Komentáre:

#13088
peter
neregistrovaný

15.10.2010 16:07
IP:188.167.65.180
hej dag0n tak chystate sa zobra? si na staros? aj starhrad.
#13081
bob
neregistrovaný

13.10.2010 21:52
IP:213.160.182.63
buchty a varen? v?no m?m r?d :-)
#13080
dag0n
neregistrovaný

13.10.2010 20:17
IP:178.40.57.224
Mil? vrana
Ak bude? ma? ?as m??e? donies? tie buchty na Hri?ov toho 29.10. radi si pochutn?me ?e bob :) :)
#13079
dag0n
neregistrovaný

13.10.2010 20:12
IP:178.40.57.224
Ahojte no tak Starhrad sa predned?vnom kone?ne zameral. Je to ve?k? pokrok. ?alej sa musia dohodn?? majitelia ?i si praj? nejak? ?innos? na hrade. Zatia? je to zd?hav? proces. Ak bude nie?o nov? d?m vedie?. Moment?lne sme to tam trochu vy?istili. V zadnej ?asti hradu sme robili proviz?rne dreven? schody, aby sa tadia? dalo v?bec prejs?. E?te nie s? dokon?en?. Viac sa tam zatia? robi? nem??e. Ak m? niekto z?ujem m??eme sa porozpr?va? na hrade Hri?ov. Bude tam brig?da 29.10.
#13066
vrana
neregistrovaný

08.10.2010 19:17
IP:178.40.233.250
Kontakt na m?a: elynemcentrum.sk :-))))) ahoj Vrana

Kontakt na mna : elynemcentrum.sk


:-))))))))))))))) ahoj Vrana#13060
kontakt
neregistrovaný

07.10.2010 19:56
IP:178.41.105.91
Kontakt na Dag0ona je tu : http://www.hradhricov.sk/Zdruzenie/Kontakt.aspx

#13057
Bob
neregistrovaný

07.10.2010 12:30
IP:195.168.36.34
Mil? vrana, aj Lietave chutia buchty a m?? to bli??ie ako na ?abra? :)

PS: Daj na seba nejak? kontakt
#13049
vrana
neregistrovaný

05.10.2010 15:45
IP:95.102.22.99
...tak ?a mil? dagOn pros?m o info, kedy m?m na Starhrad prinies? tie buchty :-))), lebo z ?abrade si na ne robia chu?, tak nech si to nejako ?asovo rozdel?m ::-)))))))))
#13047
Bacil I.
neregistrovaný

05.10.2010 08:37
IP:147.213.240.183
... aj n?m chutia buchty... pre n?s nenape?ie?? :-)
#13046
Bobo
neregistrovaný

04.10.2010 18:28
IP:195.168.36.34
Mil? vrana, ka?d? ruka dobr?. Viem, ?e tam chalani chodia dos? ?asto a upravuj? ter?n a ?istia hrad a jeho bl?zke okolie. Kontaktuj kompetentn? osobu Dagona. Ten rozbieha Hri?ov a t?fa si aj na Starhrad. Ja osobne som tam bol tie? predned?vnom a vyzer? to tam v pekne a z?rove? trochu nebezpe?ne. No ?o, adrenal?n st?pa ....
#13045
vrana
neregistrovaný

04.10.2010 15:30
IP:95.102.22.99
Mil? hradn?ci a z?hradn?ci prechovavaj?ci vr?cny cit k Starhradu (Var?n).
Sem tam sme sa boli mrkn?? na hrad ( pod?a mo?nost? a sily), je celkom pekne upratan? a preto ma naozaj zauj?ma ako sa pokra?uje v snahe Starhradu pom?c?, a ak sa nie?o deje, ako by sme mohli pom?c? aj my, ( napr. pe?iem v?born? buchty a b?vam ne?aleko :-)) a podobne. Te??m sa na nejak? ?udsk? odpove?.
VRANA
#12503
bob
neregistrovaný

08.04.2010 10:51
IP:178.40.161.72
Ja viem v?etko, z dia?ky V?s v?etk?ch sledujem.
#12498
dag0n
neregistrovaný

06.04.2010 18:21
IP:178.41.6.67
Ahojte:)vid?m ?e sa zauj?mate o Starhrad.V m?ji rozbiehame za pomoci Chobiho Hri?ov a ak sa bude da? chceme pribra? aj Starhrad.Z vlastn?kom som u? dlh? dobu v kontakte,no ?ak?me na to zameranie.

Bob odkia? vie? ?e vlastn?k pl?nuje zamera? stavbu?Si aj ty z vlastn?kom v kontakte?
#12493
Bacil I.
neregistrovaný

06.04.2010 08:22
IP:147.213.240.183
V??ik - v?ade pom?ha? a ku n?m nepr?de? :-) ?o sme Ti urobili?
...ale je fajn, ?e sa da?o okolo hradu pohlo. Ak by bolo s nieim treba poradi?, uk?za?... m??em helfn?? aj ja....

m?j mal? pr?spevok:
http://vojvodab.sweb.cz/net/Starhrad_strecha.jpg
#12492
vlciktlcik
registrovaný

