Komentáre:

#14320
hugas
neregistrovaný

08.09.2012 21:49
IP:195.91.4.143
Jan 77 : v?aka.
#14304
jan77
neregistrovaný

18.08.2012 13:07
IP:178.41.135.130
vodny neviem no hrad je v polohe horka smerom na cernu.vidno mohutne valy obranej fortifikacie brana z juhozapadu ak to nieje rez valom.castelum baranova
#14288
hugas
neregistrovaný

12.08.2012 12:18
IP:195.91.11.198
Prosba. Chcem sa op?ta? V?s , ktor? sa zauj?mate o hrady. ?i V?m nie?o hovor? Vodn? hrad Rajec. Je to len m?tus alebo pravda? Pod?a v?etk?ho nieje jednozna?n? ur?i? , ?i hrad existoval alebo nie. Tok Raj?ianky sa ve?a kr?t menil, mohol zvy?ky zatopi?, odplavi? alebo sa tok nato?ko zmenil, ?e p?vodn? z?klady u? nemo?no n?js?. Pr?padne boli z?klady kolov?ho charakteru a tie ?asom prehnili pr?padne ich odplavilo. Teda ak niekto vie nech porozm???a a nap??e. Vopred V?aka.

hugas
#14284
hugas
neregistrovaný

05.08.2012 19:44
IP:195.91.13.100
Tak to hej. Skalky prame?: pekn? miesto na posedenie a ob?erstvenie. U? len do Svinnej po zjazdovke a si pod hradom Lietava. Moment?lne rozm???am jednou trasou 4 hrady. Len neviem ako by to ?asovo vy?lo ( Str??ov Snoh - H. Podhradie Hri?ov - S??ov - Rajeck? hrad - Lietava - Za. Byt?ica ).
#14283
palo
registrovaný

03.08.2012 14:31
IP:213.160.186.207
Ja som isiel z Rajca po zelenej zna?ke, potom k Jasenovemu z tade na luku.....z luky na hrad.....a potom som si zasiel do Rajeckych teplic na pifko a dalej na skalky pramen :)
#14282
hugas
neregistrovaný

03.08.2012 13:21
IP:195.91.5.45
Palo : nebodaj si sa unavil. Ja som i?iel dookola z Raj.Tepl?c do Malej ?iernej , cez dolinku k Rajcu a a? potom na hrebe?, po hrebeni na hrad. Odtia? sp?? do R.T na pivo a Konskej ( 19,6 km, prev??enie spolu 823 m..) Ale ak si ?iel z l?ky : je to st?me ale kr?tke.
#14279
palo
registrovaný

30.07.2012 08:32
IP:213.160.186.207
Nie je za? Jozor, v?letik je to pekn? a aspo? to ako tak zprezentuje t?to lokalitu. Ve?a fyzick?ch s?l :)
#14278
jozor
registrovaný

30.07.2012 07:35
IP:195.49.188.82
Dobre, diky Palo za perfektnu obrazovu dokumebt?ciu aj ja sa tam raz vyberiem...
#14277
palo
registrovaný

28.07.2012 17:46
IP:89.173.156.178
Tak?e, dnes som tam bol. Ter?nne ?pravy je doteraz dobre vidie? a aj nejak? sondy (bu? archeologick? alebo h?ada?i pokladov). Dokonca som postrehol aj zop?r fragmentov kamenn?ho muriva. Poloha hradu je GPS:N49,109 E18,619 (mo?no nie su najpresnej?ie, ale ak pojdete po hrebeni kopca ur?ite na? naraz?te). Ja som sa tam sna?il dosta? zo zelenej turistickej zna?ky, ale nakoniec som tam do?iel od l?k pri obci Jasenov?. Ak chcete nejak? obrazov? materi?l fotky m?m vo fotoalbume na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3869998960511.2149827.1594711541&type=3 . Ve?a ??astia pri h?adan?. Mimochodom je to celkom prudk? kopec a mysl?m si, ?e keby bol v mieste polohy odlesnen? bolo by pekne vidie? cel? Rajeck? dolinu a preto mi t? poloha pr?de dos? logick? z tohto poh?adu :). Ve?a ??astia :)
#14270
hugas
neregistrovaný

