Lietavsk? hradn? sl?vnosti na hrade Lietava

2. jún 2001

Zdru?enie na z?chranu Lietavsk?ho hradu, Potuln? rytieri Celebnilu a Zdru?enie hradu Beckov Bludn? Rytieri, V?s v?etk?ch poz?vaj? na 2. ro?n?k benefi?nej akcie na pomoc a z?chranu Lietavsk?ho hradu s n?zvom: Lietavsk? hradn? sl?vnosti Akcia sa uskuto?n? v d?och 1. 6. ? 3. 6. 2001 pod hradom Lietava.

Pl?novan? priebeh akcie:

Piatok 1. 6. 2001

pr?chod jednotliv?ch skup?n do ?iliny v poobed?aj??ch hodin?ch
17.30 ? 19.00 historick? pochod mestom s cca 30 min?tov?m spolo?n?m predstaven?m v r?mci Staromestsk?ch sl?vnost?, presun do ?historick?ho t?bora? pod Lietavsk?m hradom

Sobota 2. 6. 2001

v rann?ch hodin?ch pr?chod skup?n, ktor? nemohli pr?s? v piatok
10.00 ? sl?vnostn? otvorenie br?n historick?ho meste?ka s jarmokom, s??a?ami pre deti, ale i dospel?ch, r?zne zauj?mav? akcie v meste?ku, ale aj na samotnom hrade (?ermiarsk? pot??ky, kr?tke s?boje ? dotv?ranie historickej atmosf?ry pre n?v?tevn?kov)
13.30 ? 18.00 ? predstavenia jednotliv?ch ?ermiarsk?ch skup?n so z?vere?n?m spolo?n?m turnajom, gotick? hostina a veselica

Nede?a 3. 6. 2001

v priebehu d?a odchod ?ermiarov domov
Strava bude zabezpe?en? od piatka ve?era do nedele r?na. Ubytovanie v stanovom t?bore, pr?padne na Obecnom ?rade v Lietave. Doprava bude v ?iline zabezpe?en? len n?kladn?. Po?as celej akcie plat? kost?mov? povinnos?. Kto m? z?ujem, m??e prinies? aj paln? zbrane (h?kovnice, p횝aly)

Akcia m? za ?lohu upozorni? na z?fal? stav historick?ch pamiatok na Slovensku a zauja? pr?padn?ch z?ujemcov o nielen pe?a?n? a materi?lnu pomoc pri ich z?chrane, ale aj ?ud? ochotn?ch fyzicky pom?ha? pri v?etk?ch pr?cach. Z tohoto d?vodu sa nedaj? o?ak?va? ?iadne finan?n? odmeny za ??as?, ani nijak? zisk.

Dalsie informacie priamo na stranke Potuln?ch rytierov Celebnilu: www.potulni.host.sk

Organizátor: Zdru?enie hradu Beckov Bludn? Rytieri

Ďalšie informácie: www.shs.host.sk

E-mail: vangorik@pobox.sk