1. stretnutie hradol?gov

7. november 1999

Prv? stretnutie priaznivcov slovensk?ch hradov na Paj?t?ne.

D?a 7. novembra 1999 sa uskuto?nilo na hrade Paj?t?n prv? stretnutie priaznivcov hradov. Aj napriek hor?iemu po?asiu sme sa zi?li v celkom slu?nom po?te 19. Podrobnej?ie z??itky niekedy nabud?ce, zatia? aspo? ?ryvok z kroniky stretnutia.

Aktualiz?cia 8.7.2000

Organizátor: Jo?o Schwarz

Ďalšie informácie: www.hrady.sk

E-mail: hrady@hrady.sk