Komentáre:

#4414
vojvoda
neregistrovaný

13.02.2006 08:59
IP:194.160.36.243
Ako to bolo s tym vyskumom? Na vyskum treba mat hlavne dekret a povolenie - pritomnost archeologa nestaci...Vyskum je jedna vec, ale po jeho ukonceni treba do 30dni odovzdat nalezovu spravu...Stalo sa tak?
#4413
BibraX
registrovaný

13.02.2006 01:10
IP:82.119.122.135
:)
Crassus, ale ani ty nemas az tak odlisnu IPcku. Vlastne podla nej si polovicny Mato. Ale mna by teraz snad aj vcelku viac zaujimalo ako je to teraz s tym Matom - Matom - Matejom. A asi ma to aj zaujima viac ako Bzovik. Lebo ako to mato vysvetli, ze jeho IPcka sa objavila tri razy po sebe ale akoze u ineho "user-a".

Ondrej, to myslim vysvetlil s tym Bzovikom asi vcelku podrobne aj ked tu Velku Moravu nespomenul :) A mohol by aspon uviest nieco viac o tom vyskume a pracach, ktore prebehli na "Bzov??ati". Lebo ani na oficialnej stranke toho vela nie je.
#4412
Crassus
registrovaný

13.02.2006 00:09
IP:213.151.248.36
Zaujimave, ked ten isty clovek raz ako Mato kritizuje pracu druhych, potom tako Matej ponuka pomoc a nakoniec zase ako Mato je nastvany na toho predosleho Mata zato, ze pouzil jeho nick. Najvtipnejsie na tom vsetkom je to, ze je to ten isty clovek. Kedy uz ludia pochopia, ze ani cez interznet niesu celkom "persona incognita". IP vsetkych troch je totiz 213.151.234.234 :-)
#4411
mato
neregistrovaný

12.02.2006 21:31
IP:213.151.234.234
mato som ja a ked chces vystupovat pod tym istym menom daj si aspon mato2
#4409
matej
neregistrovaný

12.02.2006 20:42
IP:213.151.234.234
fuu.tak to vas ten Mato riadne napajedil ked ste ziskali prvenstvo v najrosiahlejsom texte-prispevku v tomto fore.ja som bol na bzoviku sice asi iba 2krat podla mna je to tam celkom upravene,aj ked skoda ze vnutorne stavby uz nikto nevskriesi.vsimol som si ze tam pise nieco o signovanych tehlach.tak tie mam aj ja pofotene,nie vsak v prhlave ale su blizko teda aspon myslim ze je to romanska kaplnka aj ked su tam nejake goticke prvky-okna.mozem vam to poslat mailom.nieco podobne som si vsimol aj na hrade ?erveny kamen mozem poslat aj to na porovnanie. je moznost ked by som mal zaujem vam pomoct aspon pr?cou?kedze som zamestnany dalo by sa mi iba cez vikendy.ak mate zaujem tu je moja adresa: matejxxxcentrum.sk
#4408
Ondrej
neregistrovaný

