Rytierske dni

14. september 2001 - 16. september 2001

Tret? ro?n?k Rytierskych dn? na z?mku Bojnice

September zbiera ovocie hor?cich letn?ch dn?. Slne?n? po?asie, ale i jesenn? da?de s? vhodnou kulisou pre vyrozpr?vanie legiend o rytieroch. Ich cnosti, ??achetn? a sl?vne skutky hrdinov v t?chto d?och pr?ve o??vaj? na Bojnickom z?mku. Prich?dzaj? v ?a?kej, i jednoduchej zbroji, predv?dzaj? bojov? umenie, ale i chrabros? hrd?ch mu?ov. Aj mal? chlapec t??i vykona? ve?k? skutok odvahy, ?ikovnosti a stato?nosti. Za svoju snahu z?ska? odmenu, hrd? titul "Rytier" si spolu so vz?cnou listinou a duk?tom pre ??astie zo z?mku odnies?. Tret? ro?n?k RYTIERSKYCH DN? sa nesie v znamen? bojov o Bojnick? z?mok. Jeho majite?, zn?my "Turkobijec" gr?f Pavol P?lffy sa po rokoch vracia zo slu?ieb cis?ra. Vo svojom s?dle nach?dza trin?s? zakliatych rytierov, ktor?ch mus? zbavi? tajomnej moci, aby zachr?nil ?es?, majetok rodu, i svojich najbli???ch. Postupne mu pom?haj? jeho spolubojovn?ci i hostia - n?v?tevn?ci z?mku. Ka?d? z nich vyu?ije svoje najlep?ie vlastnosti, aby zv??azil v boji s kliatbou. Bud?ci rytier z radov n?v?tevn?kov mus? cv?la? na r?chlom koni, aby ochr?nil svoju pani i p?na a spolu s nimi oslobodil zakliatych rytierov. Vsad? svoj ?ivot, aby zabr?nil vypitiu otr?ven?ho n?poja zo zlat?ho kalicha. Za odmenu dostane sa mu cti zatancova? si Menuet v Zlatej s?le. Hne? na III. n?dvor? mus? by? pripraven? pevne dr?a? ku?u a zasiahnu? cie?. Vl?du nad me?om dok??e v rytierskej sieni pod?a vzoru majstrov ?ermiarskeho umenia. Aby si telo odd?chlo pred ?al??mi bojmi, zaiskr? ostrovtipom, doplnen?m ver?a v z?zra?nej formulke. Galantne sa spr?va k d?me, preved?c ju cez lavi?ku, aby ju v mramorovej sieni o?aril hrou na prastar? hudobn? n?stroj. Pred vyvrcholen?m ne??tostn?ho boja o Bojnick? z?mok, dob?ja jeho m?ry, unik? v z?zra?nom vreci. Kone?nou ba?tou kliatby s? pr??ery, s ktor?mi treba bojova? do posledn?ho dychu. Na po?es? oslobodenia z?mku sa v?etci pustia do roboty a z pripraven?ch kociek spolu postavia ?al?? rytiersky hrad. ??astena napokon rozhodne, kto sa stane najlep??m, najchrabrej??m, najstato?nej??m a bude pasovan? za rytiera rukou kr??a v ?alam?novej sieni.

Vstupn?: dospel? 100Sk deti 50Sk

Organizátor: Z?mok Bojnice

Ďalšie informácie: www.bojnicecastle.sk/prog/index2.htm

E-mail: marketing@bojnicecastle.sk