Fórum: Z?chrana hradov

Z?chrana hradov, obnova, konzerv?cia ...

Späť na zoznam tém

#1336
Fero
neregistrovaný

05.03.2006 12:04
IP:62.168.80.96
Na str?nke www.zachranmmehrady.sk, n?jdete v?etky potrebn? ?daje, ak by ste chceli svojimi 2% podpori? organiz?cie, ktor? na Slovensku akt?vne zachra?uj? hrady, ka?tie? a kl??tory.
#1329
Bacil
registrovaný

28.02.2006 08:45
IP:194.160.36.243
Val: posli mi na seba kontakt - mozno dakde mam dake materialy ku Komarnu...pozriem doma.
#1326
Bacil
registrovaný

28.02.2006 08:33
IP:194.160.36.243
Vazeny priaznivci hradu Cabrad - chcem vas poprosit o poskytnutie prispevku vo forme 2%, pretoze planujeme tento rok dokoncit vstupnu branu a potrebujeme financie na krytinu+archeologicky vyskum. Chceme ziadat o grant,no potrebujeme financie na spolufinancovanie...cize cim viac vyzbierame, tym skor branu dokoncime. Informacie na nasich strankach, alebo ak mi niekto posle kontakt, obratom poslem tlacivo mailom...DAKUJEME!
#1324
Val
neregistrovaný

26.02.2006 00:25
IP:195.28.142.198
Ahoj som tu prvykr?t, potrebujem vediet ci komar?ansk? pevnos?, je to ?o tu je uk?zan? na sn?mkoch v Kom?rne.A celkovo by som potrebovala vediet nie?o viac o tej pevnosti, vie mi niekto poradi??Vopred dakujem
#1323
Val
neregistrovaný

26.02.2006 00:19
IP:195.28.142.198
Ahoj som tu prvykr?t, potrebujem vediet ci komar?ansk? pevnos?, je to ?o tu je uk?zan? na sn?mkoch v Kom?rne.A celkovo by som potrebovala vediet nie?o viac o tej pevnosti, vie mi niekto poradi??Vopred dakujem
#1309
Bacil
registrovaný

09.02.2006 08:56
IP:194.160.36.243
Tak ludkovia - uz je to tu! Tohto roku rozbiehame archeologicky vyskum na hrade Cabrad...zatial okolo brany,no ved uvidime. treba sledovat nase stranky, terminy brigad a pripadne sa mi ozvat - prva brigada zacina na 1.4. /mozno uz aj skor/. www.rondel.sk
#1304
Lubo Chobot
neregistrovaný

07.02.2006 01:41
IP:213.151.217.137
Ahoj hrad?ri z?chran?ri, kone?ne m?m u? aj ja st?ly pr?stup na net, tak sa pomaly rozkuk?vam kde sa stret?vaj? t? bl?zni podobn? m?jmu srdcu, ?o by radi venovali svoj vo?n? ?as nie?omu zmyslupln?mu - ?o m??e i nemus? by? z?chrana hradov. Ve? u? aj klasik povedal : hrady s? kr?sne aj t?m ako zomieraj?. Pozdravujem Fera, ktor? fakt a to mysl?m v??ne m? r?d hrady. Ina? zavin?? na hrade Lietava za??name koncom apr?la, viac inform?ci? na www.hradlietava.sk Majte sa fajn ahoj mo?no nabud?ce
#1294
Michaela
neregistrovaný

31.01.2006 16:28
IP:213.81.140.190
Zist?? to na tejto adrese: http://www.pamiatky.sk/puc/hradypredaj.htm
#1291
michal miko
neregistrovaný

31.01.2006 08:36
IP:194.160.0.18
to vie kde ako a da zistit stavy hradou a ich ceny?
#1256
Petike
neregistrovaný

09.12.2005 15:02
IP:87.197.8.113
Ahojte, ?udkovia !

