Fórum: Historick? osobnosti a ich vplyv na hrady

Historick? osobnosti, panovn?ci, ??achta ...

Späť na zoznam tém

#2814
Kusnirova
neregistrovaný

26.01.2015 13:36
IP:88.212.37.208
Dobr? de? p??em pr?cu na t?mu Franti?ka II. R?kocziho a jeho povstania v na?ich dejin?ch. Chcela by som v?s poprosi? o vyplnenie dotazn?ka. Ve?mi by mi to pomohlo k pr?ci. http://goo.gl/7NCN43 ?akujem
#2730
surhrad
neregistrovaný

24.09.2013 22:41
IP:78.98.16.135
Pre?o maj? M?rie meniny 12. septembra? Z?chranca Viedne poch?dzal zo Slep?ian. Hus?rsky k?sok gener?la Cobora v ?uranoch. Achiles z Topo??ianok a Mars z Humenn?ho. Herkules kres?anov z Ruskej a pr?beh v?na Egri bikav?r.
To je len mal? v?ber hesiel z knihy Zabudnut? hrdinovia protitureck?ch bojov, ktor? pribli?uje viac ako 60 osobnost? slovensk?ch dej?n. Kniha mapuje ich zachovan? pamiatky v podobe n?hrobkov ?i in?ch pamiatok z prostredia slovensk?ch kostolov a m?ze?.
Pon?ka exkurz do na?ich dej?n, ide po stop?ch osobnost? protitureck?ho odboja, hlavne zo 16. a 17. storo?ia. St?va sa n?metom pre spozn?vanie na?ich pamiatok a kult?rneho dedi?stva v prospech rozvoja kult?rneho turizmu. Vych?dza pri 350. v?ro?? osudn?ho vp?du osmanskej arm?dy na ?zemie Slovenska v roku 1663 a pri 330. v?ro?? sl?vnej a eur?psky v?znamnej bitky pri Viedni, ktor? m? svoj v?znam i pre n?s.
Kniha obsahuje viac ako 140 obr?zkov, medzi ktor?mi n?jdete brnenie Ladislava Esterh?zyho padl?ho v bitke pri Ve?k?ch Vozokanoch, ?i osmansk? z?stavu, ktor? z?skali Poliaci v bitke pri ?t?rove v roku 1683 a dodnes ju n?v?tevn?ci obdivuj? v krakovskom z?mku Wawel.
cena knihy je 8,- ?
objedn?vky na surhradpost.sk
#2715
hradman
neregistrovaný

23.07.2013 15:00
IP:87.239.58.136
pozv?nka na pekn? akciu a prezent?ciu dvoch kn?h
http://www.surany.sk/clanky/?ev=3
#2672
LILI
neregistrovaný

29.01.2012 13:20
IP:95.102.22.140
?udia pros?m neviete mi poradi? nejak? meisto na Spi?i spojen? s Matejom Korvinom alebo poves? ? proste nie?o ?o s?vis? s n?m a SPISOM ;( ve?mi to potrebujem a ni? nveiem n?js? .. ?akujem
#2632
Forgac
neregistrovaný

20.03.2011 23:12
IP:78.98.28.118
Pon?kame na predaj knihu: Forg?chovci - ??achtick? rod z G?me?a, od autora Miroslava Eli??a
Bohat? 800-ro?n? dejiny sl?vneho rodu, ich majetky a panstv?, kde ?ili, p?sobili a dodnes n?jdeme po nich stopy : G?me? - Jelenec, Hali?, Slanec, Ni?n? Kamenica, ?achtice, Hertn?k, Komjatice a i.
215 str?n, takmer 240 obr?zkov, plnofarebn? tla?. Cena 17 ? + po?tovn?
M??nos? zak?pi? v m?zeu v ka?tieli v Jelenci, alebo objedna? dobierkovo na e-mail: forgach.knihagmail.com
http://www.forgach.org/dokumenty/forgach_kniha.pdf
#2615
Marian
neregistrovaný

