Slovník

KLASICIZMUS - názov slohu, ktorý nadväzoval rôznym spôsobom na klasické umenie antiky a neskôr aj renesancie; od neskorej renesancie prechádzal 17. a 18.storočia. tak, že koncom 18., a v prvej polovici 19. storočia znovu ožíva a vytvára špecifické lokálne typy (vo Francúzku, u nás).

KLAZÚRA - súbor priestorov v kláštore, ktoré boli uzavreté a vyhradené len určitej skupine (napr. mníšky).

KLENBA - architektonický útvar, ktorý z hornej časti uzaviera priestor, opiera sa o murivo; vytvára ho rôzny materiál (najmä kameň a tehla). Tlak klenieb sa prenáša do podporovacích častí a múrov. Niektoré druhy klenieb: česká klenba má v pôdoryse štvorec a je pologuľatá; hrebienková klenba nahradzuje rebrá tenkými hranami v omietke; hviezdicová klenba je zložitejšia rebrová klenba, ktorá vytvára hviezdové motívy; korýtková klenba je valená klenba s priečne zaklenutými čelami; lunetová klenba je valená klenba s lunetami; pruská klenba je pologuľová klenba, ktorá má v pôdoryse obdĺžnik; rebrová klenba je konštrukčne založená na rebrách na mieste hrán, v ktorých sa stretávajú plochy; valená klenba je základný druh klenby, ktorá tvorí plášť polvalca, môže byť aj lomená; zrkadlová klenba je korýtková klenba, ktorej vrchná časť je horizontálne odrezaná.

KOMITÁT - župa, stolica v Uhorsku.

KONZOLA - nosný kamenný článok, ktorý vystupuje z múru, podpiera balkón, arkier, rímsu, nesie sochu; dekoratívne ju môže vytvárať volúta, alebo iná profilácia.

KORDÓNOVÁ RÍMSA - druh pásmovej rímsy, ktorá delí budovu na jednotlivé poschodia.

KRAKOREC - masívny kamenný nosník vysunutý zo steny ako podpora vystupujúcich častí (balkóna, pavlače, arkiera); obyčajne sa hmotou stupňovanie zmenšuje.

KRÍŽOVÁ CHODBA, AMBIT, KVADRATÚRA - štvorcový zaklenutý priestor, ktorý v podobe ochodze obieha nádvorie kláštornej budovy, otvorený arkádami (často vyplnenými kružbami) navonok do tzv. rajského dvorca.

KRUŽBA - gotický ornament na múre, alebo voľný prelamovaný, ktorý vyplňuje oblúky, alebo okná. Tvoria ho geometrické krúžené obrazce, ktoré sa postupom času komplikovali a vytvárali spleť asymetrických útvarov (napr. plamienkov).

KÚRIA - označenie panského sídla, lokálne používané, obyčajne malých rozmerov, málo sa líšiace od väčšieho domu používajúce slohové prvky.

LABANEC - cisársky vojak za povstania Thökölyho, Rákócziho a Bocskaya.

LATÉN - (podľa švajčiarskeho náleziska La Tene) mladšia doba železná; laténska doba.

LATERNA,LAMPÁŠ - malá nadstavba na kupole s osvetľovacím otvorom, ktorá dosadá na plášťový útvar, tzv. tambur.

LIMES ROMANUS - hranice Rímskej ríše, okolo ktorej Rimania vytvorili pohraničný obranný systém s pevnôstkami a tábormi; zasahovali aj na územie Slovenska, lebo severnú hranicu ríše tvoril od 2. do 5. storočia Dunaj.

LIZÉNA - zvislý plochý pás, ktorý člení stenu a predstupuje v murive, alebo len v omietke pred jej líce a na rozdiel od pilastra nemá ani pätku ani hlavicu.

LOGGIA - časť stavby otvorená na vonkajšiu stranu arkádami, alebo dnes aj bez nich; obyčajne chodba, alebo samostatná stavba takto otvorená na jednej či viacerých stranách.

LUNETA - plocha, ktorú tvorí polkruhové pole oblúku nad dverami, oknami; v maliarstve tvar nástenných a závesných malieb; v architektúre vzniká lunetová klenba prienikom dvoch valených klenieb rôznej výšky a rozponu.

MASKARÓN,MASKA - ozdobný motív v architektúre v podobe ľudskej tváre, obyčajne štylizovaný, alebo ako antická divadelná maska; častý v gotike.

MOTTA - typ stredovekého hrádku z 12. - 13. storočia v západnej Európe a v Čechách s umelým vyvýšením ústrednej obytnej časti.

NADPRAŽIE - stena nad otvorom dvier, alebo okna.