Slovník

SALA TERENA - otvoren? miestnos? v pr?zem? pal?ca alebo vily, ktor? nadv?zuje na z?hradu, a teda je v ?rovni jej ter?nu najm? v obdob? baroka; interi?r bohato dekorovan? plasticky i maliarsky.

SECESIA - umeleck? smer z konca 19. a za?iatku 20. storo?ia, ktor? h?adal najm? v maliarstve nov? cesty v ?tyliz?cii formy a osloboden? od trad?cie. V jednotliv?ch krajin?ch Eur?py dost?va nielen r?zne n?zvy, ale aj tendencie protestu proti ofici?lnemu umeniu, a preto v?razne lok?lne odl??en?. Okrem maliarstva sa uplatnila v remesl?ch i architekt?re.

SED?LIA - v?klenok so sedadlami, nad ktor?m je obl?k, alebo kru?ba na konzol?ch alebo st?pikoch, niekedy sa tak ozna?uje sedadlo na ju?nej strane sv?tyne kostola.

SEDLOV? PORT?L - druh gitick?ho port?lu, na ktorom vrchn? ?as? u? netvor? lomen? obl?k, ale horizont?lna ?iara so ?tvr?kruhmi v n?ro?iach.

SEGMENT - ?sek, diel, ?l?nok.

SGRAFITO - maliarska technika v?zdoby architekt?ry, ktor? vznik? vy?kriaban?m vo viacer?ch vrstv?ch r?zne sfarbenej omietky (naspodku oby?ajne farebn?, na nej biela); pou??vaj? sa ornament?lne vzory, rastlinn? alebo figur?lne v?javy; na n?ro?iach boli v renesancii ?ast? vzory podobn? listu (tzv. listov? sgrafito). Technika bola ve?mi roz??ren? v renesancii, pou??va sa aj dnes.

STRECHA - ukon?uj?ca ?as? stavby, ktor? tvor? krov a krytina. Del? sa pod?a sklonu a pod?a celkov?ho tvaru na z?kladn? druhy a ich kombin?cie. Najjednoduch?ia je pultov? strecha (sp?d na jednu stranu), ?alej sedlov? (sp?d na obe strany), valbov? (sedlov? zo?ikmen? na bo?nej strane, alebo na oboch stran?ch), manzardov? (kombin?cia dvoch, alebo ?tyroch sedlov?ch striech r?zneho sklonu) at?.

SUTER?N - podla?ie stavby, ktor? je pod pr?zem?m.

TAPETA,?AL?N - po?ah stien (pl?tenn?, alebo papierov?, niekedy aj ko?en?) potla?en? opakuj?cim sa geometrick?m, alebo figur?lnym vzorom.

TEKTONIKA - 1. n?uka o umeleckej tvorbe stavieb a n?bytku. 2. prostriedok architektonickej kompoz?cie, ktor? sleduje kon?truk?n? vlastnosti materi?lov na vyjadrenie statickej funkcie ur?it?m tvarom.

TERASA - ohraden? plocha na podmurovke pri stavbe, tie? pr?rodn? alebo umel? stupe? v z?hradnom ter?ne; ploch? pr?stupn? ?as? stavby vo v??ke poschod?, alebo strechy.

TERRA SIGILLATA - v archeol?gii keramika z obdobia r?mskeho imp?ria naj?astej?ie ?ervenkavej farby, zdoben? odtla?kami z formy.

TRIUMF?LNY OBL?K, V͍AZN? OBL?K - vstup z hlavnej lode baziliky i neskor?ieho typu kostola do sv?tyne (presbyt?ria); najprv murovan?, oby?ajne polkruhov? obl?k, v gotike lomen? a kamenn?.

TYMPAN?N - v architekt?re trojuholn?kov?, polkruhov?, alebo segmentov? plocha ?t?tu nad prie?el?m, port?lom, alebo oknom. U? v antike v jeho ploche bola reli?fna v?zdoba.

VALOV? OPEVNENIE - oby?ajne opevnenie hradi??a alebo hradu, ktor? pozost?va zo s?stavy nav??en?ho valu a vykopanej priekopy, spevnenej palis?dou, alebo m?rom.

VESTIBUL - vstupn? priestor monument?lnej architekt?ry.

VIKIER - otvor v streche upraven? ako mal? strie?ka (sedlov? alebo pultov?) ktor? okrem osvetlenia povalov?ho priestoru tvarovo obohacuje strechu.

VLYS - ?as? antick?ho tr?movania medzi architr?vom a r?msou; b?val hladk?, alebo zdoben?; vodorovn? p?s vyplnen? figur?lne, alebo ornament?lne reli?fom i ma?bou.

VOL?TA - ?pir?lov? z?vit, mot?v v?zdoby (v archeol?gii keramika vol?tov?), pou??van? pomerne ?asto napr. na hlavici i?nskeho a korintsk?ho st?pa; ?tvary na ?t?te barokov?ho domu v ?ech?ch at?.

V͍AZN? BR?NA - br?na ktor? v R?me dali stava? cis?ri na oslavu vojensk?ho v??azstva s jedn?m, alebo troma obl?kov?mi priechodmi, zdoben? bohat?mi reli?fnymi v?javmi.