, ()

Obrázky

34 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Tucet zr?can?n opraden?ch m?tmi
Pravda, 24. august 2005
H?ad?me najstar?ie kostoly Bratislavy
Pravda, 14. október 2005
Po sez?ne sa bud? pamiatky opravova?
SME, 18. október 2005
Lektor na hrade Dev?n
www.bratislava.sk, 8. jún 2005

Okolité hrady

Bratislavský hrad, Dračí hrádok, Pajštún, Stupava

Mestsk? m?zeum Bratislava - Hrad Dev?n

Adresa: Mur?nska ul., Bratislava - Dev?n
Tel.: +421 2 65730105
Mail: hrad.devin@centrum.sk
Web: http://www.muzeum.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700015&id=1018&p1=52
Ceny platn? od 6. m?ja do 30. septembra 2017

apr?l a september

utorok - nede?a 10: 00 ? 17:00, posledn? vstup 16:30 h

m?j - september

utorok - piatok 10:00 h - 18:00, posledn? vstup 17:30 h

sobota - nede?a 10:00 h - 19:00 h, posledn? vstup 18:30 h

Na hrade Dev?n je v ?ase 13:00 - 13:30 obed?aj?ia prest?vka. Hrad je v tom ?ase uzatvoren?.

V are?li hradu Dev?n plat? z?kaz vstupu so psom. Psa je mo?n? necha? pri hlavnej br?ne. Tento oznam sa nevz?ahuje na vodiacich psov.


Vstupn?:

pln? vstupn?: 5 ?
z?avnen? (deti od 6 r. - do 14 r., ?tudenti, d?chodcovia): 2,50 ?
rodinn? vstupn? (2 dospel? a deti do veku 14 r.): 10 ?
?kolsk? skupiny (najmenej 10 os?b v skupine): 1,50 ? na osobu

Z?AVY:

Bratislavsk? mestsk? karta 20 % zo z?kladn?ho vstupn?ho: 4 ?
Bratislavsk? mestsk? karta 20 % zo z?avnen?ho vstupn?ho: 2 ?
Bratislava Card 100 % z pln?ho vstupn?ho: 0 ?


Vstupn? v pondelok:

jednotn? vstupn?: 2 ?
?kolsk? skupiny (najmenej 10 os?b v skupine): 1,50 ? na osobu

Z?AVY:

Bratislavsk? mestsk? karta 20 % z jednotn?ho vstupn?ho: 1,50 ?

V pondelky je mo?n? vstup len do are?lu hradu. V?stavn? priestory s? zatvoren? a neposkytujeme ani lektorsk? v?klady.


november - marec

pondelok - nede?a 10:00 - 16:00, posledn? vstup: 15:30 h vstup mo?n? do are?lu hradu len v pr?pade priazniv?ho po?asia

Vstupn? (november - marec):

jednotn? vstupn?: 2 ?
?kolsk? skupiny (najmenej 10 os?b v skupine): 1,50 ? na osobu

Z?AVY:

Bratislavsk? mestsk? karta 20 % z jednotn?ho vstupn?ho: 1,50 ?

Po?as zimnej sez?ny je mo?n? vstup len do are?lu hradu. V?stavn? priestory s? zatvoren? a neposkytujeme ani lektorsk? v?klady.


Neplatiaci:

Deti do 6 rokov

?ZP

?ZP/S

Novin?ri

Pedagogick? dozor (na 10 os?b jeden pedagogick? dozor zdarma)

Turistick? sprievodca


Zmena vstupn?ho po?as podujatia Rytieri na Dev?ne

(7.5.2017; 4.6.2017; 2.7.2017; 6.8.2017; 3.9.2017)

pln? vstupn?: 8 ?
z?avnen? (deti od 6 r. - do 14 r., ?tudenti, d?chodcovia): 4 ?
rodinn? vstupn? (2 dospel? a deti do veku 14 r.): 13 ?


Zmena vstupn?ho po?as podujatia Noc m?ze? 20.5.2017

jednotn? vstupn?: 2 ?

Posledn? kontrola 3.6.2017

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990