09.01.2011 22:32
IP:95.103.31.225
Ahojte, ja by som sa chcel op?ta?, ?i by mi vedel niekto pom?c? oh?adom hradu Maginhrad a jeho k?a?nej Mage. ide mi o hist?riu, nejak? fotografie alebo nejak? zmienky, alebo kresby hradu ako vypadal, alebo hoci?o in? ?o s t?m s?vis?.Vopred ?akujem.
#2540
miroslav993
neregistrovaný

01.05.2010 14:50
IP:86.151.79.148
Pre: Jo?o Schwarz

zaujimava historia. ale Paczola je aj priezvisko majich prarodicov v madarskom jazyku. Prvu a najstarsiu zmienku o Alexovi(Alekovi, Lecovi) Paczolovi mam z roku 1773
#2517
milan
neregistrovaný

24.02.2010 11:41
IP:84.47.108.2
Na konci roka 2009 vy?la u? 4-t? kniha Ing. Pavla Hlod?ka : ?lachtick? rody Koh?ry a Coburg - mur?nsky gr?f, kde autor opisuje dejiny uveden?ch ?lachtick?ch rodov, ?ivotn? osudy a vplyvy na politick? a hospod?rske dianie v Europe. O t?chto rodoch sa v dejin?ch vtedaj?ieho Uhorska p?salo m?lo, st?li od roku 1690 na strane Habsburgovcov a Uhorsko malo vlastn?ch dejate?ov a hrdinov. Kniha form?tu A5 m? 240 str?n a 255 obr?zkov mo?no objedna? na adrese : KERMAT s.r.o.
SNP 173, 985 01 Kalinovo
Tel : 0907 806 317
E-mail: kermats.r.ostonline.sk
za cenu 13,20 Eur + po?tovn?.
#2515
risko
registrovaný

05.02.2010 21:49
IP:217.64.6.34
Ahoj.Chcel by som vas poprosit o viac info o Anna Rosine Listius.Moze byt hocico,najradsej by som bol,keby to bola biografia.Vopred velmi pekne dakujem.
P.S. Pochadzam zo ?intavy,takze Vas sem pozyvam,je tu nadherne,aj ked je Kastiel uz trochu uz v ruinach:(
#2501
Mirek
neregistrovaný

12.11.2009 21:51
IP:95.102.221.206
D?a 4. decembra 2009 bude v ?uranoch odhalen? socha na?ej rod??ky bar?nky ?ofie Bosniakovej, k 400. v?ro?iu jej narodenia. Pri tejto pr?le?itosti v?de v druhom vydan? kni?ka"Pam?tn? spis k dejin?m ?urianskeho hradu". Prv? vydanie z roku 2006 sa u? stihlo vypreda?.
#2473
bob
neregistrovaný

27.05.2009 18:08
IP:213.160.182.63
Pooves? s Matejom Korv?nom je napr?klad TU :

http://www.praveorechove.com/newsread.php?newsid=118
#2472
Hebi
neregistrovaný

25.05.2009 15:59
IP:195.91.79.10
?udia neviete dajak? link kde sa p??e dajak? poves? alebo rozpr?vka s hlavnou postavou Mateja Korv?na?ve?mi to potrebujem
#2448
moni6655
neregistrovaný

18.03.2009 15:54
IP:77.234.240.192
prosim niekoho kto by bol ochotny mi poslat spravne odpovede na tieto otazky a tie ktore su vyplnene povedat ci su spravne Ot?zky a odpovede

1. Ktor? n?rod vyna?iel papyrus?
EGIP?ANIA
2. Ako znie latinsk? n?zov diela Ve?k? Ditaktika?

3. Ak?m pr?vlastkom je naz?van? J?n Amos Komensk??

4. Kto bol Matej Hrebenda a ?omu sa venoval?

5. Kto je autorom b?sne ?iel slep? Matej Hrebenda?

6. Kde sa nach?dza kni?nica pre nevidiacich pomenovan? po Matejovi Hrabendovi?
V Levo?i
7 .Kedy a k?m bola vyn?jden? knihtla??

8. Nap?? n?zvy aspo? troch slovensk?ch vydavate?stiev.
Mot??, Ikar, Mlad? let?
9. Kde na Slovensku vznikol prv? kl??tor?
1238 a bol n?m kl??tor v Ercs?nyi
10. Nap?? men? prv?ch slovensk?ch sv?tcov.

