, ()

Obrázky

13 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Na Tren?ianskom hrade robia opravy
SME, 27. september 2007
Na hrade bud? ?ermova?, strie?a?, ale aj vari? a piec?
MY sie? region?lnych nov?n, 17. máj 2007
Hradn? most zatia? bez s?ch
MY sie? region?lnych nov?n, 29. január 2007
Virtu?lna prech?dzka Tren?ianskym hradom
Region?lne noviny, 31. január 2007
Hrad n?rske fondy nedostal
SME, 27. december 2006
Pamiatk?ri varuj?: mestsk? hradby s? ako ?asovan? bomba
MY sie? region?lnych nov?n, 11. október 2006
Na Tren?ianskom hrade rekon?truovali
Pravda, 17. marec 2006
?upa sa pre hrad odvol? na s?d
SME, 21. február 2006
Naru?en? hradn? m?r neohrozuje
SME, 3. január 2006

Okolité hrady

Bánovský hrad, Beckov, Ilavský hrad, Skalka, Súča, Uhrovský hrad

Tren?ianske m?zeum

Adresa: Mierov? n?mestie 46, 912 50 Tren??n P.O.BOX 120
Tel.: +421 32 7434431
Fax: +421 32 7440753
Mail: office@muzeumtn.sk
Web: http://www.muzeumtn.sk/
Tren?ianske m?zeum je kult?rna a vedeck? in?tit?cia s krajskou p?sobnos?ou a viac ako 120 ro?nou hist?riou. Napriek svojim pr?rodovedn?m trad?ci?m je m?zeom vlastivedn?ho typu. Vlastn? a spravuje zbierkov? fondy historick?ho, umenovedn?ho, pr?rodovedn?ho, liter?rno-historick?ho ?i n?rodopisn?ho charakteru, bohat? zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, milit?ri? a zbran?, umeleck?ho remesla a pod. K najcennej??m s?borom v zbierkach Tren?ianskeho m?zea nesporne patr? rozsiahla a umelecky i historicky zauj?mav? obrazov? zbierka rodu Ile?h?ziovcov, hlavn?ch a dedi?n?ch tren?ianskych a liptovsk?ch ?upanov, p?nov Tren?ianskeho hradu od r. 1594 do r. 1835.

Tren?ianske m?zeum okrem svojej hlavnej budovy na Mierovom n?mest?, tzv. ?upn?ho domu, spravuje v Tren??ne e?te Tren?iansky hrad s viacer?mi expoz?ciami, Karner sv. Michala, tzv. Katov dom a viacer? expoz?cie a objekty mimo Tren??na.

Otv?racie hodiny Tren?ianskeho hradu:
St?la expoz?cia - Hradn? stud?a, Feud?lna just?cia, Erby majite?ov, dr?ite?ov a kapit?nov hradu, Chladn? a paln? zbrane od 13. do 19. storo?ia, Rodov? gal?ria Ile?h?ziovcov a obrazy z ile?h?ziovskych s?diel, S??asn? heraldick? tvorba na Slovensku, D?vna minulos? Skalky nad V?hom
Otvoren? denne, m?j ? september: 9:00 ? 17:00 hod., okt?ber ? apr?l: 9:00 -16:00 hod.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990