Komentáre:

#15803
Marian
neregistrovaný

09.12.2015 09:42
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py III. je venovan? 31 slovensk?m hradom, stavb?m na z?kladoch hradov a ?al??m opevnen?m stavb?m. Tret? diel je venovan? hradom Bratislavsk?ho, Trnavsk?ho a Tren?ianskeho. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15703
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 15:26
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15514
Marian
neregistrovaný

14.04.2015 21:05
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#14471
dd
neregistrovaný

15.04.2013 13:58
IP:217.118.98.242
Malinovo
- poloha http://mapy.hiking.sk/?x=17.29748&y=48.15276
#10143
Blazius
neregistrovaný

15.07.2008 15:10
IP:217.145.193.102
No musim nieco dodat k nasmu krasnemu zamocku. Treba spomenut este aj krasny park, ktory pokial viem vybudovali okolo zamku Apponyiovci, aj to ze v sucasnom kostole v dedine ktora bola premiestnena zo zamku su pozostatky niektorych Apponyiovcov. Podla mojich poslednych informacii zamok aj s parkom podarovali potomkovia Apponyiovcov dedine.
#5997
andrea
neregistrovaný

09.08.2006 10:21
IP:212.242.182.99
to ani nebola oprava, m?? u m?a dos? ve?k? kredit na to, aby som to robila, len taky doplnok
#5996
Ivan78
neregistrovaný

09.08.2006 10:12
IP:217.73.16.23
Andrea - vdaka za opravu. Isty prispievatel pod prezyvkou "Petikeho duch" ma tu od zaciatku kritizuje, ze neuvadzam zdroj, z ktoreho cerpam, ale teraz aspon dobre vidi, ze nikoho necitujem a cerpam len a len z vlastnej hlavy, co som kde cital/videl/pocul a v akej forme som si to zapamatal. Ale teraz uz aspon viem podrobnosti o marsalovi Malinovskom. Vdaka
#5991
andrea
neregistrovaný

08.08.2006 08:59
IP:212.242.182.99
Ivan, nie gener?l, ale mar?al Rodion Jakovlevi? Malinovskij, velite? 2.ukrajinskeho frontu, ktor? na sklonku II.sv.vojny riadil oper?cie v Mand?usku. Mimochodom, Eberhard, to skuto?ne znie, v tomto pr?pade paradoxne, podstatne eufemistickej?ie. Celkom sa div?m, ?e obyvate?ov nenapadlo vr?ti? sa k tomuto n?zvu, to Malinovo znie tak nejak "ulepene".
#5990
Ivan78
neregistrovaný

08.08.2006 07:59
IP:217.73.16.23
Helou Petike. Tak od ktoreho roku presne to vlastnili Apponyovci, priznam sa bez mucenia - neviem. Zabudol som, ale mrknem doma do mojho sanonu plneho vystrizkov, kde Malinovo urcite mam.

Meno Eberhard je povodny nazov dediny, este ked patrila do vlastnictva svatojurskych grofov - az dakedy (ale to sa mozno mylim) v 16. storoci sa grofi podelili a vzniklo samostatne eberhardske panstvo. Sucasny nazov Malinovo je samozrejme praca nasich sudruhov komunistov, ktorych pochytila silna chut podlizovat sa sovietskym sudruhom a tak premenovali dedinu podla isteho ruskeho generala Malinova, ktory toto uzemie na konci druhej svetovej vojny oslobodil od nemeckej pliagy. Tak vravia clanky v novinach. Takze nazov Malinovo urcite nesuvisi s ovocim, ako si niektori romantici myslia.

Myslim ze onen duch, "pad?lek" tvojeho mena, ma hned v nasledujucom prispevku zvozi za to, ze som neuviedol zdroj, odkial som sa k tymto info dopracoval. Ale vies kde ho mam...
#5980
Petike
registrovaný

07.08.2006 14:03
IP:212.197.3.4
K Eberhardu :

Nikdy som o tomto ka?tieli v dedine Malinovo nepo?ul...
Predchodcom bol ??achtick? n??inn? vodn? hr?dok - klasika...

