Komentáre:

#15833
laura
neregistrovaný

29.04.2016 18:32
IP:178.41.143.121
Pekn?. b?vam bl?zko Bratislavy. chodievam tam , m?m aj fotky-------------..
#15792
Marian
neregistrovaný

09.12.2015 09:34
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py III. je venovan? 31 slovensk?m hradom, stavb?m na z?kladoch hradov a ?al??m opevnen?m stavb?m. Tret? diel je venovan? hradom Bratislavsk?ho, Trnavsk?ho a Tren?ianskeho. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15712
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 15:49
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15520
Marian
neregistrovaný

14.04.2015 21:08
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15294
Yunkers
neregistrovaný

28.12.2013 22:49
IP:85.216.142.155
We visited the castle today as a family. The foggy day was a beautiful backdrop creating a mysterious setting where history came to life. Our tour, in Slavik only, depicted a noble family in preparation for the Christmas holiday, complete with a family of characters in historic garb that moved us through several rooms in the castle. Although we did not get a tour explaining the items in the rooms, the characters brought to life the uses of the rooms. Also, we personally did not understand the "family" but many people who did were laughing and the actors were personable.

Note to non-speaking slavik visitors: read the castle website for tours in your language. Non slavik speaking tours are only scheduled at certain times of the year or can be arranged with at least a weeks notice and an additional charge.
#13666
jozorr
neregistrovaný

14.06.2011 08:11
IP:195.49.188.82
j?j no ale toto v ?om ?ijeme je ?ist? kapitalizmus...a tu ide o to ?o najviac penazov vytrieskat z turistov a nie zachovat nie?o autenticke..mysl?? ?e Vigla? prestavuju kboli autenti?nosti??? houby..len preto aby z toho mohli v buducnu ry?ova?..tie? nezn??am hentie komer?n? hradyx ako ?ewrven? kamen, Bojnice, Oravsk?, Betliar.... kde sa to hem?? turistami a ziskuchtivymi podnikavcami....
#13664
Elisson
neregistrovaný

13.06.2011 18:14
IP:85.237.229.106
na hrady sa m? chodi? fakt v prvom rade pozera?... re?tika tak jedine pod hradom, aj keby bola dedina vzdialen? hodinu odtia?.... to ako keby t? ?udia hne? ?o sa dopozeraj? na pamiatku (ve?akr?t ?plne povrchne) sa museli ?s? povinne na?ra? a k?pi? si hordu suven?rov.... nech, ale nie priamo na hrade, ?aleko od neho, nech ho to ne?pat?....osobne m?m lep?? dojem zo slovensk?ch zr?can?n, kde si m??e ?lovek vyjs? ?plne s?m a poc?ti? si atmosf?ru (treba trochu predstavivosti, ke??e ruiny s? fakt len ruiny, ale m??u aj tak p?sobi? pekn?m dojmom), turistov nie a? tak ve?a, tak?e do nikoho nevr??ate a nikto v?s a? tak moc neru??....(teda pokia? si nevyjdete napr?klad na tak? Paj?t?n cez v?kend, ke? je teplo - tam je ?ud?, ?e pomaly nem?te kde nohou vst?pi?.....) Tak?e teda s cestovn?m ruchom si cho?te niekam, rad?ej nech slovensk? pamiatky pozn? menej ?ud?, ne? by ich tu malo by? ve?a a kv?li n?m aj r?zne nedobov? stavby, pr?stavby ?i vn?tra stavieb spraven? kv?li n?m.... som za autenticitu a nie za uf?ukan?ch turistov, ktor? sa nemaj? kde najes? ....
#13659
kory
neregistrovaný

11.06.2011 11:45
IP:213.151.217.131
Je s?ce pravda ze na hrady a zamky sa chodi pozerat,ale potrebam ludi sa neda vyhnut a tak ktomu patri ciste wc a samozrejme aj kultura stravovania.Taky je svetovy trend a malo by to byt konecne samozrejmostou aj tu na Slovensku.Pre tych ktorym to stale nedoslo sa tomu hovori kultura a ked im vyhovuje diera v zemi na potrebu ja by som im to doprial.A samozrejme ze ked chcu konzervy za 200 korun tak by som im ich predaval,ja si dam radsej normalne jedlo.Konzervy som jedaval na vojne.
#13506
Lydia123
neregistrovaný

