, ()

Obrázky

62 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Film?ri zmenili ?ivot na Spi?i
SME, 3. október 2005

Okolité hrady

Brezovica, Hamborek, Kláštorisko, Markušovský hrad, Richnava

Slovensk? n?rodn? m?zeum - Spi?sk? m?zeum v Levo?i - NKP Spi?sk? hrad

Tel.: +421 53 4541336
Fax: +421 53 4512824
Mail: info@spisskyhrad.com
Web: http://www.spisskyhrad.com/
Spi?sk? m?zeum v Levo?i je ?al??m ?pecializovan?m m?zeom Slovensk?ho n?rodn?ho m?zea s celo?t?tnou p?sobnos?ou. V r?mci m?zejnej ?pecializ?cie sa zameriava na v?skum historick?ho v?voja mesta Levo?a, umeleckohistorick? v?skum v regi?ne p?sobenia m?zea, v?skum Majstra Pavla z Levo?e v dom?com a stredoeur?pskom kontexte, v?voj Spi?sk?ho hradu a jeho okolia, zap?san?ho v Zozname svetov?ho kult?rneho dedi?stva UNESCO. R?znorod? zbierkov? fond m?zea sa prezentuje v nieko?k?ch expoz?ci?ch, pri?om ve?mi atrakt?vnymi a n?v?tevn?kmi najviac nav?tevovan?mi s? Spi?sk? hrad a expoz?cia Majstra Pavla z Levo?e, tvorcu najvy??ieho gotick?ho olt?ra na svete, ktor? zdob? kostol sv. Jakuba v Levo?i. M?zeum s?dli v renesan?nom me?tianskom dome na n?mest? Majstra Pavla v Levo?i.
Otv?racie hodiny:
m?j ? okt?ber, denne od 9:00 ? 19:00, posledn? vstup 18:00
Vstupn?:
Dospel?: 100 Sk
Z?avnen? vstupn?: 60 Sk (deti, ?tudenti, v?etci d?chodcovia)
Rodinn? vstupenka: 230 Sk (maxim?lne 6 os?b, v kombin?cii 1 dospel? a 5 det?, 2 dospel? a 4 deti)
Skupinov? z?ava: 80 Sk/os. (15 os?b a viac)

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990