Fórum: Str?nka www.hrady.sk

Diskusia o tejto str?nke, n?vrhy, koment?re, pripomienky ...

Späť na zoznam tém

#1258
81-71
neregistrovaný

11.12.2005 11:52
IP:84.47.50.224
Nazdar Jo?o, moj bracho ti pisal u? aj 2 x za posledne 2 roky, ?koda, ?e nereaguje?, lebo pri hrade ?erven? Kame? m?? dost z?sadne chyby. Bracho ti podrobne popisal ?o, ak ten mail u? nem??, stru?ne ti nap??em ?o.

http://www.hrady.sk/cerveny-kamen.php?image=list&image=129

Tak tato rytina nie je z 18. storo?ia ale z konca 19. storo?ia. Je to pohla z juhoz?padu a nie zo severov?chodu...a pohlad od obce ?ast? ale od obce P?la. Dufam, ?e chyby opav??. Maj sa.
#1248
Petike
neregistrovaný

06.12.2005 13:59
IP:87.197.8.113
Zdrav?m ?a, "Jo?ino" Schwarz !

Budem stru?n? : Oh?adom m?jho koment?ra z 11. 11. 2005, ?as 15:01 (le?? trocha ni??ie na tejto strane) - e?te st?le si mi neodpovedal na jednu konkr?tnu ot?zku, ktor? si s najv???ou pravdepodobnos?ou v mojom kome?t?ri prehliadol alebo na ?u pozabudol...

Pre??taj si e?te raz poriadne P.S. v spom?nanom koment?ri a ur?ite si v?imne?, ?e som sa vypytoval aj oh?adom toho priameho prispievania (nem?m na mysli len fotky) na t?to webstr?nku...

Pros?m ?a pekne - ak bude? v bl?zkej dobe v dosahu a bude? kontrolova?, ?o nov?ho na str?nke a tomto f?re - n?jdi si pros?m ?a ?as a nap?? mi odpove? (m??e? mi ju zasla? aj na m?j e-mail : templarknightcentrum.sk)...

Za skor? odpove? vopred pekne ?akujem.

Petike
Potuln? kri?iak zempl?nsky
#1247
Petike
neregistrovaný

06.12.2005 13:43
IP:87.197.8.113
Ahoj, "mato" !

Tak nap?? hlavn?mu autorovi a z?rove? webmastrovi tejto str?nky - Jo?ovi Schwarzovi...

E-maillov? adresy na kontaktovanie redakcie tejto str?nky m?? uveden? v polo?ke pod hypertextov?m odkazom "O str?nke"... Ve?a ??astia ! (Sme na jednej lodi - aj ja pl?nujem u? ?oskoro prispie? aj priamo k jednotliv?m hradom...)

Zatia? p??? !
#1244
mato
neregistrovaný

27.11.2005 20:56
IP:213.151.234.234
ahoj. toto je adresovane majitelovi tejto stranky.chcel by som ponuknut moje fotografie slovenskych hradov,zamkov,pevnosti.dost cestujem po slovensku a vyhladavam hrady ktore hojne fotografujem.chcel by som sa preto podelit aj s inymi o obrazky nasich hradov.ak je zaujem moj mail je: mato.valkocentrum.sk
#1239
Renee
neregistrovaný

23.11.2005 23:01
IP:88.107.61.47
Zijem v zahranici, ale pochadzam z vychodneho Slovenska z dedinky Krizovany. Udajne tam bol tiez hrad na kopci dedincanmi zvanom Hradzisko, ale nemozem o nom najst ziadnu zmienku. Je tam aj Kostol Povysenia sv. Kriza z r.1330 a kaplnka sv. Valentina z polovice 14.storocia V kostole je goticky oltar z 15.storocia. Z rozpravania viem, ze niekedy to bolo velmi vyznamne mestecko. Dokonca moja Mamka si pamata zrucaniny z hradu, ktore ale ludia z okolitych dedin rozobrali na stavby. Rada by som sa dozvedela viac, ale neviem, kde zacat hladat. Bola by som rada, keby mi niekto pomohol. Neviem ako a kde zacat. Za pomoc vopred dakujem.