05.04.2010 23:53
IP:213.215.92.78
Ak je tak, bolo by dobr?, keby si pozreli bu? v encyklop?dii od Pla?eka a B?nu p?dorys hradu, alebo e?te lep?ie nav?t?vili KP? v ?iline, tam ur?ite maj? star?ie zameranie, robili to tu??m nejak? prah(?)?ci, a zamerali obrys hradu pod?a p?dorysu.
Aj ke? fachman m? v ur?it?ch veciach pravdu, ur?ite by som sa nehral na Boha a ur?oval, ktor? hrad opravi?, alebo ktor? nie. ?plne ide?lne by bolo, ak by sa Starhrad zrekon?truoval ala Katar?nka, Lietava, Hru?ov a osobne by som fachmanovi na hrade urobil lavi?ku, z ktorej by sa na star? kolen? mohol kocha? na romantickom padan? bet?nu zo Stre?na. (Ale vlastne ani tomu Stre?nu, by som to neprial).
V ka?dom pr?pade dr??m palce, ak by ?osi, som ochotn? pom?c?, mail som nechal.
#12491
bob
neregistrovaný

05.04.2010 21:01
IP:95.103.171.36
Vlastn?k pl?nuje zamera? geometricky stavbu hradu a zap?sa? ju do katastra.
#12487
python
neregistrovaný

04.04.2010 10:31
IP:95.103.124.30
ako pokracujete so Starhradom?nasli ste uz spolocnu rec s jeho mnoha majitelmi?
#12179
Green
neregistrovaný

30.11.2009 18:11
IP:89.173.138.216
kratko k hradom Rakuska, oplati sa urobit vylet z Hainburgu do BA a pozriet 3.hrady
inak Hainburg to je parada vsade cistucko, dokonca na hrade je WC
par fotiek aj z dalsich dvoch
http://pokec.azet.sk/pete.green/fotoalbumy/hainburg-pottenburg?i9=10a34be4bb23
a omluva ze som odbocil od temy, inak Stary hrad ma svoje cero pre nadherny pohlad na Vah
#12118
vrana
neregistrovaný

21.10.2009 19:07
IP:91.127.162.9
Mil? ?udia!
Ke? som bola mal?, rodi?ia mi ve?mi ?asto ??tali rozpr?vky. To ist? praktizujem aj ja pri svojich de?och, preto?e je to ve?mi dobr? sp?sob, ako pouk?za? na zlo a da? n?dej pre dobro. Je logick?, ?e v?dy n?s v texte ako PRV? up?ta to, ?o je bl?zke a takmer v zhode s na?imi tr?peniami, rados?ami, zlos?ami i t??bami. Ale rozpr?vku je dobr? pre??ta? si viac kr?t, preto?e rozpr?vka nielen poukazuje na probl?m, ale aj pon?ka vhodn? rie?enie. Cie?om nie je prilieva? olej do oh?a, ale zatrias? cel?m vn?trom ?loveka, pozrie? sa na vec s ?o najtriezvej?ou mys?ou, diskr?tne nastavi? zrkadlo vlastn?mu skuto?n?mu obrazu ka?d?ho z n?s a do toho zrkadla sa s?stredene pozrie? a uvidie? sa, zapracova? na sebe, zaradi? sa na jednu alebo druh? stranu. Mo?no by bolo dobr?, keby sme sa viac riadili heslom:,, NIKDY NEROB DRUH?M TO, ?O NECHCE? ABY ROBILI ONI TEBE"!!! (zo za?iatku aspo? v t?ch naozaj v??nych veciach)
:-) Tak?e ako som u? nap?sala, Rados? neprehrala, neprehr?va a neprehr?. M? nad Z?vis?ou neprekonate?n? n?skok. M? N?dej, vie sa te?i?.
No nie je padl? na hlavu. Ak Z?vis? so svojimi priaznivcami do nej pr?li? dobiedzaj?, oto?? sa im chrbtom. Nekuje odplatu, len sa im oto?? a oni sa naozaj nem??u ?udova? ?e sa im oto?ila! Tak veru. V?etk?m radostn?kom prajem pokoj a pohodu a t?m ostatn?m prajem aby pokoj a pohodu raz dosiahli.

#12116
fachman dlhoro?n?
neregistrovaný

20.10.2009 21:41
IP:213.151.218.141
Sv?too t?m z?vystlivcom mysl? Rada z MT a vietor f?kaj?ci z Lietavy...Mysli si aj na?alej. Ja som tu hovoril o tom, ?e u? za tie roky sa vytvorili ist? pravidl? ako by mali skupinky, alebo OZ-k? na hradoch fungova?, ak sa tak rozhodn?. A iste nie ignor?ciou povolen? dotknut?ch ?radov a majite?ov. Tak?to po?iny m??u do bud?cna len u?kodi? ostatn?m organiz?ciam, ktor? bud? potrebova? napr. povolenie od KPU a to ich odmietne, k?li negat?vnej sk?senosti z inej partie...Aj na to treba myslie?. Rozhodne by som si nebral pr?klad z niekoho, kto bol "odmenen?" vyhadzovom z hradu a teraz sa vyte?uje, ?e dedina dostala pokutu. To? ?i?va. Id? pekne poporiadku, nie obch?dzan?m pravidiel.
Apropo Lietava...Zaraden? medzi 100 najohrozenej??ch pamiatok sveta, publikuj? odborn? knihy o konzerv?cii hradov, pr?cu re?pektuj? nielen slovensk? odborn?ci, nieko?ko rokov ?spe?n? pr?jmatelia grantov zo slovenska ale aj eurofondov....Ob?vam sa, ?e tu dakto in? z?vid? Lietavcom...