Hradn? sl?vnosti 2001

30. jún 2001

Kult?rne podujatie na hrade Sklabi?a pri Martine.

U? od 11.00 hodiny bude na hrade vl?dnu? atmosf?ra d?vnej minulosti, ktor? bud? po cel? de? vytv?ra? skupiny historick?ho ?ermu vo svojich vyst?peniach stredovek?ho bojov?ho umenia, n?v?tevn?ci sa bud? m?c? z??astni? na ?udovom jarmoku, kde majstri r?znych remesiel predstavia svoje umenie. Pripraven? bud? aj r?zne atrakcie pre deti a ich rodi?ov, za zmienku stoj? vozenie na ko?och a na ko?i. Vo vopred stanoven?ch ?asov?ch intervaloch sprievodca prevedie n?v?tevn?kov po hrade a obozn?mi ich s jeho bohatou a pestrou hist?riou. Ob?erstvenie je zabezpe?en?.
Vo ve?ern?ch hodin?ch sa atmosf?ra bude nies? v ?udovom ?t?le, ke? si pripomenieme star? ?udov? zvyklosti zap?len?m j?nskej vatry a vyst?pen?m ?udovej hudby.
Ur?ite nezauj?mav?m sa stane ve?ern? vyst?penie skup?n historick?ho ?ermu.
Z?bava v country ?t?le bude pokra?ova? a? do neskor?ch ve?ern?ch hod?n.
Vstupn? na cel? podujatie je dobrovo?n? a bude pou?it? v?lu?ne na rekon?truk?n? pr?ce na hrade.
N?v?tevn?ci si m??u na pamiatku zak?pi? viacero suven?rov a v?tvorov ?udov?ch remeseln?kov.
Mo?nos? stanovania v priestoroch hradu.

Pr?stup na hrad:

Individu?lne - z Martina smer Sklabi?a a Sklabi?sk? Podz?mok. Pred obcou Sklabi?sk? Podz?mok odbo?ka na hrad (vi? smerov? tabu?a pri ceste). Pr?stup s autom mo?n? a? k hradu, pre autobus je vyhraden? parkovisko v obci Sklabi?sk? Podz?mok, odkia? cesta trv? ch?dzou 15 min?t.

Pravideln? spoje SAD:

- Spojenie mo?n? autobusom SAD, pravideln?mi linkami, s odchodom z aut. n?stupi??a Martin (stani?te ??slo 6) - smer Sklabi?sk? Podz?mok. N?v?tevn?ci vyst?pia na kone?nej zast?vke v Sklabi?skom Podz?mku. Odtia? je jednoduch? pr?stup k hradu za 15 min?t.
Mimoriadne priame spoje s? zabezpe?en? nasledovne:
TAM - 10.00 Aut. n?st. Martin (stanovi?te ?.6)
SPč - 22.00 Aut. zast?vka Sklabi?sk? Podz?mok

Inform?cie o zdru?en?:
www.donjon.host.sk
E-mail: donjon1242post.sk
Mobil: 0905 483367, 0905 860473

Organizátor: Ob?ianske zdru?enie DONJON

Ďalšie informácie: www.donjon.host.sk

E-mail: donjon1242@post.sk