Komentáre:

#14270
hugas
neregistrovaný

18.07.2012 20:15
IP:195.91.7.156
Pod?a nov?ho zistenia je hrad moment?lne ob?van?. Vo svahu ju?nej strany je mal? rodinka l??ok. Udom?cnili sa v ??abe predt?m sl??iacom ako pr?stupov? cesta, vhodn? pre svoju polohu.
#14267
hugas
neregistrovaný

12.07.2012 19:18
IP:195.91.5.4
To ?o je vo wikipedii je stru?ne nap?san? v?etko. M??em podotkn??, ?e mal dvojit? opevnenie a akropola bola kamenn?. Moment?lne vidie? oba hradn? valy. Spodn? ?ahaj?ci sa okolo prvej ba?ty a za n?m druh? mohutnej?? okolo jz ?asti pod akropolou. Rozmery s? v???ie ako sa tu v koment . uv?dzaj?. V?skum sa tu robil, ale d?vno. To ?o je teraz odkryt? je pravdepodobne snaha nejak?ho nad?enca. Pod?a zisten? z ?stneho podania, boli hradn? kamene po zb?ran? hradu prevezen? do Rajca. Tam z nich mal by? postaven? kostol ( bu? ?as? alebo cel? ). Na hrad ved? dve cesty.Krat?ia z Jasenovskej doliny. Cesta k prame?u a od neho prudko nahor a? na lesn? cestu. Na konci st?pania je dolinka nad ktorou po ?avej strane stoj? ruina hradu. Druh? cesta je dlh?ia. Po zelenej na vrch Dubovej . Od vrchu po lesnom chodn?ku ( cez r?banisko ) st?le po hrebeni.Miniete druh? r?banisko a tam sa cesti?ka st??a prudko nadol cca 100 m. Dostanete sa do spomenutej dolinky. Rovno pred sebou zazriete spodn? val. ??astn? cestu.
#14034
Jaro
neregistrovaný

25.01.2012 14:22
IP:31.130.162.28
existuj? o hrade aj nejak? ?al?ie dostupn? inform?cie?
#13835
dag0n
neregistrovaný

29.09.2011 17:25
IP:178.40.15.198
Bol som tam mrkn?? a bol som prekvapen?. E?te aj ?as? m?ru tam je vidno. Akur?t sa tam rob? asi v?skum, lebo tam boli niektor? ?asti odkopan? a je tam odlo?en? v?pno.
#13182
jan77
neregistrovaný

30.10.2010 09:30
IP:178.40.193.252
fotky z linku su skutocne ,z ostrozne z polohy dubova ssv,hrad ma rozmery cca40 na 80 metrov.
#12442
lilien
neregistrovaný

16.03.2010 19:05
IP:78.99.37.227
V?aka za info
#12441
Domino
registrovaný

16.03.2010 16:53
IP:213.151.236.166
http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
Na tomto linku s? fotky miesta kde st?l hrad Rajec.
#12440
Arbiratka
neregistrovaný

16.03.2010 16:43
IP:84.47.122.249
Lilien, foto hradu neexistuje, je zaniknut? a nikto u? presne nevie jeho lokaliz?ciu. ?dajne na Dubovej, Hradovej, alebo dokonca niektor? hovoria, ?e to bol vodn? hrad niekde pri rieke Raj?ianka, ?o je ale m?lo pravdepodobn?.
#12438
lilien
neregistrovaný

16.03.2010 12:03
IP:78.99.115.213
Bola som na zaniknutom Rajeckom hrade,ale neviem ?i to nebol n?hodou ten chrb?t Hradov?, ktor? nav?tevn?kov m?li, mo?ete my posla? foto hradu?
#8951
K.P?nik
neregistrovaný

17.11.2007 06:00
IP:89.173.49.42
Hrad bol vskutku v chot?ri Jasenov?ho na ostro?ni ssv.od Dubov?ho. Pokia? archeoligick? sonda nedok?zala pr?tomnos? muriva na malte,lokalita sa pova?ovala za predhistorick? hradisko.Kamene z hradu sa v 19.st.odv??ali do Rajca a pou?ili na stavbu kostolnej ve?e.Z?padne od Dubov?ho je chrb?t Hradov?, ktor? n?b?tevn?kov m?li,tam Rajeck? hrad nest?l.Ak m?te interes,po?lem fotografiu.
#146
Anton Zahradnik
neregistrovaný

17.02.2004 19:34
IP:212.5.209.82
Hrad Rajec nestal v dnesnom KU mesta Rajec, ale stoji v polohe Hradisko nad obcou Jasenove.