Komentáre:

#16029
Petike
registrovaný

15.09.2016 02:03
IP:88.212.37.132
Hr?dok nad Cho?kovcami bol v tejto diskusii spom?nan? u? nieko?kokr?t, hoci na hradoch.sk nem? vlastn? str?nku. V?imol som si, ?e mnoh? si nie s? ist?, kde sa nach?dza jeho ruina (a ?i je pr?stup k nej ?a??? ako k Podhoro?sk?mu hr?dku), tak sem priklad?m p?r odkazov na mapy a polohu:
http://chonkovce.oma.sk/pamiatka/hrad
http://mapy.hiking.sk/?trasa=EUV2b

Zr?caniny Cho?kovsk?ho hr?dku sa nach?dzaj? na vrchu Borola, zn?mom aj ako Bralo, na severov?chod od obce Cho?kovce. Borola je v?razn? vrch ov?lneho tvaru na z?pad od hlavnej cesty medzi Cho?kovcami a Podhoro?ou (resp. po pravej strane cesty pri jazde z juhu na sever). Nadmorsk? v??ka Boroly je cca 440 m. Na mas?ve s? vychoden? viacer? lesn? chodn?ky, ale nie s? tam ?iadne zna?en? turistick? trasy. Cel? mas?v je ohrani?en? z v?chodnej strany hlavnou cestou a Sobraneck?m potokom a zo z?padnej strany Be?atinskou vodou (miestny potok). Ak sa ?lovek dr?? mas?vu a jeho u? vychoden?ch lesn?ch ciest, strati? sa tam v??ne ned?.

Druh? link je st?ly odkaz, na turistickej mape hikingu.sk som vyzna?il dve zjavne najschodnej?ie cesty na vrch, k ruine hr?dku. Prv? trasa ide od juhu, smerom od Cho?koviec, za??na pri odbo?ke z hlavnej cesty na jednu z lesn?ch ciest. Druh? trasa ide od severu, smerom od mal?ho ?dolia medzi Podhoro?ou a Be?atinou, tie? za??na pri odbo?ke z hlavnej cesty na jednu z miestnych lesn?ch ciest.

Tibavsk?/Podhoro?sk? hr?dok je, samozrejme, ten nad Podhoro?ou. Niekde som sa stretol s t?m, ?e Cho?kovsk? ozna?ovali ako "novotibavsk? hrad" a pod., ale to je nato?ko ojedinel? v?ber n?zvu, ?e stoto??ova? aj zr?caninu nad Cho?kovcami s Tibavsk?m hradom je pod?a m?a zbyto?ne m?t?ce. Mali rovnak?ch stavite?ov, ale tradi?ne sa "Tibavsk?m" hradom naz?va len ten v????, na kopci nad Podhoro?ou.
#15587
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 21:35
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15224
Amelia
neregistrovaný

04.12.2013 15:37
IP:37.77.19.169
This is usually a really useful chemistry web page.
Amelia http://marissaloumes.typepad.com
#15215
Skylar
neregistrovaný

03.12.2013 10:18
IP:1.179.128.3
You made some decent factors there. I seemed on the internet for the problem and found most people will go along with along with your website.
Skylar http://anidreeleucier.typepad.com/blog/2011/02/tights-for-when-winter-bites.html
#13533
Petike
registrovaný

31.03.2011 21:59
IP:85.248.57.53
Povedal som si, ?e sprav?m na tejto pr?jemnej str?nke men?? comeback. Za?nem t?m, ?e sem zaves?m m?j star?? ?l?nok o Podhoro?sko-tibavskom hr?dku, ktor? som nap?sal minul? rok (fotografie v ?om v?ak boli roben? u? v j?li 2009) :
http://petermolnar.blog.sme.sk/c/199477/Hrady-a-hradky-Zemplina-Podhorod.html
Pr?jemn? ??tanie. Dajte potom vedie?, ?i sa v?m to p??ilo, ?o si mysl?te o zvolen?ch z?beroch, at?., at?.
#13148
M
neregistrovaný

21.10.2010 20:48
IP:188.167.65.180
robi sa nie?o na tomto hrade
#12692
Obec Podhorod
neregistrovaný

11.06.2010 13:47
IP:85.237.233.53
link:

http://www.podhorod.sk/

http://www.podhorod.sk/fotogaleria/category/10-jesen-2009
#12506
Petike
registrovaný

10.04.2010 11:17
IP:85.248.57.53
Niekedy ma napad?, ?e naz?va? podhoro?sk? hr?dok Tibavou je tro?ku sporn?, ke??e tou Tibavou mohol pokojne by? aj jeho men?? kolega o p?r kilometrov ?alej, v katastri Cho?koviec.

