Literatúra

Názov: Kamenn? str??covia II. - Pr?behy a osudy zr?can?n slovensk?ch hradov

Autor: Sl?mka Miroslav a kolekt?v

Vydavateľ: Slovensk? skauting, 2006

Popis: Dva roky po uveden? prv?ho ?spe?n?ho dielu Kamenn? str??covia sa do kn?hkupectiev dost?va druh? diel knihy, v ktorom autor Miroslav Sl?mka pokra?uje v zauj?mavom rozpr?van?, opisoch hist?rie a osudov ?al??ch dvadsiatich hradn?ch zr?canin?ch. Pok?m sa autor v "jednotke" venoval vybran?m hradom na z?padnom a ?asti stredn?ho Slovenska, v "dvojke" postupne op???a stredn? Slovensko a vyd?va sa ?alej na v?chod do oblast?, ktor? sa m??u p??i? naozaj pohnutou hist?riou. Medzi hradmi v "dvojke" n?jdete napr?klad tak?ch zn?mych kamenn?ch str??cov n??ho ?zemia ako Div?n, Hajn??ku, Brekov, Liptovsk? hrad, Mur??, Nov? hrad, Plave?, So?nohrad, ?omo?ku ?i V?g?a?.

??tav? rukopis hist?rie jednotliv?ch hradov, mno?stvo fotografi?, dobov?ch vyobrazen? a doteraz nevydan?ch rekon?trukci? hradov kedysi mocn?ch osobnost? v ?ase ich najv???ieho rozkvetu a sl?vy n?s pren??aj? v ?ase o nieko?ko storo?? sp??. Pred o?ami vn?mav?ho ?itate?a menia ch?traj?ce m?ry hradn?ch zr?can?n na ich p?vodn? kr?su a majest?tnos?. Ani v druhom diele nech?baj? origin?lne povesti, dotv?raj?ce atmosf?ru jednotliv?ch hradov, ktor? sa u? v jednotke po ohlasoch ?itate?ov uk?zali ako d?le?it? a pr??a?liv? s??as? knihy.

"Kr?sa slovensk?ch kopcov, vrchov a pohor? by ur?ite nebola ?pln? bez pestrej mozaiky zanikaj?cich skvostov n??ho kult?rneho dedi?stva - zr?can?n stredovek?ch hradov. D?fame, ?e prv? aj druh? diel Kamenn?ch str??cov napom??e v budovan? z?ujmu inteligentnej verejnosti o st?le nedocenen? kult?rno-historick? bohatstvo na?ej krajiny a prispeje tak k jeho z?chrane pre bud?ce gener?cie," hovor? autor knihy Miroslav Sl?mka, ktor? autorsky aj graficky pripravil na vydanie ?al?? ?spe?n? a unik?tny vydavate?sk? titul Zr?caniny hradov na trojdimenzin?lnych fotografi?ch. S obrazov?m materi?lom autor ne?etril ani v knih?ch o kamenn?ch str??coch. Fotografie zachyt?vaj?ce s??asn? stav z nieko?k?ch uhlov poh?adu, dobov? vyobrazenia hradov ?i jedine?n? podobizne vl?dcov a historick?ch post?v nie s? doplnkom, ale rovnocenn?m partnerom textu. A aj pr?ve v?aka fotografi?m, zauj?mavo vykreslen?m dejin?m a zrozumite?n?mu jazyku je t?to kniha dostupn? ?irok?mu spektru ?itate?ov - milovn?kom hradov, v?letn?kom aj turistom v?etk?ch gener?ci?.

"Autorovi sa podarilo v ?itate?sky p?tavej skratke pribl??i? osudy vybran?ch hradn?ch zr?can?n od vzniku a? do konca ich funk?nosti. Kniha Kamenn? str??covia m? zna?n? pr?nos, preto?e aj be?n?mu ?itate?ovi umo??uje z?ska? dostato?ne kvalitn? inform?ciu o zanikaj?cich hradoch a pr?stupnou formou ho oboznamuje s ich hist?riou. Pom?ha medzi verejnos?ou popularizova? na?e star?ie dejiny a prehlbova? jej historick? povedomie," zhodnotil knihu historik stredovek?ch dej?n a pracovn?k Historick?ho ?stavu SAV Doc. PhDr. J?n Luka?ka, CSc. Ako ?al?? ve?k? pr?nos vyzdvihol aj unik?tny v?tvarn? doplnok knihy - kreslen? rekon?trukcie hradov od odborn?ka na hradn? architekt?ru Ing. Petra Guteka, ktor? n?zorne pribli?uj? hrady v ?ase, ke? v nich pulzoval stredovek? ?ivot. Ost?va d?fa?, ?e kniha napom??e vyvola? z?ujem medzi verejnos?ou o st?le nedocenen? kult?rno-historick? bohatstvo na?ej krajiny a prispeje tak k jeho z?chrane pre bud?ce gener?cie.