, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Po sez?ne sa bud? pamiatky opravova?
SME, 18. október 2005

Okolité hrady

Bratislavský hrad, Rusovský hrad

Mestsk? m?zeum Bratislava - Antick? Gerulata Rusovce

Web: http://www.muzeumbratislava.sk/kategoria.php?id=33
Expoz?cia sa nach?dza v bratislavskej mestskej ?asti Rusovce, kde bol v 1.a? 4. storo?? v?znamn? r?msky t?bor Gerulata, jeden z re?aze t?borov, ktor? Rimania stavali na Dunaji vytv?raj?c tak syst?m opevnen? na hranici zvanej Limes Romanus. Expoz?cia pribli?uje dejiny r?mskej r??e na ?zem? Slovenska. Je umiestnen? v priestore, kde sa p?vodne nach?dzal vojensk? t?bor Gerulata, jedin? na na?om ?zem?, ktor? bol s??as?ou r?mskej r??e, provincie Pan?nia. Najstar?iu pamiatku predstavuje drevozemn? t?bor v polohe Bergl, datovan? materi?lom domitiansko ? trajansk?ho obdobia ( kon. 1. a za? 2. stor.) V druhom storo?? tu vznikol kamenn? kastel so st?lou vojenskou pos?dkou.

Epigrafick? pramene, n?lezy architektonick?ch ?l?nkov a po?etn?ch r?mskych mur?v sved?ia o tom, ?e Gerulata predstavovala ucelen? a kompletn? s?deln? jednotku. O intenz?vnom os?dlen? sved?ia aj n?hrobn? pamiatky , ktor? boli sekund?rne pou?it? pri ve?ovej stavbe zo 4. storo?ia, napr. kamenn? platne s vyobrazen?m m?tick?ho Attida ?i monument?lny reli?f Daidala a Ikara s polychr?miou, ktor? sa rad? medzi v?nimo?n? v?tvarn? diela v Podunajsku. Ved?a t?chto vz?cnych pamiatok s? v r?mci expoz?cie vystaven? aj ?al?ie predmety z archeologick?ch v?skumov tejto lokality, predstavuj?ce hmotn? kult?ru jej obyvate?ov.

Adresa:
Gerulatsk? 69
Rusovce
Bratislava
tel.: 02 62859332

Otvoren?:
m?j - okt?ber, denne okrem pondelka: 10:00 ? 17:00

Vstupn?:
30,- Sk, 20,- Sk

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990