, ()

Obrázky

6 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Kto chce Lidl pod hradom?
Region?lne noviny, 22. marec 2006
Pr?rodn? amfite?ter v Levickom hrade je pred dokon?en?m
Region?lne noviny, 29. november 2005

Okolité hrady

Hronský Beňadik, Tekov, Vráble

Tekovsk? m?zeum Levice

Adresa: Sv. Michala 40, 934 69 Levice
Tel.: +421 36 6312112, +421 36 6312866
Fax: +421 36 6312866
Mail: tmlevice@nextra.sk
Tekovsk? m?zeum vzniklo roku 1927 z?sluhou vr?be?sk?ho po?tmajstra Jozefa N?cseyho, ktor? daroval mestu Levice rozsiahlu a cenn? zbierku. M?zeum postupne zhroma??ovalo n?rodopisn?, historick?, archeologick?, pr?rodovedn? aj umeleck? zbierky.
Vo svojej v?skumnej a zbierkotvornej ?innosti sa zameriava na okres Levice, v pr?rodovednej oblasti na cel? v?chodn? ?as? Podunajskej pahorkatiny, ?tiavnick? vrchy, juhoz?padn? svahy Pohronsk?ho Inovca a z?padn? svahy Krupinskej planiny. V n?rodopisnej oblasti mapuje ?zemie ju?nej ?asti b?valej Tekovskej ?upy a z?padnej ?asti Hontu. V s??asnosti eviduje 78 435 zbierkov?ch predmetov, pri?om z n?rodopisu s? najpo?etnej?ie zast?pen? kolekcie hrn?iarskych v?robkov, ?udov?ho odevu a tkaniny, z hist?rie remeseln?cke a cechov? predmety, vojensk? v?zbroj a v?stroj od najstar??ch ?ias, v?robky zo skla a porcel?nu, z oblasti numizmatiky s? to r?mske mince, strieborn? a meden? mince z obdobia Uhorska, z v?tvarn?ho umenia diela umelcov poch?dzaj?cich z Lev?c a okolia. V pr?rodovedn?ch zbierkach s? bohato zast?pen? herb?rov? exempl?re fl?ry (najm? ostr?c, hlohov a li?ajn?kov), prepar?ty vt?ctva, dravcov a lesnej zveri, kolekcia mot??ov, f?za?ov a ?me?ovit?ho hmyzu.
Od roku 1958 sa m?zeum nach?dza v renesan?nom ka?tieli pri zr?canin?ch gotick?ho hradu z prelomu 13.-14. stor., v renesan?nej ba?te a dvojpodla?nej budove tzv. Kapit?nskej, ktor? sa v s??asnosti rekon?truuje. Ka?tie? dal postavi? roku 1571 na dolnom n?dvor? hradn? kapit?n ?tefan Dob?, ?upan Tekovskej stolice.
St?le expoz?cie m?zea s? pre rekon?truk?n? pr?ce zatvoren?. V?stavy s r?znorodou t?matikou sa usporad?vaj? v Dob?ovskom ka?tieli.
Vysunut? expoz?cie Tekovsk?ho m?zea: Expoz?cia ?udovej architekt?ry a b?vania obydlia Brhlovce, Dom bojovej sl?vy Kaln? nad Hronom, Vodn? mlyn Bohunice, Pam?tn? izba Franza Schuberta ?eliezovce.
Poskytuj? sa lektorsk? slu?by, organizuj? odborn? predn??ky s regionlnou temetikou, odborn? sprev?dzanie na exkurzi?ch po kult?rnych a historick?ch pamiatkach regi?nu, premietanie n?u?- n?ch filmov predaj suven?rov (plag?ty, n?lepky, pukansk? keramika, poh?adnice, pern?ky) a publik?ci?.
Tekovsk? m?zeum vyd?va Zborn?k Tekovsk?ho m?zea v Leviciach Acta Musei Tekovensis /od roku 1992, je pokra?ovate?om Vlastivedn?ho spravodaja Tekovsk?ho m?zea v Leviciach vych?dzaj?ceho roku 1962- 1989).
Otv?racie hodiny:
apr?l, m?j, okt?ber: Po-Pi 9:00 ? 16:00, So-Ne 10:00 - 16:00
j?n ? september: Po-Pi 9:00 ? 18:00, So-Ne 10:00 - 18:00
november ? marec: Po-Pi 9:00 ? 16:00, Ne 10:00 - 16:00

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990