Vojnov? roky doby husitskej

14. júl 2001

Pripravovan? rekon?trukcia historick?ch udalost? na hrade BECKOV Leto 2001.

Na za?iatok mal? zopakovanie :
V rokoch 1428 - 1434 sa Slovensko zmieta v bojoch s husitsk?mi vojskami. Za ten ?as podnikaj? husiti tri ve?k? v?pravy na Slovensko.
Pri prvej v?prave husitsk? vojsk? bojovali mimo in?ho aj pri Trnave (apr?l 1430), kde uhorsk?m vojsk?m velil Ctibor z Beckova, otec Ctibora III. Husiti mali ve?k? straty.
Pri n?vrate z druhej v?pravy sa husitom nepodarilo prejs? cez V?h pri Hlohovci, preto postupovali a? k Ilave. Tu sa stretli s ?akaj?cim uhorsk?m vojskom, ktor? ich na hlavu porazilo. Pri ?al?ej v?prave obsadili mest? Skalica a Trnava. Ostali tu trval? pos?dky, ktor? vyberali "holdovacie" poplatky z cel?ho okolia. Husitsk? velite? Trnavy bol hajtman Bla?ek z Borot?na. V rokoch 1433 - 1434 tieto pos?dky vyberali poplatky z cel?ho z?padn?ho Slovenska a Ponitria. Mohutn? hrad Beckov, ktor?ho p?nom bol Ctibor III - uhorsk? vojvoda, si nemohli nev?imn??.

A ?o sa stalo pri hrade Beckov potom ? (BECKOV 2000)
Pod veden?m hajtmana Bed?icha sa husitsk? jednotka Trnavskej st?lej pos?dky, ur?en? k vyberaniu holdovacieho poplatku, rozhodne na vlastn? "p?s?" doby? hrad prekvapiv?m bleskov?m ?tokom. Pos?dka hradu bola do?asne oslaben? o svojho p?na a jeho dru?inu. Ako iste mnoh? viete, nepodarilo sa im to a husitsk? voj musel odtiahnu? s ve?k?mi stratami.

Velenie husitskej pos?dky v Trnave rozhoduje:
Vrchn? hajtman Bla?ek z Borot?na len s ne??bos?ou po??va spr?vy z Beckova. Hajtman Bed?ich sa s?ce vr?til s ?ahk?m zranen?m, jeho z?stupca v?ak padol, vojsko pri?lo o obliehac? katapult, stratilo mno?stvo streln?ch zbran?, a ?o je najhor?ie, stratilo ve?a odhodlan?ch a sk?sen?ch bratov. Vrchol potupy Bratstva v hornouhorsk?ch zemiach je, ?e ani hrad ?hlavn?ho nepriate?a Ctibora III nepadol.
Po porade so svojimi hajtmanmi vyd?va vrchn? hajtman Bla?ek v tom istom roku pr?kaz na op?tovn? obliehanie hradu vojskom, teraz v?ak v plnej sile, so v?etk?m, ?o m??e Bratstvo poskytn??. Je odhodlan? vies? boj osobne. Za?iatok ?a?enia stanovuje do nov?ho roku.

Predbe?n? z?mer nasleduj?ceho roku (Leto 2001):
Husitsk? vojsko za?ne oblieha? hrad Beckov v skorom letnom obdob?. Pos?dka hradu sa opevn? na hrade a bude odol?va? obliehaniu. Husiti na vyv??enine oproti hradu zriadia opevnen? t?bor, sl??iaci ako z?klad?a pre v?pady na hrad a palebn? prepady obliehac?mi strojmi. "Ctiborovci" ob?as strp?uj? pr?cu t?ch dole. ?ivot na hrade a v okol? sa v?ak nezastav?, ba po ?ase sa aj ?iasto?ne obnovuje. Z husitsk?ho t?bora sa st?va mal? meste?ko, o ktor? javia z?ujem aj r?zni remeseln?ci.
V?etko sa men? pr?chodom Bla?eka z Borot?na. Jednotliv? ?toky sa zn?sobuj?, vrchn? hajtman ?enie boj do dramatick?ho z?veru, ktor? v jeden de? zmen? osudy mnoh?ch ?ud?.

Toto je pribli?n? pozadie udalost?, z ktor?ch budeme ?erpa? pri zostaven? scen?ra. Na rozdiel od posledn?ho ro?n?ka v?ak pl?nujeme roz??ri? cel? vyst?penie skup?n, roz??ri? ich do ?asu aj priestoru :

Husitsk? t?bor, s r?znymi atrakciami pre div?kov, pre deti ale aj dospel?ch ( dobov? tr?nica, predava?i v historick?ch kost?moch, fak?ri, ... )
- na?alej v?ak pln? funkciu opevnen?ho str??en?ho t?bora, zhroma?disko obliehaj?cich vojsk,
- div?ci sa m??u pohybova? po t?bore (av?ak napr. po preuk?zan? vstupenky - dvojit? kontrola),
- pr?padn? stajne (pod?a mo?nosti materi?lneho zabezpe?enia), mo?nos? vozenia det? na pon?koch.

Podhradie, s postavenou obliehacou technikou, zbra?ami a husitsk?mi str??ami, div?ci bud? ma? mo?nos? si tieto prezrie? zbl?zka, pr?padne vysk??a? funkciu.
Hrad, sl??iaci v prvom rade ako Sc?na pre vystupovanie skup?n (pri poslednej akcii som bol osloven? niektor?mi skupinami s mo?nos?ou vystupovania)
- st?le pln? funkciu obliehan?ho str??en?ho hradu (kontrola vstupeniek),
- miesto Dobovej strelnice z ku??, pr?p. z lukov,

Po?as d?a bud? husitsk? jednotky plni? funkcie obliehania - stre?ba z obliehac?ch zbran?,
V?etky akcie musia by? zos?laden? v ?ase aj priestore, musia by? uveden? v Programe akcie a musia tvori? neoddelite?n? pevne nadv?zuj?cu s??as? BECKOVSK?CH DN?.
Ako vypl?va z historick?ho n?metu, v?etko bude smerova? k pr?chodu "dru?iny Bla?eka z Borot?na" v popolud?aj??ch hodin?ch, n?stupu v?etk?ch bojuj?cich husitov.
Vyvrcholen?m bude dramatick? ?tok na hrad, dobytie prv?ho n?dvoria a prekvapiv? z?ver. Pre div?kov na z?ver n?stup, po?akovanie a pr?padn? otvorenie niektor?ch atrakci?. (v?etko mus? by? uveden? v Programe akcie)
Akcia pre ?ermiarsku spolo?nos? bude kon?i? ve?ernou hostinou.

Organizátor: Zdru?enie hradu Beckov Bludn? Rytieri

Ďalšie informácie: www.shs.host.sk

E-mail: vangorik@pobox.sk