RENEE
#1235
hugo
neregistrovaný

22.11.2005 22:30
IP:62.168.125.215
Petike, ten hrad nad obcou Podhoro? ( Podhradie ) je Tibava, nesk?r nap??em k nemu p?r riadkov z jeho ned?vnej hist?rie, ktor? som sa dozvedel od tamoj?ieho pam?tn?ka, ?aute
#1229
Petike
neregistrovaný

21.11.2005 13:55
IP:87.197.8.113
E?te jedna drobnos? : Pr?ve som si v?imol, ?e v menu pribudla polo?ka "Literat?ra"... Brav? - ?al?? naozaj dobr? zlep?ov?k...

P.S. Na?abil som na p?r men??ch hradov, pr?p. hr?dkov, kt. e?te nie s? na zozname a bolo by ich "hodno" spomen?? : Napr. u n?s, na Zempl?ne, zr?caniny mal?ho stredovek?ho hr?dku na skalnatom kopci nad dedinou Podhoro? (le?? na hl. cest. ?ahu na sever od Tibavy, pri ju?. ?p?t? Vihorl. vrchov)...
#1228
Petike
neregistrovaný

21.11.2005 13:50
IP:87.197.8.113
Ad : p?n Milan Hromada

?akujem V?m pekne za upresnenie ! Tak som si predsa len dobre pam?tal tie ?daje o troch najvy??ie polo?en?ch hradoch na Slovensku... P?sal som o tom toti? kedysi d?vnej?ie "na Mur?ni", no jeden ?al?? nad?enec hradov sa ma silou-mocou sna?il presved?i?, ?e Mur?? je a? ?smy v porad? alebo tak nejak... Mal som z toho potom zm?tok - tak?e ?akujem e?te raz...

Zdrav?m, "Jo?ino" Schwarz !

?akujem za t? odpove? o tech. z?le?itostiach str?nky...

Len si mi zatia? e?te neodpovedal, ako je to s t?m prispievan?m... Pros?m ?a, odp?? skoro...
#1214
Jo?o Schwarz
registrovaný

18.11.2005 11:56
IP:194.1.191.33
Hromada Milan: Opravil som, ?akujem za upozornenie.

Petike:
1. Adresy sa zobrazuj?, treba len prejs? kurzorom my?i na meno autora pr?spevku (ak je oran?ov?). E-mail sa zobraz? bu? v stavovom riadku prehliada?a alebo po kliknut? na odkaz priamo v e-mailovom programe. Pred poslan?m treba v?ak samozrejme upravi? re?azce vlo?en? namiesto zavin??a a bodky kv?li ochrane pred spamom.

2. Na t?to ot?zku nedok??em odpoveda?, posledn? dva t??dne som sa k registr?cii prakticky nedostal, tento v?kend vyzer? podobne. Nebudem preto ud?va? ?iadny term?n, aby sa nestalo, ?e ho nedodr??m. Mysl?m v?ak, ?e na funkcionalite f?ra sa to a? tak neodr??a, diskutova? sa d? aj bez toho. Napriek tomu to m?m ako prioritu a registr?cia bude v najkrat?om mo?nom term?ne.
#1203
Petike
neregistrovaný

11.11.2005 15:01
IP:87.197.8.113
Zdrav?m V?s p?n Schw... ehmm... Jo?o...

?akujem za preh?adn? inform?cie vo Va?... Tvojej odpovedi ! Tie postupn? zmeny ma neprekvapuj? - je to celkom logick? postup, kt. by som na Tvojom mieste pou?il aj ja...
(Ako hovor? jedno pr?slovie : "Ani R?m nebol postaven? za de?...")

