Stretnutie ?ud? zaoberaj?cich sa rekon?trukciou historick?ch pamiatok

8. september 2001

Stretnutie ?ud? zaoberaj?cich sa rekon?trukciou historick?ch pamiatok a ich vyu?it?m v Oponickom ka?tieli.

Kontakt:
Richard Br?nsky - branskymarkiza.sk
Peter Kr?lik - 0905 117148

E-mail: bransky@hrady.sk