16.03.2011 14:09
IP:195.91.109.170
V bl?zkom okol? sa nach?dza aj Plaveck? hrad. Vytrval? turisti mo?u cestu absolvova? aj po vlastn?ch. Potom sa priamo pod hradom mo?u ubytova? a zrelaxova?.
Info je www.agropartner.sk

#12094
andu?ka
neregistrovaný

13.10.2009 11:08
IP:91.127.188.53
Hrad ?erven? Kame? je ve?mi pekn?, dokonca by som povedala, ?e jeden z najkraj??ch v SR tak ako jeho interi?r i exteri?r. Re?taur?ciu na hrade nekomentujem, nebolo by to objekt?vne, ke??e sme nemali mo?nos? ju vysk??a?. Ako drobn? negat?vum by som hodnotila, nedostato?n? ozna?enie samostatn?ho turistick?ho okruhu v bl?zkosti hradu, je dos? zlo?it? na orient?ciu. Inak m??em n?v?tevu tohto kr?sneho miesta vrelo v?etk?m odporu?i?... :o) n?m sa p??ilo!
#12065
Sengir
registrovaný

04.10.2009 16:41
IP:85.216.148.182
Bohu?ia? mus?m op?? kon?tatova? ?e re?taur?cia na hrade ?erven? kame? kaz? dobr? dojem z tejto kr?snej pamiatky. Ak nevedia ?o je to sot?, nech ho rad?ej nepon?kaj?, ale pou?i? m?so z konzervy (st?lo to cca 200 Skk) je fakt drzos?. Hrad je in?? kr?sny tak?e najedzte sa doma alebo v nejakej inej re?taur?cii.
#10931
prado
neregistrovaný

31.12.2008 01:46
IP:91.127.22.163
ad janaaa

to bude asi tym, ze na obcerstvenie tam maju monopol (taverna, kaviaren aj stanok pri vchode patri jednemu majitelovi) a ineho do kseftu nepustia.
#10930
NoirOrioN
neregistrovaný

30.12.2008 10:10
IP:212.5.222.203
Zatia? najspokojnej?? som bol po n?v?teve ?esk?ho hradu Kost, kde sa medzi suven?rmi pon?kali veci od poh?adn?c, sklada?iek, ly?i?iek, skla, poh?rov (a la gotick? stredovek!) za 700 CZK, c?nov?ch predmetov, v?n, publik?ci?, rezb?rskych v?robkov, obrazov a obr?zkov, tri?iek at?. Okrem kaviarne v lete dreven? b?da, kde sa pod?vali grilovan? ?peciality, mimoriadne chutn? a dobr? porcie, stoly boli kryt?, dokonca som za cenu 1 prehliadky dostal bonus na 2 okruhy (2 h prehliadka). Ale to je hrad v ruk?ch p?vodn?ch ??achticov, rodiny Kinsky - dal Borgho...
#10929
NoirOrioN
neregistrovaný

30.12.2008 10:04
IP:212.5.222.203
Jamke, Roxane a in?m kritikom: na drzovku sa c?tim tentokr?t dos? opr?vnen? na t?to t?mu hovori?, pochodil som desiatky hradov...nielen u n?s, ale aj v ?esku, Rak?sku. Z?le?? od poslania hradu a toho, ?i je v s?kromn?ch ruk?ch, ale teda pozrime sa:
rak?ska upraven? a opraven? ruina Aggstein pon?ka dobr? suven?rov? obchod a bufetov? ob?erstvenie na n?dvor?. ?iadna re?taur?cia. Mo?nos? konania firemn?ch akci? v rytierskej s?le.
Rosenburg - suven?rov? obchod, sokoliari a mal? (v ?ase n?v?tevy zatvoren? re?taur?cia),
Kreuzenstein - kasa/suven?ry, sokoliari a bufet (nie re?taur?cia) v predhrad?,
Laxenburg - z?mok, obrovsk? park a v ?om 1 bufet a kaviarni?ka. Bez suven?rov, re?taur?cia v dedine.
?esko/Morava:
Fr?dlant - ni?ovat? ni?,
Grab?tejn - bufet?k a kasa/suven?ry,
Pot?tejn - bufet?k,
Pern?tejn - polotovarov? re?tika v predhrad?, kasa/suven?ry.