Ja osobne si mysl?m, ?e hrad tibavsk?ho panstva spom?nan? v dobov?ch listin?ch je zhodn? s t?m nad Podhoro?ou, no z?rove? m?m obavy, ?e jeho premenovanie na Tibavu by v hlav?ch laikov mohlo vyvola? dos? ve?k? zm?tok - a? do takej miery, ?e by sa na? za?ali vypytova? dole v Tibave (ktor? je od Podhorode vzdialen? cca 10-15 km). Je to podobn? debakel ako pri ?i?ve a n?zvoch v jej okol? (s dedinou ?i?ava m? spolo?n? len to, ?e boli na rovnakom panstve a spom?nan? dedina bola s?dlom panstva, aj ke? hrad st?l a stoj? nad vzdialenej??mi Sedliskami a b?valou podhradskou osadou Pod?i?va).

Vzh?adom na to, ako je podhoro?sk? hr?dok m?lo zn?my, by som navrhoval, aby sme ho volali Hrad Tibava, ale taktie? prid?vali do z?tvorky n?zov dediny, aby sa predch?dzalo omylom. Lebo laikov v "hradol?gii" by to fakt mohlo ?ahko zmias? - najm? ak sa nikdy nestretli so skuto?nos?ou, ?e hrad sa m??e vola? aj pod?a panstva, a nenach?dza? sa nikde v bl?zkosti dediny, ktor? panstvu prepo?i?ala n?zov : dedina Tibava - panstvo Tibava - hrad Tibava. Tri spr?buznene znej?ce n?zvy, no tri r?zne veci.
#11775
Petike
registrovaný

14.07.2009 00:57
IP:85.248.57.254
Bol som tam uplynul? piatok (10. 7.). Hradn? kopec je s?ce zarasten? a z hr?dku ost?va len ?as? pr?zemia ve?e a nejak? tie z?klady opevnen? a obytnej budovy, ale bola to rados? kone?ne ho nav?t?vi?. :-) M?m takpovediac "?al?? z?rez na pa?be", ?o sa zempl?nskych hradov t?ka... :-P :-)

Arakain : Fajn fotky, v jeseni to tam zjavne vyzer? dos? inak...
#10063
karol arakain
registrovaný

21.06.2008 14:25
IP:88.212.22.154
Vidim ze tu este nepribudlo ziadne foto hradu, aj ked pravdupovediac tam nieje co fotit.Zachovalo sa tam toho strasne malo vsak posudte sami
http://arakain.rajce.idnes.cz/Tibava/#album
hradny kopec je celi zarasteny a pozor na ostnaty drot ktory sa v niektorych castiach nachadza tesne pri zemi
#9374
slavka
neregistrovaný

11.02.2008 12:08
IP:90.177.49.221
tento hrad v podhorodi je pre niektorich ,ktori tu vyrastli pekna spomienka na detstvo tam sme prezivali dni a hrali na princezne a vojakov ,alebo ked bola vatra na vyrocie SNP to boli zazitky.podhorod je pekna dedinka ,kde je vela dobrich ludi ,lezi obklopena lesmi. skoda ,ze sa nikto nestara o to co urobit pre obec aby sa zviditelnila.My narodeny v 1971 az dalej radi spominame na casy ked sme liezli prednou stenou hradu .nebola som tam uz vela rokov ,zijem v zahranici ale stretla som turistou ,ktori nas hrad navstivili aj ked je toasi 2000km.
pan starosta ukazte obec a jej krasy vsetkym patri tu aj benatina ci inovce aj tam je co obdivovat!!!!!!!!!!!!!
#9105
imro
neregistrovaný

29.12.2007 15:59
IP:85.159.105.34
Pod hradom som pre?il svoje detstvo skoro ka?d? de? som sedel hore a obzeral okolie. Hradn? kopec vypadal ?plne in?k ,nejak? chytr?k vymyslel ,?e tam bude kame?olon.Za?ali s ?a?bov pri ka?dom odstrele sme utekali pre?,kamenie lietalo v?ade po okoli,pri jednom z mnoha odstrelov kame?a n?m balvan pristal na strech ktor? prerazil.Na ?avej ?asti hradn?ho kopca bola mala plo?inka ,ktor? zrejme sl??ila pre stra?n? ??ely ,tam sme chodili hra? karty a faj?i? detvy.....Cez obec sa prevalila vojna ,ktor? zanechala v okoli plno n?strah pod hradom na jeho ?avej ?asti skupina chlapcov bolo ich tak okolo desiatky na?li protitankov? minu ,ktor? sa im stala osudom pri v?buchu v?etci pri?li o?ivot. Ako chlapec som sa zaujimal o zbrane v okoli sme nazbieroli nieko?ko mim do mimometu ,ktor? sme hadzali z hradn?ho vr?ku mali sme ??astie ani jedna nevybuchla.N?boje do pechotn?ch zbran? ,ktor?ch bolo plno sme hadzali do oh?a na hradnom vr?ku.
Dielo skazy hradn?ho kopca dokon?il ?al?? chytr?k ,ktor? tam vysadil borovice ,ktor? tam nikd? nerastli.
Aj to je tro?ku historia hradu Podhoro? -Tibavaralja.
#6654
Petike
registrovaný

