Články

Medzin?rodn? ?tudijn? program ?Ochrana a rozvoj kult?rneho dedi?stva?
Cie?om ?tudijn?ho programu je vzdel?va? profesion?lov v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja historick?ch s?del a objektov. Viac ...
?o m??u dobrovo?n?ci spravi? pre z?chranu ruiny hradu?
Nieko?ko r?d a n?vodov na opravu hradu pre dobrovo?n?kov. Viac ...
Paj?t?n
Viac ...
In? str?nky o hradoch
Viac ...
Vr?be?sk? pevnos? Zemn? hrad
M?lokto dnes u? vie, ?e pri Vr?b?och st?la stredovek? pevnos?, renesan?n? Zemn? hrad ?udovo naz?van? Fidv?r, (F?ldv?r - ma?.) a niekedy aj "Zemnohrad". Existuj? viacer? n?zory na vzh?ad tohto hradu. Niektor? odborn?ci tvrdia, ?e hrad mal podobu drevenej pevnosti obh?dzanej hlinou. Druh? skupinka odborn?kov sa prikl??a k n?zoru, ?e hrad bol s?ce z dreva a pr?tia, ale niektor? jeho ?asti boli postaven? z kame?a. Dnes u? neexistuje. St?l za Vr?b?ami viac ako 70 rokov. Aj ke? nesl??il dlho k obrane ako okolit? hrady (G?me?, Nitra, Levice, Nov? Z?mky, Komjatice, Hru?ov alebo ?urany) zasl??i si na?u pozornos?. Viac ...
The History of Bojnice Castle and its Nobility
Bojnice Castle is not only a national cultural monument, but it also serves as a museum. The castle is one of the most beautiful landmarks to be found in Slovakia and is sought by visitors from the all over the world. Viac ...
ZASN?N? M?STO B?VAL?HO HRADU S??A
Hist?ria hradu Viac ...
Vern? kastel?n
Poves? o Vr?atskom hrade. Viac ...
Hist?ria a stavebn? v?voj ?ubovnianskeho hradu
Hrad do roku 1412 * 1412-1772 - V Po?skom z?lohu * Op?? v Uhorsku Viac ...