Hradn? hry

16. jún 2001 - 17. jún 2001

3. ro?n?k Hradn?ch hier na Bratislavskom hrade. Organizuje skupina historick?ho ?ermu R?d sv?t?ho Galahada v spolupr?ci s Historick?m m?zeom SNM.

Program bude trva? v sobotu 16. 6. od 13.00 hod. do 18.00 hod. a v nede?u 17. 6. od 13.00 hod. do 17.00 hod. V?etci n?v?tevn?ci bud? m?c? pozorova? umenie ?ikovn?ch r?k remeseln?kov zaoberaj?cich sa tradi?n?mi remeslami, ako aj vypo?u? si uchu lahodiace t?ny dobovej hudby, ?i zhliadnu? uk??ku dobov?ho tanca. Majstri sokoliari predved? nesp?tanos? a loveck? umenie drav?ch vt?kov a ?ermiarske skupiny zo Slovenska, Moravy, ?iech, Ma?arska a Po?ska pribl??ia ?ivot v dob?ch d?vno minul?ch prostredn?ctvom svojich predstaven?.

Minul? rok ve?k? pozornos? vzbudil ve?ern? program - stredovek? inkvizi?n? proces s bosorkami a spolo?n? oh?ov? show viacer?ch ?ermiarskych skup?n.

Chceli by sme aj touto cestou srde?ne pozva? v?etk?ch milovn?kov hist?rie 16. a 17. 6. na Bratislavsk? hrad.

Organizátor: Skupina historick?ho ?ermu R?d sv?t?ho Galahada

Ďalšie informácie: www.galahad.sk

E-mail: galahad@pobox.sk