22.11.2006 10:59
IP:87.197.8.113
E?te nie je dokon?en?, ale na bud?ci rok by u? mala by? z v???ej ?asti hotov?... D?fam, ?e sa vydar? a bude ?o najpresnej?ia, najpreh?adnej?ia a celkovo pekn?. Vytv?ram ju s?ce na star?om editore webstr?nok NVu, ale ru??m za to, ?e bude ma? vkusn? grafiku a dizajn a ovl?danie bude preh?adn? a pohotov?. Predbe?ne pl?nujem 5 jazykov?ch verzi? : Sloven?ina, angli?tina, ma?ar?ina, nem?ina a po??tina... Prv?ch p?? mi probl?m robi? nebude - ale ?o s tou po??tinou (vi? m?j ned?vny "inzer?t na prekladate?sk? konkurz" na F?re) ? :-) Je dos? mo?n?, ?e ju prinajhor?om vyrad?m. Moment?lne rob?m na anglickej verzii (napr. v?era som neskoro v noci prekladal hrad Pari? a hr?dok v Obor?ne :-) ) a z?rove? ?tylisticky dola?ujem slovensk? aj anglick? text - ke? sa ust?li ich podoba, vyu?ijem ju na preklady do ostatn?ch jazykov. Str?nka je u?ito?ne rozdelen? na 3 tituln? t?my :

1. O hradoch (a nielen ich hist?rii) v?eobecne
2. Hrady v Eur?pe a v regi?ne strednej Eur?py
3. (Hlavn? t?ma) Hrady a hr?dky na historickom ?zem? Zempl?na

N?zvy t?m som uviedol len pribli?ne, a? tak presne si ich nepam?t?m... :-)
A na z?ver : Na str?nke rob?m od konca augusta a jej celkov? kostru u? m?m hotov? (vr?tane v?etk?ch hradov na historickom ?zem? Zempl?na - slov. ?as? Zempl?nskej aj U?skej stolica/?upa + najv?znamnej?ie hrady aj z ich dne?nej ma?arskej a ukrajinskej strany pre v???iu a objekt?vnej?iu ?plnos?)...

P.S. Vitrim - nabuduci rok u? hotova dobizovna budze ! :-)
#6650
ramesse
neregistrovaný

20.11.2006 20:25
IP:158.195.101.252
Petike, aku ty mas stranku?
#6647
Petike
registrovaný

20.11.2006 13:32
IP:87.197.8.113
Priberte m?a !

V Cho?kovciach som v ?ivote nebol a v Podhorodi len raz v ?ivote - minul? rok, aj to len na chv??u... Akur?t pod skaln?m zr?zom hradn?ho kopca, ktor? je vyhl?sen? za mal? pr?rodn? rezerv?ciu, ak ma pam?? neklame. Do??aka ! Aj ja by som chcel kone?ne vidie? ruiny Podhoro?skej hl?sky (?i ako ju m?m klasifikova?)... ?iel by som hlavne kv?li fotk?m na moju str?nku. Apropo, na hradoch.sk e?te Podhoro? nie je...
#6633
najJulinka
neregistrovaný

17.11.2006 19:54
IP:91.127.103.2
Tibavy s? dve. Dnes sme boli v Podhorodi a zistili sme, ?e v Cho?kovciach je e?te jeden :-( Mohli sme aj na ten ?s?... Sakra... My sa posklad?me na benz?n a ide sa (?tyria, dakedy priberieme e?te piateho...)
#6513
HUGO
neregistrovaný

01.11.2006 02:56
IP:62.168.125.217
Petike, ak si myslel Chonkovce, to som chcel tie? vidie?, m?m zisten? kde to je, ale dosta? sa pre m?a na v?chod je ob?as probl?m, Hugo
#6512
HUGO
neregistrovaný

01.11.2006 02:51
IP:62.168.125.217
to:petike Dnes som ti u? odpovedal na viacer?ch komunik?ci?ch, ale tu dlhujem info e?te stred roka Teda nebudem p?sa? o Tibavskom hrade, lebo je to Podhoro? ( Podhradie), ale m?m info od ?loveka, ktor? za?il situ?ciu, ke? ?as? hradu vyhodili nemci do"luftu" ako sa bl??il front, potom ?radovali in? a bol to lom a teraz to je " trag?dia" HUGO
#4622
blabla
neregistrovaný

10.03.2006 07:33
IP:212.5.209.82
PETIKE uz vies kde lokalizovat hrad TIBAVA? Ak nie a vies po anglicky, resp. madarsky skus http://mars.elte.hu/varak/
Mas tam presne lokalizovane obe lokality + GPS suradnice. Ak Ti robia madarske mena problem, skus ist cez mapu hradov, ktora je na stranke.
Blabla...
#4621
hugo
neregistrovaný

09.03.2006 23:42
IP:62.168.125.217
?aute, u? vlani som s??bil, ?e nap??em nie?o z vlastnej s?senosti z tohoto hradu, bohu?ia? pracovn? povinnosti a ?as mi nedovolili, toto zrelizova?, tak?e ohlasujem, ?e sa polep??m a do konca marca V?m nap??em p?r riadkov,
Hugo