Tak?e - ot?zky :
1. Apponyovci to tu vlastnili aj pred 19. storo??m alebo dostali ka?tie? len vtedy ?
2. pre?o sa Malinovsk? ka?tie? / jeho predchodca hr?dok vol? Eberhard ?
Je to, pokia? viem, nemeck? mu?sk? krstn? meno - ak? m? n?dv?znos? na hist?riu tejto tunaj?ej pamiatky ?

To?ko ot?zok, ?love?e... :-) Kto ich chud?kovi Petikemu zodpovie - odp??te, ?udze dobri ! :-)
#5979
Petike
registrovaný

07.08.2006 13:55
IP:212.197.3.4
Ostatn? :

Mil? kolegovia (m??em v?s tak vola? ?),

Som r?d, ?e cel? t? fra?ka s ?al??m z t?ch inbecilov, vypisuj?cich sem haldy krav?n, kone?ne skon?ila... Zbyto?ne ka?d?ho roz?u?uj?, h?ve? jedna - zo v?etk?ch zbojn?ckych b?nd Petike poznal u? len jedin?ch hor??ch od t?chto - bratr?kov, nepodarencov ak?chsich... :-)

Len d?fam, ?e nikto z V?s tomu trapo?ovi neuveril, ?e som to naozaj ja - vy ve?mi dobre viete, pokia? by som bol ochotn? z?js?... Nezdalo by sa v?m v?etk?m nanajv?? ?udn?, keby som po dlh?ch 2 rokoch virtu?lnej spolupr?ce a kolegiality pre?iel celkom alogicky do tak?ho primit?vneho a arogantn?ho t?nu, ak? tu praktikoval "Petikeho duch" ?
Navy?e, pou??val tak? slaboduch? a ?to?n? fr?zy, ak? ja pri konverz?cii nikdy nepou??vam.

Tak?e, ak ste mu uverili - zarmucuje ma, ako neviete rozl??i? ?ud? pod?a my?lienok a ?t?lu vyjadrovania sa...
A ak ste mu neuverili - ?akujem za prejaven? d?veru...

A pripom?nam, ?e to nebolo prv?kr?t, ke? niekto takto za mojim chrbtom zhadzoval moju osobu - sp?sobom celkom ned?stojn?m m?jmu spr?vaniu a inteligencii... Dokonca nie prv?kr?t, ?o to bol tento "Petikeho duch"...

Nem?m pravidelne pr?stup k internetu a preto som zriedkavo v obraze oh?adom toho, ?o sa tu deje...
Som tu zaregistrovan? ako Petike a n?m aj ostanem !

Petike
Potuln? kri?iak zempl?nsky
#5978
Petike
registrovaný

07.08.2006 13:36
IP:212.197.3.4
Prav? Petike sa oz?va a hne? sa aj odplat? za to bezd?vodn? nactiut?ha?stvo a zosmie??ovanie mojej osoby (ako aj schv?lne a primit?vne ur??anie in?ch) !!!

Zalez do svojej "?mykni" a u? sa ani neopov?? vr?ti?, ty sodomitsk? duch - in?? poc?ti?, ako chut? ?epe? me?a stato?n?ho zempl?nskeho kri?iaka-veter?na !!! :-))

Keby si bol aspo? trocha origin?lny, pri?iel by si na to, ?e ja sa podpisujem iba ako Petike a som navy?e na tejto str?nke aj riadne registrovan? - na rozdiel od Teba a celej Tebe podobnej spamerskej ?vargy - morovej rany pre v?etk?ch slu?n?ch a inteligentn?ch n?v?tevn?kov internetu... A Tvoja snaha napodob?ova? m?j nenapodobite?n? ?t?l p?sania a vyjadrovania sa je vskutku tr?pna - urobil by si kari?ru v cirkuse (aj to len podpriemernom)... Alebo u ist?ho p?na zo ?iliny, ktor? si neskonale r?d chod? u?avova? na terasy hotelov...

