Slovník

?AMBR?NA - dekorat?vne or?movanie okenn?ho otvoru v ploche steny s pr?padnou ozdobou (barokov? ?ambr?ny m?vaj? napr?klad u?i).

?T?T - v architekt?re ?as? stavby, ktorou pokra?uje m?r v stre?nom priestore (alebo od neho od?lenen? lomenicou), oby?ajne trojuholn?kov? (aj v drevenej architekt?re), preru?ovan? alebo zdoben?.

?TUKA - r?chlo tvrdn?ca biela mie?anina sadry, v?pna, piesku a vody, ktor? je z?kladn?m materi?lom pre omietky, alebo modelovanie r?znych reli?fnych v?zdob i vo?nej plastiky.

?U?KA - mot?v ?eskej renesan?nej architekt?ry v podobe gul?, v?z, balustrov, ?u?iek, ktor?mi vrcholili vertik?ly na ?t?toch, ?t?tov?ch r?msach, aby o?ivili siluetu stavby.

?UPA - v???ia administrat?vna jednotka.

?UPAN - spr?vca ?upy.

AKROPOLA - oby?ajne opevnen? hrad na n?vr?? nad gr?ckymi mestami. V archeol?gii najvy??ia opevnen? ?as? hradiska, alebo jeho stredu

ALEG?RIA - personifik?cia, zn?zornenie abstraktn?ho pojmu napr. hriechov a cnost?, m?z, cirkv? oby?ajne ?udskou postavou, niekedy s pr?slu?n?mi symbolick?mi znakmi - atrib?tmi (spravodlivos?, n?dej at?.)

ALEJA - stromoradie, cesta lemovan? radom alebo rad stromov oby?ajne okrasn?ch v parkoch alebo vo vo?nej krajine. M??u sa navz?jom kombinova? a zbieha? (v parkoch)

ALT?NOK - vyhliadkov? ve?ov? stavba nad strechou domov, dnes ?astej?ie z?hradn?, murovan? alebo dreven? besiedka

ANGLICK? PARK - druh krajinne rie?en?ho parku, ktor? napodob?oval pr?rodu a pou??val skupiny drev?n esteticky rozmiestnen?ch vo?ne v priestore. O?ivuj? ho drobn? stavby (umel? ruiny a jaskyne, ??nske mosty a pavil?ny). Od 18. stor. prenikol z Anglicka do Eur?py a od za?iatku 19. stor. sa ?asto pou??val aj pri na?ich ka?tie?och.

ANTICK? - poch?dzaj?ci z ?ias starovek?ch Gr?kov a Rimanov, starovek?

APSIDA - z?ver kostola, polkruhov?, pr?padne polygon?lny, mnohostrann? v?klenok, oby?ajne pripojen? k ?tvorcovej, alebo obd??nikovej sv?tyni kostola najm? v rom?nskej architekt?re, kde sa pou??valo aj nieko?ko aps?d (hlavn?, bo?n?). Pod?a niektor?ch obdoba n?zvu presbyt?rium.

ARCHIDIAKON?T - men?ia administrat?vna jednotka katol?ckej cirkvi

ARCHITEKT?RA - umenie esteticky a ??elne navrhova? budovy, stavby, objekty a ich cel? s?bory, ?alej pam?tn?ky a r?zne architektonick? doplnky pre ?ivotn? a ideovo-estetick? potreby jednotlivca a celej spolo?nosti

ARCHITR?V - spodn? ?as? z?kladn?ho architektonick?ho syst?mu podpory a prekladu; je to spodn? ?as? tr?movania a le?? priamo nad st?pmi; nad ?ou je vlys a r?msa

ARCHIVOLTA - l?ce (vn?torn? plocha) a ?elo (predn? a zadn? plochy) polkruhov?ho obl?ku, alebo na rom?nskom i gotickom port?li s ?stupkami ka?d? obl?k, v ktorom sa ?len? ostenie, ?asto zdoben? (ornament?lne p?sy alebo fig?ry)

ARK?DA - rad obl?kov nad zvisl?mi podperami (st?pmi alebo piliermi) vo vn?tri stavby; otv?ra priestor stavby na vonkaj?iu stranu (napr. podlubie, ark?dov? dvor, chodby). Slep? ark?da neotv?ra stenu, ale ju len dekorat?vne ?len? nazna?en?mi obl?kmi

ARKAT?RA - ark?dov? mot?v, rad ark?d; opakovanie ark?dov?ho mot?vu najm? radom drobn?ch obl??ikov, v rom?nskej architekt?re ?asto pod r?msou.

ARKIER - uzavret? v?stupok z prie?elia, alebo n?ro?ia stavby oby?ajne na konzol?ch bez spojenia zo zemou, na hornej strane zakon?en? strie?kou; niekedy prebieha aj cez viac poschod?. ?asto pou??van? v renesancii na hradoch, ka?tie?och i me?tianskom dome