18.07.2012 20:15
IP:195.91.7.156
Pod?a nov?ho zistenia je hrad moment?lne ob?van?. Vo svahu ju?nej strany je mal? rodinka l??ok. Udom?cnili sa v ??abe predt?m sl??iacom ako pr?stupov? cesta, vhodn? pre svoju polohu.
#14267
hugas
neregistrovaný

12.07.2012 19:18
IP:195.91.5.4
To ?o je vo wikipedii je stru?ne nap?san? v?etko. M??em podotkn??, ?e mal dvojit? opevnenie a akropola bola kamenn?. Moment?lne vidie? oba hradn? valy. Spodn? ?ahaj?ci sa okolo prvej ba?ty a za n?m druh? mohutnej?? okolo jz ?asti pod akropolou. Rozmery s? v???ie ako sa tu v koment . uv?dzaj?. V?skum sa tu robil, ale d?vno. To ?o je teraz odkryt? je pravdepodobne snaha nejak?ho nad?enca. Pod?a zisten? z ?stneho podania, boli hradn? kamene po zb?ran? hradu prevezen? do Rajca. Tam z nich mal by? postaven? kostol ( bu? ?as? alebo cel? ). Na hrad ved? dve cesty.Krat?ia z Jasenovskej doliny. Cesta k prame?u a od neho prudko nahor a? na lesn? cestu. Na konci st?pania je dolinka nad ktorou po ?avej strane stoj? ruina hradu. Druh? cesta je dlh?ia. Po zelenej na vrch Dubovej . Od vrchu po lesnom chodn?ku ( cez r?banisko ) st?le po hrebeni.Miniete druh? r?banisko a tam sa cesti?ka st??a prudko nadol cca 100 m. Dostanete sa do spomenutej dolinky. Rovno pred sebou zazriete spodn? val. ??astn? cestu.
#14034
Jaro
neregistrovaný

25.01.2012 14:22
IP:31.130.162.28
existuj? o hrade aj nejak? ?al?ie dostupn? inform?cie?
#13835
dag0n
neregistrovaný

29.09.2011 17:25
IP:178.40.15.198
Bol som tam mrkn?? a bol som prekvapen?. E?te aj ?as? m?ru tam je vidno. Akur?t sa tam rob? asi v?skum, lebo tam boli niektor? ?asti odkopan? a je tam odlo?en? v?pno.
#13182
jan77
neregistrovaný

30.10.2010 09:30
IP:178.40.193.252
fotky z linku su skutocne ,z ostrozne z polohy dubova ssv,hrad ma rozmery cca40 na 80 metrov.
#12442
lilien
neregistrovaný

16.03.2010 19:05
IP:78.99.37.227
V?aka za info
#12441
Domino
registrovaný

16.03.2010 16:53
IP:213.151.236.166
http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
Na tomto linku s? fotky miesta kde st?l hrad Rajec.
#12440
Arbiratka
neregistrovaný

16.03.2010 16:43
IP:84.47.122.249
Lilien, foto hradu neexistuje, je zaniknut? a nikto u? presne nevie jeho lokaliz?ciu. ?dajne na Dubovej, Hradovej, alebo dokonca niektor? hovoria, ?e to bol vodn? hrad niekde pri rieke Raj?ianka, ?o je ale m?lo pravdepodobn?.
#12438
lilien
neregistrovaný

16.03.2010 12:03
IP:78.99.115.213
Bola som na zaniknutom Rajeckom hrade,ale neviem ?i to nebol n?hodou ten chrb?t Hradov?, ktor? nav?tevn?kov m?li, mo?ete my posla? foto hradu?
#8951
K.P?nik
neregistrovaný

17.11.2007 06:00
IP:89.173.49.42
Hrad bol vskutku v chot?ri Jasenov?ho na ostro?ni ssv.od Dubov?ho. Pokia? archeoligick? sonda nedok?zala pr?tomnos? muriva na malte,lokalita sa pova?ovala za predhistorick? hradisko.Kamene z hradu sa v 19.st.odv??ali do Rajca a pou?ili na stavbu kostolnej ve?e.Z?padne od Dubov?ho je chrb?t Hradov?, ktor? n?b?tevn?kov m?li,tam Rajeck? hrad nest?l.Ak m?te interes,po?lem fotografiu.
#146
Anton Zahradnik
neregistrovaný

17.02.2004 19:34
IP:212.5.209.82
Hrad Rajec nestal v dnesnom KU mesta Rajec, ale stoji v polohe Hradisko nad obcou Jasenove.