Medzin?rodn? ?tudijn? program ?Ochrana a rozvoj kult?rneho dedi?stva?

arch?v

Potenci?lni z?ujemcovia m??u n?js? podrobnej?ie inform?cie o Academii Istropolitane Nove a o podmienkach ?t?dia na webovej str?nke http://www.ainova.sk. Takisto sa m??u obr?ti? emailom alebo telefonicky priamo na pracovn?kov oddelenia Ochrana a rozvoj kult?rneho dedi?stva.

Pr?lohy:
propaga?n? let?k
podmienky prijatia
prihl??ka