AKOSI NEVID?M NIKDA RE?TAUR?CIU, ak? na ?ervenom Kameni je. ?e je mal?? Ale je jedin? spomedzi menovan?ch hradov! Okrem nej je na ?ervenom Kameni kaviarni?ka - ?o e?te kto chce? Na n?dvor? je predaj elitn?ch produktov karpatsk?ho vin?rstva, ve?mi ?asto tam mo?no natrafi? na p?na p횝alk?ra, ktor? nielen pred?va, ale aj dotv?ra atmosf?ru hrou na p횝aly, fujary. Pri vstupe st?nok so suven?rmy (zbyto?ne v?ak prepchat? ??nskymi somarinami namiesto predmetov via??cich sa k hradnej tematike. Hrad m? priestory aj na predaj publik?ci? o Slovensku, hradoch, mysl?m, ?e sa to ?oskoro rozbehne. Suma sum?rum - ?erven? Kame? je ?pi?kov? prev?dzka, za ktor? sa nem?me hanbi?, naopak, je to jeden z najlep?ie vybaven?ch hradov pre pohodov? v?let.
#10924
roxana
neregistrovaný

29.12.2008 14:38
IP:78.99.157.89
AD:janaaa

Je to iba ve?mi ?ahk? kritizova? od stola. Pracovala som v kult?re nieko?ko rokov a veru m??em poveda?, nie je to med l?za?... V prvom rade komu by malo z?le?a? na rozvoji turizmu je ?t?t. Samozrejme, ?e zahrani?n? hrady a z?mky s? na tom ove?a lep?ie, ke??e dost?vaj? ove?a viac finan?n?ch prostriedkov a m??u aj viacej vyskakova?, aby sa n?v?tevn?k c?til u nich ako v bavlnke. Chod?m na hrad ?erven? Kame? ka?d? rok nieko?kokr?t a v?dy som milo prekvapen?, ak? novinky pre n?v?tevn?ka prichystali. Dalo by sa samozrejme aj viac, ale hovor?m v?etko z?le?? od ?t?tu, preto?e z?kon nedovo?uje slovensk?ch hradom a z?mkom prev?dzkova? podnikate?sk? ?innos?, aby si na seba tieto in?tit?cie viacej zarobili.
Odkaz pre ?erven? Kame?: Dr??m V?m v?etk?m palce a nenechajte sa len tak ?ahko znechuti?. Ve?a optimizmu a zdaru do Va?ej ?al?ej ?innosti!
#10923
janaaa
neregistrovaný

29.12.2008 10:34
IP:87.244.211.133
prosim vas, chodte sa pozriet kusok za hranice, ci do madarska, rakuska, ceska, alebo polska. vsade su hrady plne turistov a na turistov tam caka aj vela moznosti na obcerstvenie a vela roznych stankov remeselnikov a pod.
na cervenom kameni je to po tejto stranke ubohe a je to asi preto, ze je tam prestarnute vedenie, nemam nic proti dochodcom, ale uz nech odpocivaju a venuju sa vnucatam. na to aby rozbiehali cestovny ruch uz naozaj nemaju ...
treba vednie hradu take, ktore nebude pozerat len na vlastne vrecka...
#10903
Sengir
registrovaný

20.12.2008 02:00
IP:89.173.82.54
?akujem Axx, pekne povedan?. Peter, nie som ?lenom ?iadneho OZ zachra?uj?ceho niaky slovensk? hrad aj ke? som prispel na z?chranu mnoh?ch kult?rnych pamiatok sk?r symbolickou sumou alebo darom. M?m r?d slovensk? hrady a nie je mi ?ahostajn? ich osud. Nieko?ko kr?t som sa dostal do konfliktu s t?mi ?o na?e pamiatky ni?ili (horolezci na Paj?tune, ignoruj?ci koniec lezeckej steny a ?tverali sa po hradn?ch m?roch) alebo ich doslova vykr?dali (detektoristi na Starhrade). V??im si v?etky OZ a ich ?lenov,skautov a ?a???ch..., ktor? sa staraj? aby sa n?m na?e pamiatky zachr?nili pre n?s a bud?ce gener?cie v ?o najlep?om stave. Chcem toho aj ja s?m urobi? omnoho viac a sn?? sa mi to podar?. Ver?m, ?e aj kritika slu?ieb na na?ich hradoch bude ?oskoro minulos?ou.
#10902
Fredo
neregistrovaný

