Kalendár udalostí

Všetky :: Aktuálne :: Staršie
Spi?sk? hrad
21. júl 2001 - 22. júl 2001
Festival skup?n historick?ho ?ermu
Vyst?penie skupiny historick?ch sc?n
27. júl 2001 - 29. júl 2001
Stv?rnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozpr?vka
Brig?da na z?chranu hradu Tur?a
28. júl 2001
Kontakt: 055 / 6780743
Brig?da na z?chranu Pust?ho hradu
1. august 2001 - 15. august 2001
Kontakt: 045 5321266, kl. 215
Brig?da na z?chranu hradu Lednica
2. august 2001 - 10. august 2001
kontakt: 0905 / 483367
Brig?da na z?chranu hradu Uhrovec
6. august 2001 - 19. august 2001
Kontakt: 0905 / 519579
Brig?da na z?hranu Oponick?ho hradu
10. august 2001 - 2001
Kontakt: 0905 / 117148
?ervenokamensk? p??
12. august 2001
?erven? Kame?
Rekon?trukcia Sklabinsk?ho hradu
13. august 2001 - 24. august 2001
Brig?da zameran? na obnovu hradu. Kontakt: 0905 / 483367
Brig?da na z?chranu hradu Tur?a
18. august 2001
Kontakt: 055 / 6780743
H?adanie pokladu - IV. ro?n?k akcie pre deti
26. august 2001
- Akcia usporiadan? pre deti pri pr?le?itosti ukon?enia pr?zdnin - Prijatie det? na Oravskom hrade Jurajom Turzom - Stv?rnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozpr?vka - Pripraven? r?zne hry a s??a?e - Diskot?ka
1. LEDNICK? HRADN? SL?VNOSTI ... spojen? s tradi?n?mi Do?inkov?mi oslavami
26. august 2001
Pokra?ovanie u? 10-ro?nej trad?cie poriadania do?inkov?ch osl?v v obci. Tentokr?t p?jde o spojenie tradi?nej ?udovej kult?ry a d?vnej stredovekej hist?rie, ?o je predzves?ou bohat?ho kult?rneho z??itku pre v?etk?ch, ktor? sa ho z??astnia.
No?n? prehliadka Oravsk?ho hradu
31. august 2001
Prehliadka Oravsk?ho hradu pri no?nom osvetlen? o?iven? r?znymi atrakciami
Stretnutie ?ud? zaoberaj?cich sa rekon?trukciou historick?ch pamiatok
8. september 2001
Stretnutie ?ud? zaoberaj?cich sa rekon?trukciou historick?ch pamiatok a ich vyu?it?m v Oponickom ka?tieli.
Rytierske dni
14. september 2001 - 16. september 2001
Tret? ro?n?k Rytierskych dn? na z?mku Bojnice
Oravsk? hrad
28. september 2001 - 30. september 2001
Vyst?penie skupiny historick?ch sc?n "Locus" z Prievidze - Stv?rnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozpr?vka - Vyst?penie skupiny historick?ho ?ermu "Domini scepusii"
No?n? prehliadka Oravsk?ho hradu
28. september 2001
Prehliadka Oravsk?ho hradu pri no?nom osvetlen? o?iven? r?znymi atrakciami
Uko?enie hradnej sez?ny na hrade Beckov
30. september 2001
Tak ako sa hradn? sez?na za?ala, mus? sa raz i skon?i?. Tento de? sa u? bl??i a my pri tom samozrejme nebudeme ch?ba? a tam, kde sme my, je i dobov? hudba, ?erm a mnoho hier pre deti i pre dospel?ch, ale hlavne pr?jemn? atmosf?ra, na ktor? V?s v?etk?ch srde?ne zveme.
Jazda sv.Huberta
21. október 2001
?erven? Kame?
Vianoce na hrade
december 2001
Organizovan? skupinou historick?ho ?ermu Galahad na Bratislavskom hrade