12.02.2006 19:18
IP:194.160.169.138
Mil? P?n Ma?o,

vol?m sa Ondrej a som jeden z t?ch, ?o rob?me letn? t?bory v Bzov?ckej pevnosti. To ?o o n?s p??ete je ve?mi skreslen? a? klamliv?. Ods?di? je ve?mi ?ahk?. Aby ste si urobili obraz o t?ch ?udoch, ktor? pod?a va?ich slov ? pr?du do pevnosti, raz za rok trochu vykosia a potom sedia pri t?boraku, ktor? tam iba oblbuj? ml?de? stredovek?mi n?zormi skazenej Cirkvi...?, ktor?ch v?bec nepozn?te:
Sme partia ?ud?, ktor? sa pozn?me, neskr?vame sa pred ostatn?mi a pok??ame sa spravi? nie?o pre pevnos?. V???inou sme ?tudenti, ktor? nem?me ?iadne prostriedky na z?chranu. Mnoh? nie sme ani z okolia Bzov?ka ?i Krupiny, ?e by sme mali k pevnosti bl?zko, ?i by sme tam vyrastali, ?e by sme c?tili nejak? spolupatri?nos? s pevnos?ou, at?. Mnoh? z n?s dokonca pred dvoma rokmi ani nevedeli, ?e nejak? Bzov?cka pevnos? existuje. Niektor? z n?s ako be?n? n?v?tevn?ci videli v akom stave je pevnos?, ?e sa o ?u nik nestar? a tak dostali my?lienku nie?o spravi?. Neostali len pri slov?ch.
Pred dvoma rokmi sme za?ali projekt letn?ho t?bora ?Bzov?k-pevnos? kl??torn?? po vzore Katar?nky ?i Dubovej Colonorum (t?borov na z?chranu kult?rnych pamiatok, ktor? funguj? u? nejak?ch p?r rokov a maj? sk?senosti s pr?cou dobrovo?n?kov), kde by mlad? ?udia svojou pr?cou pomohli pri z?chrane cel?ho objektu. Projekt n?m zastre?ilo ZKSM-zdru?enie kres?ansk?ch spolo?enstiev ml?de?e, ktor? zastre?uje aj sk?r spom?nan? t?bory. Za?ali sme spolupracova? s Lesn?ckym a Drev?rskym m?zeom vo Zvolene, Pamiatkov?m ?radom v B. Bystrici a reho?ou Minoritov. Na za?iatku sme nemali ?iadne pracovn? n?radie ani fin. prostriedky. Tak sme obch?dzali sponzorov na n?radie a potraviny, zh??ali 2 % z dane, p?sali projekty a zohnali sme si. Za dva roky sme zorganizovali ka?d? leto dva dvojt??d?ov? turnusy, kde sa vystriedalo 60 mlad?ch ?ud? (bez n?roku na odmenu) z cel?ho Slovenska i zahrani?ia, ktor? si na t?bor e?te sami finan?ne prispeli 360,-Sk. T?bor nebol len o z?bave pri ohn?ku, ale pol d?a (min. 4 hod) sa pracovalo. Prv? rok sme hlavne ?istili n?dvorie pevnosti a ruiny kl??tora od odpadkov, sklenen?ch flia?, tr?vy, buriny, ?erni?iarov a kr?kov. Popritom sme sa sna?ili dosta? pevnos? a t?bor do povedomia ?ud? a m?di?. A? toto leto sme sa m?hli pusti? do opravy piatich dier na strech?ch, vykop?vok pod veden?m archeol?ga i kl?ovania stromov vo vodnej priekope. Popritom sme vo vodnej priekope postavili dvojmiestnu latr?nu, ktor? sl??ila turistom aj dom?cim. Hovor?m sl??ila lebo je u? zase druh?kr?t rozbit?. Ale za to si u? m??u dom?ci. Len neviem, ?i sa mi u? bude chcie? tret? raz stava? latr?nu ? ten pr?stup ?ud? dos? ?loveka odrad?. Toto leto sa chceme pusti? do ?al??ch pr?c...