A ODTERAZ SA ANI NEOPOV?? UK?ZA? NA TEJTO STR?NKE - POKIA? SA NEVIE? SPR?VA? AKO KULTIVOVAN? ?LOVEK, ALE LEN AKO BIEDNY BARBAR... A? VTEDY ?A JA AJ OSTATN? NA TEJTO STR?NKE BUDEME BRA? V??NE ! STRA? SA !!!!

#5971
NoirOrioN
neregistrovaný

04.08.2006 09:14
IP:212.5.222.200
Petike, ak si to Ty, tak si to teraz prehnal. Tu predsa nie sme na vedeckom f?re, aby sme citovali ?o kto odkia? z ak?ho zdroja m?. Tu sme na v?eobecnej, priam kamar?tskej ?rovni. Kto nie?o vie, nap??e, m??eme sa pote?i?, ?e trochu zm?drieme, alebo prinajhor?om "k?pime" JPP. Mus?m sa pousmia? nad t?m ako si to predstavuje? - to je to ist? ako keby v rozhovore s frajerkou, ke? jej chce? poveda? nie?o duchapln? v int?mnej chv?li a VIE?, ?e pou??va? mo?no nejak? ver??k od autora, ktor?ho si d?vnej?ie ??tal, tak ako keby si to potom v onej int?mchv?li zaklincoval cit?ciou "Miroslav V?lek, dielo XY, rok vydania 1973". Hm? Tuto sa bav?me medzi sebou, ni? tu nem? punc oficiality. Jo?...jo van? :-)
#5949
Petikecho dusik
neregistrovaný

01.08.2006 09:46
IP:195.146.152.193
Joj ak? ste to silaci a h?rny chlapci. Ja o faktoch a vy o osobn?ch ?tokoch. Ch??atk?.
Medvad?k, vobec neragujem agres?vne, ale asi budem musie? p?sa? zdrobnelin??ky aby ste sa "majstri sveta" neur??ali.
Nep??em zas a? tak nepochopite?ne, ale ka?lete na m?a - lebo som len duch.
P.S. Medvedu, chytaj si ?katu?ku niekoho in?ho :)))

Tak?e k veci - ak chcete inak:

Za prv? - Ivan78 tu nap??e nie?o, ?o niekde ??tal. Je to fakt? Alebo je to len jeho v?mysel? Ako sa m?m k t?mto inform?ci?m postavi?? Na jednej strane sa tv?ria seri?zne (uv?dza aj roky) na druhej strane si "nepam?t?" odkia? ju m???? Nehnevajte sa - potom mu nem?m d?vod veri? - je to babr?k alebo ?ikulka?

Za druh? - poka?d? sa tu dostaneme k tomu, ?e niekto nie?o nap??e a niekto to spochybn? - a takto dookola. U? ma to nebav?! Ke? nap??ete seri?znu inform?ciu, nap??te odkia? je. Inak je to v?? bl?bol a v?mysel. Pozrite sa na pr?spevky Kratima z ?iech, alebo Denisa - ktor? sem tie? u? asi prestal chodi?...

I?lo mi len o upozornenie na hodnotu va?ich inform?ci? a zvolil som si t? formu (asi zl?) ak? tu funguje. Dobre si pozrite, akou formou nap?sal Ivan78 seri?zne inform?cie #319. A Petike tu nie je, ch?bal mi jeho humor - hradn?ho ?a?a tejto str?nky! Tak sa chlapci ur??ajte na?alej!

Tak?e ak nech?pete ani po 4t? kr?t - majte sa! Na??astie vznikaj? nov? str?nky (BirbaXove www.castrum.sk, alebo Mazanikove: www.pamiatky.net, kde to myslia ?udia v??ne. A d? sa tam aj diskutova?...

Tak?e naposledy hu hu h????????????
#5948
Ivan78
neregistrovaný

01.08.2006 09:17
IP:217.73.16.23
Bez komentara. Odpovedam iba inteligentnym ludom.