11. Pre?o bol Matej Bel pova?ovan? za polohistora?

12. Ako nazvali Mateja Bela za vedeck? z?sluhy?

13. V ktorom slovenskom meste sa nach?dza univerzita pomenovan? po Matejovi Belovi?
14. Kto kreslil mapy k dielam Mateja Bela?
jeho priate? Samuel Mikov?ni
15. ?o mysl??, ak? s? to akademick? kni?nice?

16. Ktor?m zn?mym ??achtick?m rodom patril ka?tie? Betliar?
patril zn?mej ??achtickej rodine Andr?ssyovco
17. Vie? pre?o Matej dostal pr?menie Korv?n?

BONUS: ?U?enie v mladosti je rytie do kame?a, u?enie v starobe je kreslenie do kame?a .?

#2386
mk
neregistrovaný

13.10.2008 12:17
IP:78.99.127.125
v tomto ti skor poradia na http://slachta.com ja som podobne veci riesil cez nich takze odporucam tu stranku
#2385
Daniel Medvec
neregistrovaný

13.10.2008 11:50
IP:85.248.124.19
Ako by som pomohol zisti? ?i moja babka nepatr? k rodu nagy ak sa za slobodn? volala Nagy.
?akujem te??m sa na skor? odpove?. pom??te mi
#2196
Jo?o Schwarz
registrovaný

27.02.2008 15:51
IP:194.1.191.33
Na internete som narazil na dokument MAGYARORSZ?GI MAG?NK?NYVT?RAK II. (http://mek.oszk.hu/03200/03236/03236.pdf)
V kapitole "Hidv?ghy Mih?ly 1672. Beck?" sa okrem in?ho uv?dza:

Inventarij Vniuersarum Rerum mobilium Egregij Michaelis Hidueghy pro Fisco
Suae Maiestatis Regio occupatorum
In Castello Paczolay. ...
In Bibliotheca.

?iasto?ne tomuto textu rozumiem, ale nie ?plne. Vie mi to niekto prelo?i?? Zauj?ma ma najm? pas?? "In Castello Paczolay".
V star??ch rodinn?ch z?znamoch som toti? na?iel odvol?vku na Mih?lya Hidv?ghyho, ktor? postavil ka?tie? v Paczole. Paczola by mal by? ma?arsk? n?zov pre Obsolovce, v s??asnosti ?as? Horn?ch Obdokoviec. V Obsolovciach v?ak ?iadny ka?tie? (pokia? viem) neexistuje. Viete mi niekto objasni? t?to ot?zku?

?akujem
#2126
Hmm222
neregistrovaný

03.12.2007 17:52
IP:212.81.24.88
O filme Bahhory na tejto adrese :

http://www.ct24.cz/vysilani/?id=152458

zauj?mav? u? sa te??me na premi?ru
#2117
Hmm222
neregistrovaný

25.11.2007 19:07
IP:212.81.24.88
Oprava predo?lej adresy - text o B?tori?ke.

http://www.dobrodruh.sk/historia/cachticka-pani---krvava-grofka
#2082
Ign?c Jozef Vajda
neregistrovaný

10.10.2007 07:21
IP:212.81.24.88
Nezastupite?n? miesto v dejin?ch Uhorska m? byt?iansko-oravsk? vetva Thurzovcov.
T? dosiahla vrchol v osobe Juraja III.Thurza, ktor? v krajine Uhorsku
zast?val funkciu palat?na ? z?stupcu kr??a.
Po?me v?ak na za?iatok ?ry Thurzovcov...

Viac na adrese:
http://www.hradlietava.sk/zaujimavosti/majitelia.html
#2080
Lukas
neregistrovaný

09.10.2007 17:40
IP:84.245.64.146
Dobr? de?
Pros?m V?s o inform?cie o rode Thurzovcov, bibliografick? odkazy na knihy, hist. ?aspoisy, r?d by som sa tie? dostal k ich rodostromu, ak niekto m?...
Ve?mi pekne ?akujem za odpove?