Teraz nieko?ko reakci? na V?s P?n Ma?o:
- V prvej vete p??ete, ?e my ni? neh?ad?me. Ja neviem o ni?om konkr?tnom, ?o by sme mali h?ada?. Ak viete, pora?te N?m, budeme V?m v?a?n?. My tam rob?me tradi?n? archeologick? prieskum pod veden?m archeol?ga a nenah??ame sa za ?iadnymi pokladmi. Tento rok sa robila sonda v p?doryse rom?nskeho kostola. Na?lo sa nejak? murivo ale to sa u? treba obr?ti? na pr?slu?n? in?tit?cie. Bud?ci rok chceme pokra?ova? a ?s? do v???ej h?bky.
- V druhej vete p??ete, ?e tam iba oblbujeme ml?de? stredovek?mi n?zormi skazenej Cirkvi. Neviem, kto s? t? ?oni? a ako ?oblbujeme ml?de??, ke? tam bola sam? ml?de? a jeden Brat z Franti?k?nskej rehole Minoritov, ktor? tam pri?li aj kv?li duchovn?mu z??itku, ke??e boli veriaci. Boli tam ?udia aj in?ch vierovyznan?, ?i neveriaci ale neviem o tom, ?e by im pr?tomnos? veriacich kres?anov nejako vadila. Ak si mysl?te opak, alebo viete o nejakom probl?me, tak povedzte konkr?tne. A to ?stredovek?mi? u? naozaj nech?pem. Ani to ?skazenej cirkvy? ale je to V?? n?zor a tak ho akceptujem.
- V tretej vete p??ete ?e ?tam raz za rok trochu vykos?me a potom sed?me pri t?bor?ku?. Nekosili sme ?tam? len tr?vu, tie? sa robili vykop?vky, merania, potrebn? dokument?ciu, opravili sme 5 dier na strech?ch, vykl?ovali a vy?istili sme jednu stranu vodnej priekopy, vyriadili miestnosti v troch ba?t?ch od sk?l a zeminy, odstr?nili sme nebezpe?n? ohnisk? a spravili ohnisko pri vstupe do pevnosti ...
- Neviem ako ste mysleli to zastieranie ?innosti ale my ni? netaj?me a neukr?vame. Ak o nie?om viete tak konkretizujte.
- P??ete, ?e ?ani nem?me z?ujem pozbiera? zna?kami signovan? stredovek? tehly, ktor? le?ia vo vysokej p?h?ave. V pevnosti u? nijak? vysok? p?h?ava nie je, lebo sme ju v?etku skosili a za 2 mesiace celkov?ho pobytu v pevnosti som si nev?imol ?iadne ?tehly?. Mo?no mysl?te opracovan? kamene ale tie sme z ?asti n?dvoria u? premiestnili do priestorov Lesn?ckeho a drev?rskeho m?zea, kde s? lep?ie chr?nen? pred vandalmi, ktor? sa zab?vaj? h?dzan?m men??ch kame?ov do dreven?ch striech. Neokresan? kamene s? doteraz ulo?en? v kop?ch na n?dvor?. Tak?e V?m budem tie? v?a?n?, ke? mi poviete, ktor? tehly to m?me pozbiera?. U?ah??te n?m t?m robotu.
- Nakoniec p??ete, ?e ?my tie dva percent? z dane, ktor? p?tame, potrebujeme na chod na?ej viery a nie na z?chranu hradu. Prostriedky, ktor? sme dostali z 2 % tvorili doteraz mal? ?as? celkov?ch n?kladov. T? ?udia, ktor? n?m venovali svoje 2 % s? asi ?udia, ktor? sami vedia najlep?ie, komu ich daj?. V???ina z nich s? na?i priatelia, rodinn? pr?slu?n?ci a priaznivci. Ich to nestoj? ni? a n?m pom??u, inak by i?li ?t?tu. Projekt Bzov?k-pevnos? kl??torn? nie je len o pr?ci na z?chrane pevnosti, je to tie? ponuka str?vi? mlad?m ?u?om ur?it? ?as v zauj?mavom prostred? bez vymo?enost? modernej doby, prekon?vanie prek??ok medzi veriacimi a neveriacimi, nadob?danie vz?ahu k hist?rii Slovenska, k pamiatkam a ?ivotn?mu prostrediu. Ke? prezentujeme mo?nos? da? 2 % n?m, tak tam aj uv?dzame, na ?o bud? dan? prostriedky pou?it? a tu boli pr?ve vymenovan?.

Keby ste sa P?n Ma?o naozaj pri?li po?as t?bora pozrie? do pevnosti ako p??ete, toto by ste nenap?sali. Vedia ma podr??di? tak?to ohov?ra?n? ?l?nky od ?ud?, ktor? n?s ani nepoznaj?. D?fam ale, ?e sa v?etko vyrie?ilo a priv?tal by som ospravedlnenie na tomto f?re. Ak m?te z?ujem m??ete sa prida? k n?m a spolo?ne pom?c? zachr?ni? Bzov?cku kl??torn? pevnos?, lebo ona je v tejto diskusii d?le?it?.

Na?a str?nka: www.klastor.bzovik.sk Ondrej
#4407
tomi
neregistrovaný

11.02.2006 20:09
IP:213.81.203.253
BibraX, dik za informacie, ani ja neviem ni? bli??ieho k teme Bzovik=Ve?ka Morava
#4405
BibraX
registrovaný

11.02.2006 17:58
IP:82.119.122.135
No mozne to je, ale ked tam nikde neuvadzaju nic konkretne. Len to, ze: "Hist?ria objektu siaha pravdepodobne a? do ?ias Ve?kej Moravy o ?om sved?? n?lez star?ieho opevnenia, ktor? bol objaven? pri posledn?ch rekon?truk?n?ch pr?cach." Ale kedy to bolo zistene neviem. Do roku 1992 som zmienku o Velkej Morave k Bzovickej pevnosti/klastoru nenasiel. Po roku 1992 tusim prebehli na lokalite akurat obhliadky lokality (existuju nalezove spravy), ale co presne sa tam uskutocnilo to veru neviem. Minuly rok prebehli nejake prace na lokalite ale neviem o tom, ze by prisli na nejake Velkomoravske nalezy. Ale netvrdim, ze s tou Velkou Moravou ide o nejaky omyl. Bzoviku som sa hlbsie nevenoval. Ak niekto nieco vie k tejto teme a nechce si to vziat do hrobu tak nech napise viac.
#4404
tomi
neregistrovaný

11.02.2006 17:35
IP:213.81.203.253
??tal som to na str?nke muzeum.sk
#4400
mato
neregistrovaný