Nechcem teraz dlho keca? (ako to m?m v ob?ube... :-) ) - prin??am V?m, s?ce trocha oneskorene, tla?ov? spr?vu, kt. som ??tal tu??m za?iatkom novembra : Pr?pravy na kvalitn? a odborn? konzerv?ciu hradu Brekov pomocou p?vodn?ch stavebn?ch met?d a techn?k, by sa pravdepodobne mohli za?a? u? bud?ci rok (2006) - obec toti? z?skala grant z ak?hosi zahrani?n?ho (asi eur?pskeho) fondu...Starosta a obyvatelia maj? z toho ?dajne rados?, no potrebuj? e?te zohna? nejak? ?al?ie financie a naja? predov?etk?m potrebn?ch odborn?kov a potom materi?l na rekon?trukciu... Je teda dos? mo?n?, ?e u? najbli??? rok sa naskytne nad?encom hradov pr?le?itos? z??astni? sa konzerv?torsk?ch pr?c ako dobrovo?n?ci (d?fam, ?e my v?chodniari nebudeme ch?ba?...). Pribli?ne tak znej? inform?cie, ku ktor?m som sa dostal...

P.S. D?fam, ?e tieto snahy nebud? len ?al??m "obh?dzan?m hradu bet?nom", ale seri?znym a odborn?m prieskumom a postupn?m konzervovan?m, a ?e sa stretn? s ohlasom aj u obyvate?ov n??ho regi?nu - najm? dobrovo?n?kov, kt. pomoc bude ur?ite potrebn?...

Tak, modlime sa, aby to u? v bud?cnosti nejak vy?lo - ke? u? na Tren??n ka?l?, na in? hrady nemusia... :-/

Petike
Potuln? kri?iak zempl?nsky
#1254
Benignus
neregistrovaný

09.12.2005 01:02
IP:213.151.208.20
Pozyvame vsetkych priaznivcov pamiatok na veltrh pamiatok a kulturneho dedickstva - Nostalgia Expo 2005 v Bratislave.
Co je mozne vidiet?
Prezentaciu dobrovolnickej prace na Katarinke, dalej na Klastorisku, zopar zaujimavych pramenov v expozicii Pamiatkoveho uradu (napr. Stara Lubovna), vysledky studentskej prace fakutly architektury STU v BA, expozicie nieklkych muzei, mnohych starozitnictiev...
myslim ze uz len kvoli Katarinke sa oplati (model, velka fotodokumentacia, konzultacie a pod)

7.12.?11.12.2005 v Slovenskom narodnom muzeu na Vajanskeho nabrezi pri levovi a osob. pristave.
V?stava je otvoren? denne od 10.00 do 19.00,
11.12 do 16.00 hod.

Osobne hodnotenie - az na vyssiespomenute expozicie vystava straca svoje pozicie ktore si vydobyla predovsetkym v rokoch 2000-2003, ked sa konala na nam. SNP v centre a aj rozsah a zastupenie (aj dobrovolnikov, ale napr. aj Pamiatk. uradu) bolo vtedy podstatne rozsiahlejsie.
#1212
Michaela
neregistrovaný

17.11.2005 19:17
IP:213.81.140.181
pre Fera: super, ked bude? vedie? nie?o viac, tak daj vedie?. Budem rada.
#1210
Fero
neregistrovaný

17.11.2005 14:23
IP:62.168.80.96
pre Michaelu: hrad mo?no zachr?nia, treba dr?a? palce, zatia? to?ko.
#1209
Michaela
neregistrovaný

16.11.2005 21:28
IP:213.81.176.152
pre Fera: ozaj, ako to vyzer? so z?chranou Pova?sk?ho hradu? D?vno si sa neozval. Je nie?o nov??
#1208
Fero
neregistrovaný