Apropo, chcel by som si ujasni? e?te p?r drobnost? oh?adom fungovania str?nky :
1. Po poslednej ?prave v koment?roch sa nezobrazuj? mailov? adresy prispievate?ov, ak ich tam aj nap??u... S?vis? to nejak s registr?ciou alebo to len e?te nie je dotiahnut? do konca ?
2. Pred malou chv??ou som si pozrel okienko na prihl?senie... To vyzer? by? all right. ?o sa v?ak registr?cie t?ka, t? sa e?te akosi ned? spusti?, ako to predo mnou spom?nali u? viacer?...
Odkedy bude s najv???ou pravdepodobnos?ou "spojazdnen?" ?

P.S. R?d by som prispel v bud?cnosti na str?nku... Chcem sa preto op?ta? : Ak chcem zasla? nejak? fotky v potrebnom form?te (napr. jpeg), no m?m obavu, ?i by som ich vedel spr?vne pripravi? na hotov? uverejnenie... Sta?ilo by ich zasla? na hl. mail str?nky ("webmastersk?"), kde by u? niekto ?ikovnej?? (napr. ty) mohol dokon?i? ?pravy a vlo?i? fotky k pr?slu?n?mu hradu ? Teda - ?lo by to ?
Okrem fotiek by som r?d prispel aj dobre spracovan?mi sprievodn?mi textami k jednotliv?m stavb?m... Z?rove? by som chcel pon?knu? svoje prekladate?sk? znalosti a prelo?i? u? jestvuj?ce sprievodn? texty do sekund?rneho jazyka tejto str?nky - angli?tiny. Ovl?dam plne akt?vne 5 jazykov a ?iasto?ne nieko?ko ?al??ch... Nep??em to z chvast?nstva, ale preto aby si vedel, ?e v takomto pr?pade m??e? r?ta? s mojou "nad?eneckou" pomocou. Len mi to minule nejak napadlo - zahrani?n? n?v?tevn?ci tejto str?nky sa okrem z?kl. inform?ci? toti? asi ve?a nedozvedia... Ka?dop?dne, ?ak?m Va?... Tvoju skor? odpove?. A ?akujem - ako obvykle - u? vopred !
P.P.S. T?ma na diskusiu ma zatia? nenapad? ?iadna - "mu?im i??e ku??ok nad tym rozdumovac"... :-)

Petike
#1201
Hromada Milan
neregistrovaný

08.11.2005 17:59
IP:195.98.27.83
dlh?? ?as som nebol na tejto str?nke, zmenilo sa k lep?iemu, ?o ma pote?ilo. Chcem prida? jednu skuto?nos?, aj ke? nie som lok?lpatriotista:
Hrad Mur?? - opravi? text, patr? k trom najvy??ie polo?en?m hradom v strednej Eur?pe a patr? mu tretia prie?ka :
1. Sielnick? alebo Liptovsk? hrad 1001 m.n.m
2. Zniev 963 m.n.m
3. Mur?? 935 m.n.m
to?ko pre objektivitu - r?d V?s priv?tam na hrade Mur??. Z?rove? sa chcem zaregistrova?, registr?cia nefunguje, m??em doda? zauj?mav? materi?ly vydan? o hrade Mur??.
#1200
Jo?o Schwarz
registrovaný

08.11.2005 15:39
IP:194.1.191.33
Petike:
Zmeny: Zmeny rob?m postupne a men? sa v?dy in? ?as?, men?ie celky. Alternat?vou k tomuto postupu by bolo spravi? a spr?stupni? v?etky zmeny naraz, no vzh?adam na to, ?e nikdy neviem, ko?ko ?asu budem ma?, by to mohlo trva? aj dlh? dobu, k?m by som nie?o spravil. Naviac v pr?pade ch?b v novom k?de sa mi jednoduch?ie opravuj? men?ie celky.
Filtrovanie koment?rov: Upozornenie sa t?ka najm? koment?rov, ktor? s? nezmyseln? a absol?tne nes?viaciace s t?mou hradov. Koment?re o hist?rii, aj ke? sa net?kaj?ce sa pr?ve hradov, maza? nebudem. Ka?dop?dne, na historick? "nehradn?" t?my s? ur?en? v?eobecn? diskusn? f?ra, ktor?ch zoznam je mo?n? roz??ri?.