11.02.2006 09:50
IP:213.151.234.234
keby hladali mozno by nasli aj ked dosial o tom nie je nic zname,lenze oni nehladaju.chodim tam priebezne pozerat co nove sa tam udeje v suvislosti so zachranou tejto pamiatky ale oni tam iba oblbuju mladez stredovekymi nazormi skazenej cirvkvi.akurat tam raz za rok trochu vykosia a potom sedia pri taboraku.nic proti viere ale zastierat ich cinnost zachranou hradu mi pride trapne.kto ma moznost sa tam pozriet tak mu je to jasne.ani nemaju zaujem pozbierat znackami signovane stredoveke tehly ktore lezia vo vysokej prhlave.oni tie 2% z dane ktore pytaju potrebuju na chod ich viery a nie na zachranu hradu
#4398
BibraX
registrovaný

10.02.2006 20:33
IP:82.119.122.135
to mas odkial s tou Velkou Moravou? Skus byt konkretnejsi.
#4397
tomi
neregistrovaný

10.02.2006 18:49
IP:213.81.202.59
neviete, nie?o bli??ie o Bzov?ku z obdobia Ve?kej Moravy, preto?e tam vraj na?li ned?vno opevnenie z tej doby.
#4215
Fekia? Pavel
neregistrovaný

12.01.2006 18:39
IP:195.98.27.144
je to m?j rodn? kraj.Robte s t?m u? nie?o.Je to kr?sne miesto.Dajte o tom viac do sveta.
#3302
Karlos
neregistrovaný

12.10.2005 20:01
IP:195.168.13.42
von Schwerzell obrate sa na:
Spravcom je Lesn?cke a drev?rske m?zeum (LDM) Zvolen http://www.muzeum.sk/default.php?obj=hrad&ix=kpb
O hrad sa staraju Zdu?enie kres?ansk?ch spolo?enstiev ml?de?e (ZKSM) - Mn?si Bzov?cki
vid: http://www.hradbzovik.sk/index1.php
Karlos
P.s.: Ako tak sledujem, tak BibraX ma uz predbehol.:-)
#3301
BibraX
neregistrovaný

12.10.2005 19:51
IP:82.119.123.176
von Schwerzell skus http://www.hradbzovik.sk/
#3300
von Schwerzell
neregistrovaný

12.10.2005 19:02
IP:129.132.143.30
nevie niekto ci je Bzovik na predaj??? resp. kto je jeho majitelom?
#1982
Happy
neregistrovaný

25.07.2005 21:45
IP:84.47.115.72
Hesky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!No jo,je hesky...
#641
DALI
neregistrovaný

09.11.2004 15:34
IP:212.5.209.82
OPEVNENIE BZOVIKA... - Okrem vseobecne znameho kamenneho opevnenia s naroznymi bastami a priekopov, opevnenie hradu-pevnosti pozostavalo s drevozemneho opevnenie ktore v dvoch paralelnych liniach sledovalo kamenne opecnenie.
VNUTORNA LINIA OPEVNENIA pozostavala s valu a tak isto v naroziach situovanych bastionoch, ktorych palebna linia kontrolovala vsetky ,,mrtve miesta,, obrany /na rozdiel od kamennych naroznych bast/. Tato cast opevnenia je dolozena pomerne vyraznou konfiguraciou terenu, ktora je vysoka miestami cca az 1.5 - 2 m. Na vonkajsej strane opevnenia bola priekopa, dnes uz pomerne zanesena, splanirovana, ale stale celkom dobre citatelna.
VONKAJSIA LINIA OPEVNENIA pozostavala s valu, ktory sa dodnes dochoval len cca z 1/2 svojho priebehu, cast znicilo polnohospodarske obrabanie pody. Val sa v terene javi ako malovyrazna konfiguracia terenu, dnes vysoka cca 0.5-0.7 m. V svojich osach /nie naroziach/ mal vybudovane 4 raveliny. Cize skor by sa dalo povedat, ze vonkajsie opevnenie tvorili raveliny spojene valom. Predpokladam, ze pred tymto fortifikacnym prvkom sa tiez nachadzala priekopa, zial dnes uz v terene zaniknuta.
Takze aspon takto strucne o ,,malo znamom vonkajsom opevneni,, hradu-pevnosti BZOVIK.
#579
juraj palov
neregistrovaný

21.10.2004 07:35
IP:213.81.174.162
toto leto tam bola h?ba mlad?ch co cistili zrucaniiny a areal uzm to tam vyzer? slu?nej?ie
#453
Filip Likavcan
neregistrovaný

19.08.2004 16:20
IP:158.195.191.126
Chcem upresnit, ze pevnost nebola znicena 2. sv. vojnou, ale miestnymi, ktori pouzili kamen z neho na stavbu ciest a z casti aj domov.