Kalendár udalostí

Všetky :: Aktuálne :: Staršie
1. stretnutie hradol?gov
7. november 1999
Prv? stretnutie priaznivcov slovensk?ch hradov na Paj?t?ne.
2. stretnutie hradol?gov
8. júl 2000
Druh? stretnutie priaznivcov slovensk?ch hradov na Paj?t?ne.
3. stretnutie hradol?gov
12. august 2000
Tretie stretnutie priaznivcov slovensk?ch hradov na Uhrovci.
4. Stretnutie hradol?gov Slovenska
14. september 2000 - 17. september 2000
?trvt? stretnutie hradol?gov na hradoch Tren??n a Uhrovec.
Brig?da na z?chranu hradu ?ari?
2001
kontakt: 051 / 7762300
5. stretnutie hradol?gov Slovenska
27. január 2001
Zimn? stretnutie hradol?gov, ktor? sa uskuto?n? v pr?pade z?ujmu v ?ajovni "My a mama" (pri Rado?inskom naivnom divadle).
Otvorenie hradnej sez?ny na hrade Beckov
29. apríl 2001
Otvorenie hradnej sez?ny na hrade Beckov, v spolupr?ci so skupinou DIADEM z Martina.
Pracovno propaga?n? stretnutie na hrade Uhrovec
5. máj 2001 - 8. máj 2001
?istenie are?lu hradu, upravenie obhliadkovej trasy, ...
Vyst?penie sokoliarskej skupiny SV. BAVONA z Banskej Bystrice
jún 2001 - august 2001
Denne na Oravskom hrade.
Vyst?penie skupiny historick?ho ?ermu BOJN?K z Bojn?c
jún 2001 - august 2001
Denne na Oravskom hrade
Lietavsk? hradn? sl?vnosti na hrade Lietava
2. jún 2001
Zdru?enie na z?chranu Lietavsk?ho hradu, Potuln? rytieri Celebnilu a Zdru?enie hradu Beckov Bludn? Rytieri, V?s v?etk?ch poz?vaj? na 2. ro?n?k benefi?nej akcie na pomoc a z?chranu Lietavsk?ho hradu s n?zvom: Lietavsk? hradn? sl?vnosti Akcia sa uskuto?n? v d?och 1. 6. ? 3. 6. 2001 pod hradom Lietava.
Hradn? hry
16. jún 2001 - 17. jún 2001
3. ro?n?k Hradn?ch hier na Bratislavskom hrade. Organizuje skupina historick?ho ?ermu R?d sv?t?ho Galahada v spolupr?ci s Historick?m m?zeom SNM.
Rozpr?vkov? z?mok
22. jún 2001 - 24. jún 2001
Rozpr?vky s? s??as?ou nielen detsk?ho sveta, ale i sveta dospel?ch, ktor? e?te celkom nestratili detskos? svojho ducha. Ak maj? rozpr?vky svoje ?aro, tak potom ur?ite v priestoroch tak rozpr?vkovo kr?sneho z?mku, ak?m Bojnick? Z?mok je, sa iba zn?sob?.
Z?bavno-vzdel?vac? cyklus pre ?kolsk? v?lety na hrade Beckov
23. jún 2001 - 27. jún 2001
T?ta akcia sa bohu?ia? z organiza?n?ch d?vodov nekon?.
Vyst?penie skupiny historick?ch sc?n
29. jún 2001 - 1. júl 2001
Stv?rnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozpr?vka
No?n? prehliadka Oravsk?ho hradu
29. jún 2001
Prehliadka Oravsk?ho hradu pri no?nom osvetlen? o?iven? r?znymi atrakciami
Hradn? sl?vnosti 2001
30. jún 2001
Kult?rne podujatie na hrade Sklabi?a pri Martine.
Festival historick?ho ?ermu
14. júl 2001 - 15. júl 2001
?erven? Kame?
Vojnov? roky doby husitskej
14. júl 2001
Pripravovan? rekon?trukcia historick?ch udalost? na hrade BECKOV Leto 2001.
Vyst?penie skupiny historick?ho ?ermu ALOTRIUM z Prahy
21. júl 2001 - 29. júl 2001
Oravsk? hrad