Komentáre:

#15804
pedro2
registrovaný

12.12.2015 21:30
IP:79.201.77.222
Dobr? de?.U? ste niekdo jednal z majite?mi a z ak?m v?sledkom,alebo m??ete mi poskytn?? ich adresy napadol ma jeden sp?sob jednania.Za pokus to stoj?.A e?te ak? je pribli?ne plocha na ktorej sa nach?dza zr?canina.E-mail agasrseznam.cz dik a s pozdravom peter
#15753
palostarhrad
neregistrovaný

18.11.2015 06:01
IP:85.237.234.45
Aktivisti, ktor?ch zauj?ma osud Starhradu Var?n ozvite sa mi.
#15751
palostarhrad
neregistrovaný

01.11.2015 20:51
IP:90.64.49.77
Je nie?o nov? oh?adom Starhradu/Var?n/
#15724
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 15:55
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15665
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 22:13
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#14307
Warna
neregistrovaný

19.08.2012 20:58
IP:91.148.28.17
Artigas ,m?? pravdu,niektor? veci by sa dali spravi?,ale 1 ?i 2 tam skoro ni? nespravia.Ak by aj hej,tak v dlh?om ?asovom horizonte a s obmedzeniami.Som za,aby sa na hrade znova objavil ?ivot medzi hradbami.S?m to ?lovek nezvl?dne.Nem? podporu lud?,ktor? sn?m zdielaj? jeho n?zory a zap?lenie do roboty.Ak by sme vedeli posklada? t?m lud?,ktor? si p?jdu za svojim,teda za z?chranou hradu,je mo?n? po s?hlase s majitelmi,lesn?kmi a pamiatkarmi obnovi? jeho pomp?znos?,av?ak len tie ?asti,ktor? sa daj? zachrani?.Hlavne treba komunikova? medzi sebou a dohodn?? si stretnutia na hrade a m?me br?ny otvoren?.?isti? od odpadkov po turistoch,?i rozbujnen? vegetaciu,ktor? nar??a murivo,alebo plevel ktor? zarast? cel? ?zemie....Tak kolko sa n?s nazbiera?
#14301
Artigas
registrovaný

16.08.2012 01:35
IP:91.148.10.124
Ja som bol na Starhrade teraz v utorok 14.08.2012. Mal som pocit, ?e som horolezec, a nie n?v?tevn?k hradu, ve? keby sa tro?ka len dali dokopy okolo hradu po?n? cesti?ky aby si turista mohol pozrie? komplet zr?caninu, tak aby sa mal ako dosta? aj do vn?tra hradu, a keby sa dalo na kraj skaly z?bradlie aby si turista mohol vychutna? bez rizika n?dhern? v?h?ad na hory a V?h a urobilo by sa tam oby?ajn? \\\"lesn?\\\" posedeni, zv??ila by sa tak n?v?tevnos?, a mo?no bysa u? potom aj na?la d?ka korunka na opravu... Nejdem menova? kde to bolo, ale boli v jednom lese asi zachoval? 3 m?ry z pomali ch?trajuceho pal?ca hradu, p?r nad?encov, dobrovo?n?kov a stavebn?ch znalcov, tie m?ry zaistili aby bola dodr?an? bezpe?nos? a stabilita, a potom u? iba k m?rom postavali ?al?ie falo?n? m?ry ... Tak vznikol rozpr?vkov? hrad. Les v ktorom sa nach?dzal tie? trocha poupravovali, a tento komplex za?ali vyu??va? akoo atrakciu \\\"Stra?ideln? les\\\" kde nech?bali v?ly, rozpr?vkov? bytosti, zakliat? princezn? vo ve?i, ??pov? Ru?enka, cel? les bol podsvieten?, a ozvu?en? zvukom zvierat... Sn?? u? niekto pochop?...
#14226
Vlado Pongr?c
neregistrovaný

14.05.2012 17:29
IP:178.41.100.173
Ja osobne nepozn?m ?iadneho z majite?ov zr?caniny. Iba viem o pani grofke Pongr?covej zo ?iliny, sprostredkovane cez zdru?enie. Nie som s nik?m z nich priama rodina, Pongr?covcov je stovky. Moja odno? poch?dza z Pova?ia. Men? a adresy mi po?li pros?m na adresu vlado.pongracgmail.com a mo?no spolo?ne im nap??eme ?o chceme a ?e ich to nebude st?? ani korunu a dokonca ani euro. Ale d?vam n?m mal? n?dej na ?spech (??achtici ml?ia ako ruiny), ale sk?si? to mus?me. V?etko ostatn? si nap??eme osobne, aby sme tu nekomunikovali takto verejne.
Opravujem, upres?ujem svoju star?iu inform?ciu: na hrade sa doposia? nekonalo ?iadne spev?ovanie rozpadnut?ch m?rov. Jedin? ?o sa robilo bolo ?istenie are?lu hradu a v zadnej ?asti hradu sa urobili proviz?rne stupne pre u?ah?enie pr?stupu lebo to tam bolo u? ?plne neprechodn?.
#14224
Warna
neregistrovaný

10.05.2012 23:09
IP:91.148.22.171
veru,treba to rozbehnut,moju podporu m?te...u? ma dlane svrbia a srdce pla?e ?o mu niet pomoci
#14219
dag0n
neregistrovaný