13.11.2005 21:18
IP:62.168.80.96
pre Michala: v polovici decembra sa pripravuje stretnutie zdru?enia Zachr??me hrady, kde na tvoje ot?zky m??u odpoveda? ?udia, ktor? maj? z tejto oblasti sk?senosti. Ak m?? z?ujem bli??ie info osobne. ferokzoznam.sk alebo www.zachranmehrady.sk
pre Igora: m?? pravdu, treba zvola? ?ud? ktor? chc? nie?o urobi? pre konkr?tny hrad a dohodn?? sa na ?al?om postupe, ale v podstate sa treba riadi? sk?senos?ami ?. Chobota. To v?ak neznamen? ?e sa nem??u zvoli? in? postupy, treba ich v?ak navrhn?? a za?a? realizova?.
#1207
Igor
neregistrovaný

13.11.2005 14:27
IP:213.151.217.76
Nad?encov by h?dam aj bolo. Je potrebn? sa stretn?? a porozpr?va? o Va?ich predstav?ch a mo?nostiach.. Som ochotn? pom?c? (ak neostane len pri re?iach!)
#1206
Michal
neregistrovaný

13.11.2005 14:19
IP:213.151.217.76
?akujem za cenn? radu. Nie je ale vlastn?kom tak?chto pamiatok ?t?t? A ako sa d? financova? to v?etko, m?te sk?senosti pri spolufinancovan? obcou, alebo s?kromnou firmou? Mus? sa zaklada? nov? ob?iansk? zdru?enie - neexistuje jedno ktor? vo v?eobecnosti m? za cie? obnovu hradov na Slovensku?
#1205
Fero
neregistrovaný

11.11.2005 21:36
IP:62.168.80.96
Z?kladn? kroky pri z?chrane hradu:
( Zo sk?senost? ?uba Chobota ? v?konn?ho riadite?a Zdru?enia na z?chranu Lietavsk?ho hradu )

Na za?iatku, ke? je len my?lienka zachr?ni? hrad si treba uvedomi?, ?e t?to pr?ca je kon??ek na cel? ?ivot. Nutn? je vedie?, ?e s?m ni? nezm??em, a preto treba vyformova? potrebn? skupinu nad?encov, ktor? bud? pom?ha?. Je norm?lne, ?e mnoh? to po kr?tkom ?ase vzdaj?, lebo je to pr?ca n?ro?n? na ?as. Doporu?ujem zalo?i? ob?ianske zdru?enie na z?chranu dan?ho hradu. Registruje sa na Ministerstve vn?tra SR.
A: Administrat?vne kroky

1.) K?pia z katastr?lnej mapy na ktorej bude ??slo parcely hradu.
2.) List vlastn?ctva parcely hradu.
3.) N?jomn? zmluva s vlastn?kom, alebo v lep?om pr?pade odk?penie pozemku.

A? po vybaven? administrat?vnych krokov kontaktova? in?tit?cie !!!

B: Nadviaza? komunik?ciu s in?tit?ciami:

1.) Krajsk? pamiatkov? ?rad.
2.) Informova? Obecn? ?rad dan?ho katastru.
3.) Z?ska? metodika pamiatkov?ho vzdelania.
4.) Z?ska? odborn?ka na statiku.

Po podp?san? n?jomnej zmluvy s vlastn?kom hradu, vykon?va? na hrade postupn? odstra?ovanie havarijn?ho stavu pamiatky, ktor? spo??va v ?prave po?koden?ho muriva v are?li hradu zamurovan?m vzniknut?ch kaverien a opr?v zde?truovan?ch otvorov.
#1204
BibraX
neregistrovaný

11.11.2005 18:09
IP:82.119.123.176
Ku Kamenici existuje Navrh na vymedzenie ochranneho pasma a In?.geolog. pasportiz?cia.
#1202
Michal
neregistrovaný

10.11.2005 19:32
IP:213.151.217.73
Kto vie poradi?, ako sa daj? vyu?i? fondy EU na obnovu a konzerv?ciu hradu. Jedn? sa o Kamenick? hrad, ostalo z neho pram?lo a bolo by potrebn? asi pod?a p?dorysu aspo? n?zkym m?rikom nazna?i? p?vodn? m?r.... popr. zachr?ni? ?o sa d?