Pracovno propaga?n? stretnutie na hrade Uhrovec

5. máj 2001 - 8. máj 2001

?istenie are?lu hradu, upravenie obhliadkovej trasy, ...

V d?och 5.- 8 m?ja 2001 sa na hrade Uhrovec uskuto?n? pod veden?m Nad?cie pre z?chranu kult?rneho dedi?stva pracovno - propaga?n? stretnutie. Cie?om je dokon?i? ?istenie are?lu hradu od n?letovej zelene a odpadkov, upravi? obhliadkov? trasu, spevni? chodn?ky, zv??i? estetick? z??itok a bezpe?nos? n?v?tevn?kov.

Zabezpe?en? je odborn? dozor a n?radie. Z?ujemcovia si dopravu, jedlo a ubytovanie zabezpe?ia sami.

S??as?ou akcie bude prezent?cia projektu z?chrany hradu Uhrovca, jeho stavebno-historick? v?skum a aktiv?t nad?cie.

Odchod je autom z Bratislavy v sobotu r?no, tak?e na hrade n?s n?jdete u? okolo 11.00

Kontakt Peter Horansk? (gretkaisnet.sk)

?al?ie auto (s 3 vo?n?mi miestami !!!) odch?dza z Bratislavy v nede?u poobede cca o 14.00-15.00

Ak mate zaujem kontakt: Robo Mazanik (mazanikpobox.sk)

Pr?chod je v utorok popoludn? a? ve?er.