4. Stretnutie hradol?gov Slovenska

14. september 2000 - 17. september 2000

?trvt? stretnutie hradol?gov na hradoch Tren??n a Uhrovec.

V??en? hradol?govia, srde?ne V?s poz?vam na v porad? u? 4.stretnutie priate?ov slovensk?ch hradov, ktor? sa bude tentokr?t kona? na hradoch Tren??n a Uhrovec.

Pripravili sme pre V?s ve?mi zauj?mav? stretnutie s kastel?nom Tren?ianskeho hradu p?nom Vavru?om. Pr?chod na hrad Tren??n je o 17.30. O 18.00 sa stretneme s p?nom Vavru?om, ktor? n?s prevedie hradom Tren??n. Uvid?te miesta kde sa be?n? n?v?tevn?k nedostane a dozviete sa o hist?rii hradu a o jeho nie ?ahkej rekon?trukcii. T? z V?s, ktor? bud? ma? z?ujem prespa? v hrade,
prineste si spac?ky a karimatky, strecha nad hlavou je zabezpe?en?. M??eme prespa? v Jeremi??ovej ba?te - miesta je dos?. Ur?ite sa v?ak ozvite mailom, aby sme vedeli vybavi? pr?padne ?a??ie priestory. R?no bude vo?n? program v are?li hradu - kto chce foti? a predpoludn?m m?me pre V?s ?a??? skvel? program - odchod na hrad Uhrovec.
Ve?ern? prehliadka hradu s diskusiou o rekon?trukcii hradu a mo?nos? prespa? v Jeremi??ovej ba?te v are?li hradu s? ur?ite d?vody z??astni? sa.

Nad?cia na z?chranu kult?rneho dedi?stva organizuje u? druh? stretnutie na hrade Uhrovec. Na prvom stretnut? v d?och 8.-12. augusta zorganizovala pracovno-propaga?n? stretnutie priaznivcov hradn?ch ru?n. ??astn?ci odkopali z?val, ktor? blokoval vstup do horn?ho n?dvoria, z nasucho kladen?ch kame?ov zamurovali nieko?ko kavern, ktor? ohrozovali statiku objektu, ?as? are?lu vy?istili od n?letovej zelene, svah pri vstupe do hradu upravili dreven?mi z?branami proti zosuvu materi?lu. V predbr?n? hradu umiestnili informa?n? tabu?u o jeho hist?rii a projekte z?chrany. Cie?om druh?ho stretnutia je spev?ovanie pr?stupov?ho chodn?ku, ?prava vyhliadkovej trasy po hrade a ?istenie horn?ho n?dvoria od n?letovej zelene.
Z?le?? len na Va?ej ??asti, ko?ko sa toho podar? urobi?, preto ak m??ete, pr??te.

Ide?lne je spoji? obe stretnutia, hlavne ak nem?te auto. Je ve?k? predpoklad, ?e V?s niekto z Uhrovca do Tren??na odvezie.
Takisto je zauj?mav? za?a? prehliadkou v Tren??ne a pokra?ova? fyzickou pr?cou na Uhrovci.

A nezab?dajte, ?e aj Va?e deti ur?ite ocenia tak?to popr?zdninov? dobrodru?n? v?kend.

Prajem ve?a pekn?ch z??itkov.
Robo Mazo Maz?nik

Organizátor: Robo Maz?nik

Ďalšie informácie: www.zamky.sk