, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Brani?ev, Pari?, Se?ovce

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a ka?tiele na v?chodnom Slovensku
V?chodoslovensk? vydavate?stvo. Ko?ice. 1980
N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990