Kalendár udalostí

Všetky :: Aktuálne :: Staršie
V?kendov? workshop na hrade Dobr? Voda
5. október 2007 - 7. október 2007
V?kendov? workshop zameran? na z?kladn?postupy pri z?chrann?ch pr?cach na hradoch.
Brig?da na Lietavskom hrade
6. október 2007 - 7. október 2007
Dokon?enie muriva nad vstupnou br?nkou do ?iestej br?ny. ?alej sa bude pokra?ova? na dokon?en? pr?c z?padnej interi?rovej stene ve?e starej br?ny - z?klenky tretieho poschodia a doplnenie muriva nad nimi.
Brig?da na Lietavskom hrade
12. október 2007 - 14. október 2007
Posledn? ofici?lne stretnutie v sez?ne 2007, kedy by sme chceli na hrade ukon?i? v?etky rozroben? pr?ce a pomaly pripravi? hrad na prich?dzaj?cu zimn? ?as? roka.
Pozv?nka na workshop na hrade Dobr? Voda
19. október 2007 - 21. október 2007
Ob?ianske zdru?enie RENOVA v spolupr?ci so Slovensk?m skautingom a Obcou Dobr? Voda organizuj? v?kendov? workshop na z?chranu Hradu Dobr? Voda.
Pozv?nka na ?Semin?r hradol?gov 2007?
7. december 2007 - 9. december 2007
Zdrav?m V?s priatelia a nad?enci ob?ianskych zdru?en?, ako aj jednotlivcov. Dovo?te, aby sme v?s pozvali na tohtoro?n? zlet z?chrancov ru?n hradov, ka?tie?ov, kl??torov a v?etk?ch jedine?n?ch torz?lnych architekt?r, ktor? maj? v?aka v?m ?ancu pre?i? aj o 100 rokov.
?ervenokamensk? remeseln? trhy
3. máj 2008 - 4. máj 2008
?ervenokamensk? remeseln? trhy
10. máj 2008 - 11. máj 2008
Burza staro?itnost?
24. máj 2008
Na n?v?teve u hradn?ch p?nov a ich det?
1. jún 2008
Na n?v?teve u hradn?ch p?nov a ich det?
15. jún 2008
Burza staro?itnost?
21. jún 2008
Burza staro?itnost?
19. júl 2008
Burza staro?itnost?
16. august 2008
?ervenokamensk? p??
17. august 2008
Likavsk? hradn? sl?vnosti
30. august 2008
Uskuto?nia sa d?a 30. 8. 2008 na pr?rodnom amfite?tri pod hradom Likava, 2 km od Ru?omberka, v ?ase od 13:00 do 21:00.
Po?ovn?cke dni na hrade Modr? Kame?
13. september 2008
Burza staro?itnost?
20. september 2008
Konferencia Po?iatky pamiatkovej ochrany hradn?ch zr?can?n
7. november 2008 - 8. november 2008
Cie?om konferencie je: ? Preh?benie poznania a zmapovanie po?iatkov z?chran?rskych aktiv?t uskuto?nen?ch do polovice 20. storo?ia ? Zanalyzova? dobov? metodick? pr?stup i technologick? ot?zky historick?ch konzerv?ci? hradn?ch zr?can?n ? Pok?si? sa o zhodnotenie pr?nosu historickej metodiky i technol?gie v porovnan? so s??asn?mi pr?stupmi ? Nastoli? ot?zku s??asnej pamiatkovej ochrany historick?ch konzerva?n?ch i technologick?ch pr?stupov Program: 7.11.2008 ? predn??ky a spolo?ensk? ve?er (mo?nos? noc?ahu aj zo 6./7. 11) 8.11.2008 ? exkurzia: hrady Nitra, Topo??any / Uhrovec, Hru?ov
Semin?r hradol?gov 2008
5. december 2008 - 7. december 2008
Prezent?cia z?chrann?ch pr?c jednotliv?ch zdru?en? v roku 2008 formou power-pointovej prezent?cie. Miesto konania: ?kola v pr?rode Dobr? Voda.
Viano?n? prehliadky na hrade ?erven? Kame?
6. december 2008 - 28. december 2008
Prehliadka juhov?chodn?ho kr?dla hradn?ho pal?ca s viano?n?mi dekor?ciami a so sprievodn?m slovom o trad?ci?ch spojen?ch s viano?n?mi sviatkami.