07.05.2012 14:37
IP:95.102.110.77
Pozemok na ktorom hrad stoj? patr? rodu Pongr?c majite?ov je ?es? z toho jeden je z ?iech. Stavba nie je zap?san? v katastri i ke? je u? zameran? a nie je zap?san? ani ako NKP. Na hrade mohlo vznikn?? u? viacero zdru?en? no kv?li nez?ujmu majite?ov sa tam ?iadne v???ie aktivity nem??u rozbehn??. V priebehu roka by som sa chcel osobne stretn?? so v?etk?mi majite?mi a uvid?me ?i by bol z?ujem. Vlado Pongr?c ak pozn?? osobne majite?ov a ak je to tvoja rodina m??e? s nimi sk?si? prehovori? aj ty. Mohlo by to pom?c?. M?m men? a adresy v?etk?ch ?iestich majite?ov ak chce? prepo?lem ti ich. A aby tu neboli zav?dzaj?ce spr?vy na hrade sa doposia? nekonalo ?iadne spev?ovanie rozpadnut?ch m?rov. Jedin? ?o sa robilo bolo ?istenie are?lu hradu a v zadnej ?asti hradu sme urobili proviz?rne stupne pre u?ah?enie pr?stupu lebo to tam bolo u? ?plne neprechodn?.
#14213
Vlado Pongrac
neregistrovaný

03.05.2012 21:45
IP:178.41.100.173
Hmm, som myslel ?e zr?caniny u? d?vno patria ?t?tu. Ako sa vlastne d? zisti? majite? zr?caniny? Ale to nie je podstatn?. Pod?a toho ?o som ??tal v tomto fore, urobilo nieko?ko nad?encov kus roboty (sekanie n?letov, zbieranie odpadkov, spevnenie rozpad?vaj?cich sa m?rov) proti ktorej by ani najzarytej?? majite? h?dam ni? nemal namieta?, a pr?ve t?to aktivitu by som r?d podporil, ked u? sa pre vzdialenos? na nej nem??em z??astni?. V.P.
#14212
dag0n
neregistrovaný

03.05.2012 02:01
IP:95.102.164.211
Ve?a ?ud? by tento hrad chcelo rozbehn?? no bez s?hlasu majite?ov sa ned? ni? podnikn??. Osobne som zaslal listy v?etk?m vlastn?kom a nikto mi neodp?sal. E?te je mo?nos? osobne v?etk?ch nav?t?vi?.
#14181
Vlado Pongrac
neregistrovaný

13.04.2012 09:56
IP:178.41.100.173
V roku 2010 pod?a tu uveden?ch riadkov bola ru?n? opravn? aktivita na Starhrade. To som ??tal ve?mi r?d. Bude aj v roku 2012? R?d by som prispel na to pod?a svojich mo?nost?. Dedi?stvo otcov zachovaj n?m Pane ale zachovajme si ho aj my.
#13752
Warna
neregistrovaný

29.07.2011 15:25
IP:91.148.3.195
Veru...na hrade treba este vela prace urobit aby sa nerozpadal dalej preto tam chcem ist teraz v sobotu a aspon odpadky zniest,ale nad zdruzenim rozmyslam aj ja preto hladam ludi ktor? by to tam so mnou potiahli a pomohli podchitit najrizikovejsie useky na hrade vyplienit burinu a povrchovy zber kamena ukladat na kopy a podla velkosti zatriedit,nech je s cim murovat,kto ma teda volno nech pride o 16 na hrad v sobotu 30,7,2011,zatial vsetko,cakam na posilu
#13175
bob
neregistrovaný

25.10.2010 20:59
IP:178.40.182.228
Mi?o ako vtip to znie dobre ale v praxi to takto nefunguje. Ka?dop?dne ak chce? pridaj sa a pochop??.
#13172
Mi?o
neregistrovaný

25.10.2010 18:52
IP:188.167.65.180
dagon ja sa moc v hradoch nevizn?m ale ked sa chce stara? o dva skuste sa rozdeli? na dve skupiny ?i?e napr. na hri?ove by si velil ty a na starhrade nejak? podpredseda,ale je to len rada
#13154
vrana
neregistrovaný

22.10.2010 15:24
IP:95.102.215.82
Hmmmm, tak to je teda probl?m, ten piatok je zl? de?, sk?r nebudeme m?c? pr?s?, ak sa nie?o zmen?, ozvem sa. Ahoj Vrana
#13107
dag0n
neregistrovaný

17.10.2010 14:45
IP:95.102.210.83
Ahoj Pe?o v?etko oh?adom Starhradu je na dohode majite?ov. Ak by sa dalo, mohli by sme s nimi v bud?cnosti nejako spolupracova? a pom?c?. Sami by sme asi dva hrady nedok?zali potiahnu?. Bolo by to o hubu. Na Hri?ove pokec?me.


Ahoj vrana no ten term?n vych?dza naozaj na piatok. Ina? sa ned?. M??e? pr?s??
#13098
vrana
neregistrovaný

16.10.2010 21:21
IP:178.40.130.26
Ahoj DagOn, chcem si len upresni?, ?i toho 29.10.2010 je na Hri?ove avizovan? brig?da, lebo tento d?tum ( ak ma kalend?r neklame) pripad? na piatok. Oprav ma pros?m ak sa m?lim ( potom ten kalend?r po?lem do nejakej haluzoviny). :-)))))) Ahoj Vrana
#13097
vrana
neregistrovaný

16.10.2010 21:11
IP:178.40.130.26
Tak fajn, toho 29.10.2010 by to aj mohlo by?. E?te sa ozvem :-))))))) Vrana