ALexandros1 - vdaka.
#5934
medved
neregistrovaný

28.07.2006 16:38
IP:213.160.179.41
Hej o com sa to tu bavite? Myslel som ze toto je stranka o hradoch a nie o malych detoch co sa hadaju na pieskovisku!
Niektory si tu zrejme myslia ze ked pisu komentare pomaly na vsetky hrady a posobia tak na tejto stranke dlhsiu dobu tak uz zjedli vsetku mudrost sveta
a teda maju pravo tu vsetkych poucovat a sekyrovat...
Som si isty ze ten duch zareaguje tak isto agresivne aj na mna ale nevadi.
Pocuj dusik ak sa chces hrat ja budem tvoj ghostbuster a schovam ta do skatulky
#5932
Petikehe duch
neregistrovaný

28.07.2006 15:57
IP:195.146.152.193
Cha ch?, sadli vt??iky na lep!

?e ?o mi vad?? To ?o tu niektor? ako?e prispievatelia stv?raj?. Namiesto toho aby boli ?estn?, vypisuj? tu veci z kni?iek ?i ?asopisov a neuved? autora, ktor? si dal t? n?mahu a dop?tral sa k t?m inform?ciam.

A ke? u? si mil? Ivan78 (pre m?a bu? si aj 88) tak? chytr?, ?e si pamat?? komu hrad patril (dokonca presne rok kedy) a aj rok prestavby, ako to, ?e tak? jednoduch? vec kde si to op?sal si nepam?t??!!! Nepamat?? lebo nechce?! Machruje? tu a rob?? na n?s ok?le a namiesto toho aby si sa teraz priznal, tu tr?????pne p??e? ?e: \"Nehambim!\" Ve?mi dobre som ja pochopil a ??tal, ale Ty nechce? pochopi?! Po?kaj a? sa vr?ti Petike, ten v?s tu v?etk?ch oprav? - ja som len slab? duch templ?rsky. Zatia? sa m??e? na?alej Hanbit, Ty trdlo - cha cha ch??????.

A Ty Alexandros1, rad?ej sa k tak?m ako Ivan78 neprid?vaj, lebo budem chodi? stra?i? aj Teba! A do kelu si cho? s?m, ?o si spuchnut?, ?o sa tu nad?va? a posiela? ma niekam? Kto Ti dal na to pr?vo? Ha? Po?kaj a? pr?de Petke!!!!! Sa Ti machruje. ke? vie? ?e som len duch, ?o? Hanbi sa aj Ty!
#5930
ALexandros1
neregistrovaný

28.07.2006 14:51
IP:213.160.179.41
Mil? PETIKEHO DUCH! ?o ti vlastne vad?? Nie ?e by ste boli redi ke? sem niekto dopln? nejak? info ale ty do?ho bude? r?pa? ?e odkia? to m? a pre?o tam je jeho nick! Tak s tak?mto pr?stupom cho? do kelu! Len tak mimochodom ty alebo niekto in? vlastn?te autorsk? pr?va? NIE! Tak ner?p!
Ivan78 som s tebou.
#5911
Ivan78
neregistrovaný

25.07.2006 08:06
IP:217.73.16.23
Vidim ze niekto zase raz nepochopil co som myslel, a neprecital co som napisal. Ale nevadi. Ked raz mam ulozene v hlave ze hrad je prvy krat spominany vtedy a vtedy, tak ako mam napisat ze odkial, ked si proste nepamatam kedy a kde som sa to dozvedel?
#5909
Petikeho duch
neregistrovaný

24.07.2006 16:19
IP:195.146.152.193
?o?e je to za m?res Ivan78 takto sa obhajova? "moje" "svoje" "jeho" a z ?l?nku... Pokia? nenap??e? odkia?, duch slobodn?ho kri?iaka (nech mu je zem ?ahk? - chachach?????) )?a bude stra?i? na?alej.

A p?nom Schwarzom sa Ty neoh??aj, aj jeho u? s Petikem h????dnu chv??u stra??me!!!