19.12.2008 20:18
IP:68.17.246.161
Slovenske sestry a bratia. Stale niektori nepochopili ze tu sa neukazuje prstom na jeden bod. Ale ti co maju skusenosti s kulturneho sveta na tejto zemeguli vedia aky obrovsky vyznam obchod s turizmu predstavuje pre pracovne prilezitosti pre lokalitu a tiez pre cely stat. Prave na tejto stranke musime vyskolit nove generacie aby si uvedomili ze vyvoj svetoveho obchodu sa netvori iba pri pasoch automomilovych tovarni ale konzumny svet je hladny po atrakciach. To co je dobre, to nepotrebuje reklamu. Kvalita sa predava vzdy sama. Vsetcia co maju srdce a zapal pre tuto krasnu malu krajinu chcu znej vytvorit take nieco ako Svajciarsko. Detaily pre zakaznika su velmi dolezite. Jeto iba ironia ze navstevnik nikdy nezabudne na neciste a zapachajuce socialne zariadenie, nechune jedlo, alebo zamracene obsluhujuce tvare. Mne osobne sa nikdy s pamati nevitratia socialne zariadenia na letiskach v Japonsku. Manageri s mnichovskeho a bratislavskeho litiska by sa tam nieco o kulture poducili.
#10901
skalican
registrovaný

19.12.2008 17:01
IP:84.47.65.72
Pre t?ch ?o nevydr?ia aspo? chv?lu bez jedla je hold smola bud si m??u vybra? Hrad alebo Potraviny ale v?etko ide sklbi? do hromady p??i sa mi n?pad na Spi?skom hrade ?i v ?r v historickom meste?ku Botanicus to je kuchy?a stredoveku alebo nie?o podobn? nacp?va? sa hranolkami na hrade mi pr?de tak trochu ako politici na bratislavskom hrade.Pokial si niekto mysl? ?e som proti re?taur?ciam na hrade tak pravdu nemaj? ale nem?m r?d lud? ktor? f?ukaj? a s?a?uju? sa ?e na hrade nie je otvoren? re?taur?cia aby sa znovu mohli na?ra?.Mysl?m si ?e ?erven? kame? ako tak? patr? do skupiny najlep?? hrad SR.
#10900
NoirOrioN
neregistrovaný

19.12.2008 15:52
IP:212.5.222.203
Aby som nebol pochopen? zle... V prvom rade chcem poveda?, ?e odtia?to nikto ni? nevybav?. V druhom rade na margo opa?n?ch p?lov debaty: mysl?m si, ?e medzi TESCOm a hradom bez pohostenia (?o, samozrejme, nie je pr?pad ?erven?ho Kame?a!) je e?te ve?mi ve?k? ?k?la mo?nost?. Mysl?m si, ?e so slu?bami na hrade je to OK, mal som tu v lete aj n?v?tevu z AUS a boli sme spokojn?, zvl᚝ chcem op?tovne vyzdvihn?? cenu seniorsk?ho vstupn?ho. To, ?o sa pon?ka v hradnej kaviarni je OK, re?taur?cia pod hradom fungovala, jedlo bolo OK (ne?akal som perfekciu), nejak? st?nok si cimprdl?m plus p횝alk?r so slu?n?mi cenami, zaspieval, zahral...vynoven? gal?ria, parkovanie zadarmo (?no - plat? sa za vstup do are?lu, ale to je OK), sokoliari v are?li...hrad ?erven? Kame? je ur?ite jedn?m z top tipov na v?let v ?ir?om okol? BA, TT, SE. M?a len prakvapuje, ?e napriek pozit?vam m? hrad st?le pomerne dos? m?lo n?v?tevn?kov. TIP PRE SPR?VCU: propaga?n? materi?ly a skrz firmy to propagova? v Rak?sku, Ma?arsku, Morave. Sk?si? vymyslie? nejak? synergiu pre turistov v z?padosl. kraji (viem, ?e tak? kraj u? neexistuje) - in?pirova? sa dolnorak?skou "Nieder?sterreich karte", na ktor? m?te po zaplaten? 45 ? vstupy zadarmo (aj nieko?kon?sobn?!) na asi 200 atrakci? (m?ze?, hrady, ka?tiele, kl??tory, v?stavy, vlaky, lode, lanovky, s?kromn? zbierky, z?hrady a pod. Tohto roku som si kartu k?pil a bol som asi na 50-tich akci?ch, za ktor? by som inak zaplatil asi 200 ?. Oplat? sa...aj mne, aj in?m pohn?? rozumom a vymyslie? nie?o dobr?. pozrite aj na: http://www.noe-card.at/noecard/s/default.asp?id=53450&sstr=dolnorak%C3%BAska - Raku??ci dokonca kone?ne popracovali a str?nky maj? aj v sloven?ine, nie len v ?e?tine.)