHYMES
S?dlo: ?a?a, 927 01, Hurbanova 18
Pr?vna forma: Ob?ianske zdru?enie
I?O: 42207789

Vyplnen? tla?ivo - Vyhl?senie o pouk?zan? 2% z dane n?jdete tu:
http://www.tomcerti.6f.sk/castrum_ghymes/vyhlasenie_2012.rtf

Postup krokov pre pouk?zanie 2% z dane n?jdete tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
V?etky potrebn? tla?iv? s? k dispoz?cii tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

V pr?pade ak?chko?vek ot?zok ?i nejasnost? oh?adne darovania 2 percent z dan? n?s nev?hajte kontaktova? na adrese castrum.ghymesgmail.com.
#14299
andrejzm
registrovaný

15.08.2012 15:18
IP:213.160.189.114
Chcem len pripomen??, ?e pr?ce na hrade G?me? st?le pokra?uj?, av?ak pod hlavi?kou nov?ho ob?ianskeho zdru?enia Castrum Ghymes. Zdru?enie pokra?uje v konzerv?cii hranolovej obytnej ve?e - donjonu, ktorej prv? etapy boli realizovan? e?te pod veden?m OZ Leustach. Na hrade bol tento rok spr?stupnen? obnoven? prechodov? tunel medzi hradn?m jadrom a ju?n?m predhrad?m. ?alej sa pokra?uje v san?cii nieko?k?ch kaverien vo viacer?ch ?astiach hradu, ktor? ohrozuj? statiku jednotliv?ch objektov hradnej zr?caniny. Informovanie o aktivit?ch zdru?enia prebieha na str?nkach:
http://www.facebook.com/pages/Hrad-G?me?/177468232381344
http://www.obnova.sk/diskusia/hrad-gymes-jelenec
#13873
andrejzm
registrovaný

28.10.2011 11:12
IP:213.160.189.114
V prvom rade V?s chcem ubezpe?i?, ?e som sa sa e?te v ?ivote neprihlasoval na cudz? ??et ani na FB ani nikde inde :-) A ?o sa t?ka tej IP, e?te tak rok dozadu, odkedy poch?dza ten pr?spevok, som bol na sieti, kde malo rovnak? verejn? IP nastaven? nieko?ko stoviek u??vate?ov (samozrejme na PC mal ka?d? nastaven? svoju vlastn?, len z vonku ich bolo vidie? ako jednu). Neb?vate n?hodou v Zlat?ch Moravciach alebo okol?? Teraz som zas pripojen? cez DHCP server, kde sa mi IP adresa pravidelne men? bez m?jho vedomia. Vysvetlen? je mnoho...
#13872
Iva
neregistrovaný

27.10.2011 20:44
IP:80.81.232.132
Ty kokos, andrejzm, tak sa ospravedl?ujem ako ve? mne to zobrazuje tu na pr?spevku t? ist? IP, to mo?u ma? dvaja ?udia rovnak? IP? A v po??ta?i m?m nastaven? ?plne in? :-(
#13871
Iva
neregistrovaný

27.10.2011 20:25
IP:80.81.232.132
andrejzm nepraj si ma ak pr?dem na to kto si Pre?o sa mi prihlasuje? na ??et na facebooku, ty alebo niekto z tvojej IP :-(