Literatúra

Názov: Zr?caniny hradov - Na 3D fotografi?ch

Autor: Sl?mka, Miroslav - Matejka, Miroslav

Vydavateľ: Slovensk? skauting, 2005

Popis: Kniha netradi?n?m grafick?m spracovan?m (3D technol?gia) pribli?uje 22 hradov z?padn?ho a ?asti stredn?ho Slovenska. Fotografie, ktor? po nasaden? dvojfarebn?ch okuliarov budia dojem priestoru, n?s preved? n?dvoriami pomedzi zvy?ky stien, dovolia n?m nazrie? do tmav?ch komn?t, no neodopr? ani v?h?ady do krajiny a nev?edn? uhly z?berov. Koment?re od odborn?ka v oblasti hradnej architekt?ry pom?haj? z?ska? ucelen? predstavu o p?vodnom ur?en? a funkcii zobrazovan?ch ?ast? hradov. V???iu preh?adnos? zabezpe?uj? aj p?dorysy hradov s vyzna?en?mi poz?ciami, odkia? autor fotografie sn?mal. Vyberme sa za tichou ozvenou hist?rie medzi ch?traj?ce m?ry a na viac ako 130 fotografi?ch nav?t?vme romantick? svet zr?can?n, z ktor?ho ne?prosn? ?as ka?d?m rokom ukrajuje st?le viac.