Slovník

ATIKA - n?zky m?r nad hlavnou r?msou budovy, ktor?m sa poh?adovo zakr?va strecha; ?asto zakon?en? geometrick?mi ?tvarmi, striedaj?cimi sa pravidelne nad jednotliv?mi po?ami. Pou??vala sa najm? v renesancii. ?t?tkov? atika vytv?rala vo v?chodoslovenskej renesancii opakovanie ?tvaru v podobe ?t?tku zdoben?ho aj s grafitom

B?N - 1. ??achtic, miestodr?ite?, politick? n??eln?k v juhoslovanskej b?novine 2. z?stupca kr??a v b?valej chorv?tskej b?novine

BA?TA - ve?ovit? predsunut? ?as? opevnenia s centr?lnym p?dorysom, umiest?ovan? na rohoch alebo rovn?ch ?sekoch hradieb

BALUSR?DA - z?bradlie, zlo?en? z jednotliv?ch okr?hlych, alebo ?tvorhrann?ch st?pikov, ku?e?ov (balustrov) v?razne profilovan?ch, hore s krycou doskou a na boku s n?zkymi piliermi (postamentmi)

BARBAKAN - predsunut? hradba (ba?ta) oby?ajne polmesiacov?ho (kruhov?ho) p?dorysu pred br?nou hradu (mesta), alebo predsunut? vstupn? stavba v podobe ba?ty, v ktorej je br?na so zdv?hac?m mostom

BAROK - umeleck? sloh, ktor? sa v 17. a 18. storo?? v?razne uplatnil nielen vo v?tvarnom umen?. Vy?iel z Talianska a vytvoril najm? v z?padoeur?pskych krajin?ch cel? rad pod?b. Od rann?ho baroka cez vrcholn? a? k neskor?mu baroku sa menili aj jeho typick? znaky, ku ktor?m patr? v architekt?re komplikovan? usporiadanie ?ast? priestoru, dopredu a dozadu ustupuj?ce m?ry, bohatstvo ?l?nkov a detailov, zlo?it? p?dorys at?. V soch?rstve sa uplat?uj? sochy v pohybe s rozviatymi s??as?ami odevov. Svojsk?m sp?sobom sa uplatnil aj vo fortifika?nom stavite?stve.

BASTI?N - z?kladn? jednotka s?stavy pevnostn?ch hradieb, vysunut? z valu opevnenia, oby?ajne tvaru p??bok?ho hranola s vn?tornou otvorenou hranou. S?stavu basti?nov vytvorili talianski architekti a prepracovali a zdokonalili ju v 17.storo?? vo Franc?zku.

BAZILIKA - starokres?ansk? kostol, ktor?ho typ vych?dzal z antickej architekt?ry, oby?ajne so strednou prev??enou lo?ou a bo?n?mi ni???mi lo?ami oddelen?mi od hlavnej ark?dami. Prekon?va cez st?ro?ia v?voj k rom?nskej a gotickej bazilike z ktorej vych?dza pseudobazilika, alebo halov? priestor ?i halov? stavba

BIEDERMAIER - ?ivotn? a obytn? ?t?l, ktor? vznikol v Nemecku a v prvej pol. 19 stor. Uplatnil sa v n?bytkovom umen? a maliarstve; roz??ril sa aj u n?s. Sledoval najm? pohodln? ?ivot me?tiackej triedy

BOS?? - plastick? vyzna?enie kv?drov?ho kamenn?ho muriva pou??van? zvy?ajne na n?ro?? m?rov, ktor? vytv?ralo ?tvorbok? plytk? ihlany (tzv. diamantov? bos?? pripom?na formy br?sen?ch diamantov)

CHRONOSTIKON - text (?asto ver?ovan?), v ktorom s??et hodnoty p?smen vyzna?en?ch ve?kos?ou, alebo farbou d?va v hodnote r?mskych ??sel letopo?et.

CIMBURIE - z?bkov? ukon?ovacia ?as? muriva hradieb, alebo ve?? v podobe striedania zubov a v?rezov sl??iacich ako v?h?ad i kryt stredovek?ch strelcov. V architekt?re 19. stor. pou??van? dekorat?vne.

CISTERNA - 1. vydlaban? jama v zemi; n?dr?ka 2. murovan? vodojem alebo v skale vytesan? n?dr? na (da??ov?) vodu

COUR D`HONNEUR - ?estn? n?dvorie alebo ?estn? dvor. Priestor uzavret? troma kr?dlami barokov?ho ka?tie?a alebo vytvoren? men??mi druhmi architekt?ry, niekedy na ?tvrtej strane uzavret? kovan?mi mre?ami

DISPOZ?CIA - v architekt?re p?dorysn? i v??kov? rozvrh stavby, usporiadanie hmoty a priestoru pod?a ??elu, na ktor? stavba vznikla.

DOMINANTA - poh?adovo v?znamn? mot?v v s?dliskovom celku, vyvrcholenie hmoty architektonick?ho diela, ktor? ovl?da stavbu, alebo skupinu stavieb.

DON?CIA - 1. darovanie, venovanie, obdarovanie 2. dar

DON?TOR - darca, v minulosti jednotlivec zobrazen? v umeleckom diele, ktor? venoval prostriedky na jeho vznik, v gotike a renesancii ?asto zobrazen? z celou rodinou

DONJON,DON?ON,BERGFRID - hlavn? a najd?kladnej?ie postaven? ve?a stredovek?ho hradu, posledn? miesto obrany.

EMP?R - jedna z foriem klasicizmu, ktor? vznikla v rokoch 1800-1830 vo Franc?zsku a roz??rila sa do Eur?py. Uplatnila sa v architekt?re, n?bytkovom umen?, kde nadviazala mnoh?mi detailmi na r?msko-egyptsk? ornamentiku (sfingy, meandre a i.) pod vplyvom Napoleonov?ch v?prav do Egypta.