T?mto z?rove? vyhlasujem mal? anketu pre diskutuj?cich:
Navrhnite t?my v?eobecn?ch diskusn?ch f?r, ktor? by ste chceli ma? na tejto str?nke. Po?et t?m by mal by? tak 5-10 (aby to boli ?iv? t?my). Napr. m??e by? aj kateg?ria "hradn? humor, po?zia a mierne ?udov? slovesnos?", ak si ju bude dos? ?ud? ?ela?.

A e?te drobn? pozn?mka pre Petikeho a aj pre ostatn?ch: pokojne si m??eme tyka?, ke??e si na tejto str?nke tykaj? viacer?, mne to vadi? nebude :-)
#1199
Petike
neregistrovaný

08.11.2005 15:07
IP:87.197.8.113
Dobr? de?, p?n Schwarz !

No teda... Vy tu rob?te v poslednom obdob? tie zmeny grafiky a dizajnu nejako pr?li? ?asto... Vr?tim sa na t?to str?nku po dvoch t??d?och - a hop ! Som tu spr?vne ?! U? mi trocha pripad?te ako STV-?ka pred nieko?k?mi rokmi, ke? to bol u nej ?ast? jav... :-)

Ale teraz v??ne... Naozaj sa mi p??ia tie nov? vylep?enia - s? "cool" (alebo ako hovor?me my Zempl?n?ania - "barz ?imne" :-) ). Str?nka naozaj st?le zvy?uje svoju kvalitu... P??i sa mi hlavne zavedenie satelitn?ch z?berov a sn?mok k niektor?m hradom - perfektn? !!!!

Viete, ?o sa v?ak chcem sp?ta?, je : Koment?re s ak?m znen?m m?te v pl?ne vyp???a? zo zoznamu ? Len vulg?rne, ur??liv?, pohor?uj?ce a v?bec nes?visiace (ako napr. ned?vne "filozofick? trakt?ty a m?drosti" German place-a) ?
Alebo aj tak?, kt. sa hist?rie s?ce t?kaj?, (napr. dejiny stredovej Eur?py, Uhorska... at?.) ale nie nevyhnutne dan?ho hradu ? A ktor? koment?re z kateg?rie "hradn? humor, po?zia a mierne ?udov? slovesnos?", by to boli ?
(?no, nar??am aj na moje ob?asn? srandi?ky...) Len som zvedav?, ve? viete - prirodzen? ?udsk? vlastnos? a tak... :-)

Za Va?u odpove? vopred srde?ne ?akujem...

Petike

Potuln? kri?iak zempl?nsky
#1198
pilager
neregistrovaný

08.11.2005 13:37
IP:194.160.100.163
mohlo by by? na str?nke viac hist?rie o hradoch inak je super
#1192
BibraX
neregistrovaný

04.11.2005 13:57
IP:82.119.123.176
Naozaj velmi pekna a prijemna zmena.
#1191
Denis
neregistrovaný

04.11.2005 12:07
IP:217.75.89.182
Jozo Schwatz: super, ak chcete tak sa mozme zist a prebrat to co som Vam navrhol. moje Tc je 0902 331 009
#1190
Jo?o Schwarz
registrovaný

04.11.2005 10:47
IP:194.1.191.33
#1189 Denis: Ak ide o dva maily z 18.10., tak tie do?li, ?akaj? na spracovanie.
#1189
Denis
neregistrovaný

04.11.2005 10:37
IP:217.75.89.182
Jozo Schwarz: genialne ste to vyriesili, Gratulujem!!!! Prisli Vam tie erby co som Vam poslal????
#1188
Jo?o Schwarz
registrovaný

04.11.2005 09:50
IP:194.1.191.33
Re #1187: Registr?cia bude sfunk?nen? v priebehu najbli???ch dn?, e?te ju potrebujem doladi? a otestova?.
#1187
Bacil
neregistrovaný

04.11.2005 09:38
IP:194.160.36.175
Pozeram, ze sa to tu zase trocha zmenilo...k dobremu. Kedy sa bude dat zaregistrovat? Registracia zatial nefunguje...