Slovník

PROFILÁCIA - vytváranie profilu napr. kamenného rebra, jej zmeny sú charakteristické pre určité časové obdobia.

QUATTROCENTO - označenie talianskeho renesančného umenia v 15. storočí.

RENESANCIA - obdobie charakteristické snahou o obrodu antického myslenia a umenia na začiatku novoveku.

RENESANCIA - znovuzrodenie. Veľký kultúrny pohyb v 14.-16. storočí. Je výrazom vyvíjajúcej sa buržoázie. Renesančné umenie opúšťa úzky rámec náboženského umenia a jeho snahou je zachytiť reálny život a jeho krásu. V architektúre nastúpila po gotike. Preberá prvky antického (gréckeho a rímskeho) umenia.

RÍMSA - jednoduchý alebo členený pás vystupujúci z muriva; je vodorovným prvkom architektúry, ktorý má členiacu i konštruktívnu funkciu. Podľa polohy je rímsa soklová pri základe stavby, kordónová, alebo pásová delí poschodia, parapetná, naddverová, hlavná, podstrešná a i.

RIZALIT - časť stavby, ktorá trocha vystupuje obyčajne z fasády po celej výške budovy. Podľa vzťahu k strednej osi ide o stredný, alebo bočný rizalit.

ROKAJ - motív rokokového ornamentu, ktorý vznikol z mušle vo Francúzku, asymetrický, v stredoeurópskej oblasti zmenený na masívny útvar hrebienkov rôzneho druhu na miesto abstraktných foriem; charakteristický pre obdobie po polovici 18 storočia.

ROKOKO - neskoré obdobie baroka, v podstate dekoratívneho charakteru, ktoré sa obracia od monumentálneho dramatického vypätia vrcholného baroka k zjemneniu a zdrobneniu. Jeho charakter podopiera aj bohatá dekorácia interiérov a nábytku. V plastike sú jeho výrazom drobné porcelánové figúrky, v maliarstve menšie formáty pastelových obrázkov, v obľube sú pastierske hry a komická opera.

ROMÁNSKY SLOH - stredoveké výtvarné umenie od polovice 11. do polovice 13.stor., ktoré vychádza z predchádzajúceho umenia, ale dospieva k samostatnému prejavu v jednoduchých formách. V architektúre prevládajú cirkevné stavby s hrubými múrmi; charakteristické sú polkruhové oblúky a valená klenba. Plastika pokrýva hlavice a portály. Už na začiatku jeho vývoja sa utvárajú školy (Taliansko, Francúzsko, Nemecko a i.), ktoré majú ďalej svoje regionálne okruhy.

ROMANTIZMUS - myšlienkový smer 19.stor., ktorý už pred tým začal prenikať do všetkých odborov kultúry, najprv v literatúre, ďalej ovplyvnil architektúru a figuratívne umenie; uprednostňoval gotiku (neogotika), ďalej tzv. maurský a byzantský sloh; neskorý romantizmus prechádza do purizmu, hľadajúceho základný kánon gotiky a odstraňujúci ďalšie umelecké premeny na architektonickom diele.

ROMBOID - kosodĺžnik.

RONDEL - stavba, alebo priestor kruhového pôdorysu, vo fortifikačnej architektúre výbežok z hradieb s polkruhovou základňou.

ROZETA - ružica, motív plastického, alebo plochého ornamentu dekoratívne prepracovaný vo forme ruže (renesancia, klasicizmus, empír).

ROZRILINA - rastlinný motív akantových listov a úponkov používaný v antickej, renesančnej i barokovej ornamentalike.

RUSTIKA - plastické vyznačenie kvádrového muriva hrubým prikresaním čela kvádrov.

SALA TERENA - otvorená miestnosť v prízemí paláca alebo vily, ktorá nadväzuje na záhradu, a teda je v úrovni jej terénu najmä v období baroka; interiér bohato dekorovaný plasticky i maliarsky.

ŠAMBRÁNA - dekoratívne orámovanie okenného otvoru v ploche steny s prípadnou ozdobou (barokové šambrány mávajú napríklad uši).

SECESIA - umelecký smer z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý hľadal najmä v maliarstve nové cesty v štylizácii formy a oslobodení od tradície. V jednotlivých krajinách Európy dostáva nielen rôzne názvy, ale aj tendencie protestu proti oficiálnemu umeniu, a preto výrazne lokálne odlíšené. Okrem maliarstva sa uplatnila v remeslách i architektúre.

SEDÍLIA - výklenok so sedadlami, nad ktorým je oblúk, alebo kružba na konzolách alebo stĺpikoch, niekedy sa tak označuje sedadlo na južnej strane svätyne kostola.

SEDLOVÝ PORTÁL - druh gitického portálu, na ktorom vrchnú časť už netvorí lomený oblúk, ale horizontálna čiara so štvrťkruhmi v nárožiach.