Literatúra


Hrad Lietava

Menclov?, Dobroslava

Zdru?enie na z?chranu Lietavsk?ho hradu a ASA - Slovensk? hradovedn? spolo?nos?, december 2004


Hradn? z??ceniny na Slovensku

Ale? Hoferek a kolekt?v

Vlastn?m n?kladem vydal : Ale? Hoferek, Paseky 3232, Zl?n 760 01 Vytiskla tisk?rna Graspo CZ, a.s., Zl?n Prvn? vyd?n?, Zl?n 2002


Hrady a hr?dky na v?chodnom Slovensku

Slivka, Michal - Valla?ek, Adri?n

V?choslovensk? vydavate?stvo, Ko?ice 1991


Hrady a ka?tiele na v?chodnom Slovensku

Polla, Belo

V?chodoslovensk? vydavate?stvo, Ko?ice 1980


Hrady na Slovensku

Fialov?, H. - Fiala, A.

Obzor, Martin 1966


Hrady, z?mky a ka?tiele na Slovensku

Piso?, ?tefan

Osveta, Martin 1973


Kamenn? str??covia II. - Pr?behy a osudy zr?can?n slovensk?ch hradov

Sl?mka Miroslav a kolekt?v

Slovensk? skauting, 2006


N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike

Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie, Bratislava 1990


Ochrana zr?can?n v kult?rnej krajine

kolekt?v autorov

Zdru?enie na z?chranu Lietavsk?ho hradu, 2006


Pam?tn? spis k dejin?m ?urianskeho hradu

Eli??, Miroslav

Mestsk? kult?rne stredisko, ?urany 2006

Slovensk? hrady I.

Janota, ?udov?t

,


Zr?caniny hradov - Na 3D fotografi?ch

Sl?mka, Miroslav - Matejka, Miroslav

Slovensk? skauting, 2005