Literatúra

Názov: Hrady, z?mky a ka?tiele na Slovensku

Autor: Piso?, ?tefan

Vydavateľ: Osveta, Martin 1973

Popis: Publik?cia m? ?a?isko v abecednom usporiadan? vybran?ch objektov pod?a pr?slu?nosti do chot?ra obce. V knihe je zaraden?ch 77 hradov alebo z?mkov, 105 ka?tie?ov a 6 in?ch opevnen?ch objektov.
Na konci knihy je slovn?k odborn?ch v?razov. Text dopl?uje 394 ?iernobielych fotografi?, 16 str?n farebn?ch pr?loh a 22 p?dorysov.